BAJČETIĆ PREDAO INICIJATIVU DRI ZA POKRETANJE POSTUPKA REVIZIJE U RASPODJELAMA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZDRAVLJA IZ 2018. I 2019.

BAJČETIĆ PREDAO INICIJATIVU DRI ZA POKRETANJE POSTUPKA REVIZIJE U RASPODJELAMA SREDSTAVA MINISTARSTVA ZDRAVLJA IZ 2018. I 2019.

Tokom 2018/19/20 godine sprovedeno je 8 raspodjela sredstava za finansiranje projekata/programa NVO, u kojima je suprotno Zakonu o NVO raspolagano odn. podijeljeno preko 1 055.000,00eura budžetskih i sredstava ino donatora Global fonda.

Od ukupno 8 sprovedenih, 6 raspodjela je odlukama okončao biv.ministar Hrapović i kao stvarno nenadležni organ i podijelio 910.025,00eura, od kojeg iznosa, za više projekata dvjema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS podijelio je 684.187,70eura ili 75,18% odn ¾ od ukupno podijeljenih 910.025,00eura.

Od iznosa 684.187,70eura podijeljenih dvjema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS, značajan iznos ili 471.000,00eura predstavlja prekoračenje limita koji je propisan u odredbi čl.32ž st.3 i 4 Zakona o NVO (ZNVO), kako u pogledu broja projekata/programa za koje su se mogla dodijeliti sredstva, tako i u pogledu iznosa dodijeljenih sredstava.

Navedenom odredbom ZNVO je propisano da NVO koja je na konkurs prijavila više projekata/programa, sredstva može dobiti samo za jedan i to u iznosu koji ne može preći 20% od ukupno dijeljenog iznosa u raspodjeli.

Odluke o svih 8 raspodjela sredstava sprovedenih u Ministarstvu zdravlja, tokom 2018/19/20 g, Upravni sud je poništio svojim presudama i naložio da se u zakonom ostavljenom roku od 30 dana donesu nove, zakonite Odluke, što je Ministarstvo zdravlja propustilo da učini.

Sa navedenih razloga, postavio sam poslaničko pitanje: da li će Ministarstvo zdravlja pokrenuti postupak za utvrđivanje i povraćaj utvrđenog iznosa sredstava koja su u raspodjelama sprovedenim tokom 2018/19/20 godine podijeljena dvjema privilegovanim NVO, preko dozvoljenog iznosa propisanog u članu 32ž st.3 i 4 ZNVO.

Od Ministarstva zdravlja sam dobio odgovor „da osnova za pokretanje postupka povraćaja sredstava nema, jer je Komisija Ministarstva zdravlja svojim aktom dodijelila određena sredstva najbolje rangiranim nevladinim organizacijama, po tačno predviđenim kriterijumima, na osnovu rang liste nezavisnih procjenjivača. Nevladine organizacije koje su dobile sredstva su ista potrošile u skladu sa ugovorom koji je potpisan i na kraju programskog perioda dostavile uredne finansijske izvještaje. Shodno navedenom, Ministarstvo zdravlja nema osnova za potraživanje navedenih sredstava, niti je u presudama Upravnog suda to bio razlog za poništaj Odluke.“

Ovakav odgovor nije utemeljen u zakonu iz razloga što sredstva, koja su podijeljena dvjema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS, u prekoračenju propisanog iznosa iz čl.32ž st.3 i 4 ZNVO, predstavljaju protivpravnu imovinsku dobit stečenu na način što im je dodijelio biv.ministar Hrapović u prekoračenju svojih službenih ovlašćenja i dužnosti i na taj način prigrabio za sebe više prava nego mu to zakon dozvoljava.

Prema tome, pravni osnov po kome su dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS dužne da izvrše povraćaj dobijenih sredstava na navedeni način predstavlja neosnovano bogaćenje, ovo iz razloga što se radi o dodjeli sredstava suprotno ZNVO, što su ovlašćeni predstavnici u obije NVO CAZAS i JUVENTAS znali odn. morali znati, jer je ZNVO specijalni zakon kojim se regulišu sva bitna pitanja od značaja za NVO i primjenjuje se u svim pravnim odnosima – pa tako i u raspodjelama sredstava, u kojima se NVO javlja kao pravni subjekat.

Odredbe ZNVO su precizno formulisane i jasne čak i laicima, bez dodatnog tumačenja, tako da ne postoji niti jedan razlog koji se osnovano može istaći da bi se njime opravdalo grubo kršenje imperativnih normi ZNVO u sprovedenim raspodjelama, kako za Komisije koje su vršile raspodjele sredstava/Ministarstvo zdravlja, tako ni za NVO učesnice koje su u raspodjelama dobile sredstva!

Sljedstveno navedenom, Ministarstvo zdravlja je dužno da u okviru svojih nadležnosti preduzme zakonom propisane radnje i da obezbijedi da se u postupku donošenja novih Odluka o raspodjelama sredstava, za period 2018/19/20 g., po presudama Upravnog suda CG primijene imperativne odredbe iz čl.32ž st. 3 i 4 ZNVO, i donesu nove zakonite Odluke o raspodjelama.

