Mreža žena

FIDES je osnovana sa ciljem da doprinese boljem položaju žena u društvu, poštovanju prava žena u skladu sa međunarodnim standardima i aktivnom učešću žena na svim nivoima i u svim aktivnostima Partije i društva uopšte.

Ravnopravnost

Ravnopravno učestvovanje i zastupljenost žena u političkom odlučivanju, sudstvu,  privredi, prosvjeti, zdravstvu, nauci i kulturi kao uslov demokratskog napretka crnogorskog društva. Promovisanje pravednosti i solidarnosti

Sloboda

Pravo na slobodno odlučivanje o osnivanju porodice i roditeljstvu. Slobodno izražavanje seksualne orjentacije i podrška zaštiti provođenja tog prava, kao i zabrani diskriminacije osoba drugačije seksualne orjentacije

Nezavisnost

Podsticanje ekonomske i materijalne nezavisnosti žena. Jednake mogućnosti i šanse pri zapošljavanju, jednaka plata za rad jednake vrijednosti. Saradnja sa sindikatima na poboljšanju radnog statusa zaposlenih žena

Za bolji položaj žena

MREŽA ŽENA POKRETA ZA PROMJENE (FIDES) je interesni oblik organizovanja unutar političke partije Pokret za Promjene.

FIDES se osniva sa ciljem da doprinese boljem položaju žena u društvu, poštovanju prava žena u skladu sa međunarodnim standardima i aktivnom učešću žena na svim nivoima i u svim aktivnostima Partije i društva uopšte.

Djelovanje

FIDES djeluje na području Crne Gore u skladu sa njenim Ustavom, zakonima, Statutom Pokreta za Promjene i ovim Statutom 

Saradnja

FIDES može biti članica međunarodnih organizacija i udruženja srodnih ciljeva i programa, a odluku o tome donosi Predsjedništvo FIDES -a

Članstvo

Članstvo u organizaciji je dobrovoljno. Članicom FIDES-a može postati i svaka punoljetna žena koja nije članica Partije

Unutrašnja organizacija

Mandat svih organa FIDES-a na svim nivoima organizovanja traje četiri godine, odnosno do izbora novih tijela

Finansiranje

Odluke o raspolaganju finansijsko – matrijalnim sredstvima donosi Predsjedništvo