Takođe, Ministarstvo zdravlja je dužno da za svaku od 8 nezakonito sprovedenih raspodjela, za period 2018/19/20 g., utvrdi iznose prekoračenja zakonom propisanih limita, iz čl.32ž st. 3 i 4 ZNVO, za obije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS, pojedinačno!

Ministarstvo zdravlja je navedeno dužno da učini, u postupku donošenja novih, zakonitih Odluka, po presudama Upravnog suda CG, kojima su poništene Odluke u svih 8 nezakonito sprovedenih raspodjela tokom 2018/19/20 godine, po kojima do sada nije postupano, zbog čega sam postavio i dopunsko pitanje: da li će Ministarstvo zdravlja postupiti po obavezujućim presudama Upravnog suda CG (U.br.2353/19, U.br.6091/19, U.br.4675/19, U.br.5101/19, U.br.6149/19, U.br.5709/19, U.br.5167/19, U.br.2756/20), na koje pitanje nijesam dobio odgovor.

Takođe, dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS su dužne da, utvrđene iznose nezakonito dobijenih sredstava, u prekoračenju zakonom propisanog limita, vrate jer za njihovu dodjelu nije postojao zakonski osnov.

Ministarstvo zdravlja je dužno da postupi na navedeni način i iz razloga što je DRI CG, u Izvještaju o reviziji za 2020.g, utvrdila da su NVO CAZAS i JUVENTAS u raspodjeli sprovedenoj u 2020.g, koju je šesti put kao stvarno nenadležni organ okončao biv.ministar Hrapović, uprkos presudama Upravnog suda za 2018 i 2019 god., dobile sredstva u prekoračenju zakonom propisanog limita.

Kad se prekoračenja koja se odnose na broj prijavljenih projekata i visinu dobijenih sredstva, koja je DRI CG utvrdila u procentima, izraze kroz novčani iznos, dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS su po tom osnovu nezakonito prihodovale 221.511,00eura, suprotno imperativnoj odredbi iz čl.32ž st. 3 i 4 ZNVO.

Od 295.376,00eura podijeljenih sredstava u raspodjeli za 2020.g, dvije privilegovane NVO CAZAS i JUVENTAS su dobile ukupno 263.826,00eura ili 89,31%!

U svom Izvještaju o reviziji DRI CG je utvrdila da su u raspodjeli za 2020.g dijeljena budžetska sredstva u iznosu od 263.826,00eura, koji iznos je podijeljen ovim dvjema privilegovanim NVO CAZAS i JUVENTAS, iako su po konkursu od 24.04.2020.g u ovoj raspodjeli navodno dijeljena sredstva od ino donatora Global fonda(na osnovu Sporazuma potpisanog između M.zdravlja i Global fonda), u iznosu od 295.376,00eura.

Ove raspodjele sredstava NVO tokom 2018/19/20 g, predstavljaju pandorinu kutiju za tužilaštvo- kako bi rekao ministar Šćekić.

Napominjem, da je odgovor ministra Šćekića, na moje poslaničko pitanje sadržan u podnesku Ministarstva zdravlja br.060-2358/2019-9 UPII, od 01.11.2021.g., koji je Upućen Upravnom sudu CG koji je odlućivao u postupku U.br.1821/21, zbog tzv. ćutanja administracije odn. nepostupanja po ranije donijetoj presudi U.br.5101/19, od 01.10.2020.g!

Umjesto da postupi po navedenoj presudi i donese novu Odluku, Ministarstvo zdravlja obavještava Upravni sud CG, da taj organ državne uprave „nije u mogućnosti da postupi iz razloga stvarne i pravne nemogućnosti“.

Nakon toga, Upravni sud je donio presudu U.br.1821/21, od 06.05.2021.g, i obavezao Ministarstvo zdravlja da u roku od 30 dana donese odluku po presudi U.br.5101/19.

Istovremeno, Upravni sud CG je ovu presudu uz prateći akt od 11.05.2022.g, uputio predsjedniku Vlade i Skupštini CG, kao organima koji vrše nadzor nad M.zdravlja u skladu sa čl.58 st.2 Zakona o upravnom sporu u vezi čl.29 st.3 Zakona o državnoj upravi.

Sve navedeno pokazuje, da odgovorni u Ministarstvu zdravlja, u produženom trajanju, u raspodjelama sredstava NVO-ima za 2018/19/20/21 g, svjesno krše imperativne norme Zakona o NVO, uopšte ne postupaju po presudama Upravnog suda CG, kao ni po obavezujuućim odredbama Sporazuma sa Global fondom (koji u tački 5 propisuje obavezu Ministarstvu zdravlja „da u raspodjelama ne krši bilo koji primjenjivi zakon CG, bilo koji nalog ili presudu bilo kog suda ili bilo kojeg nadležnog organa…“), kao što Ministarstvo zdravlja ne postupa ni po obavezujućim preporukama iz Izvještaja o reviziji DRI CG za 2020.g.

Stoga, obavještavam javnost da sam kao poslanik u Skupštini CG DRI-ju predao inicijativu za pokretanje postupka revizije u raspodjelama sredstava ministarstva zdravlja iz 2018 i 2019 god.

Nikola Bajčetić

Poslanik kluba DF PzP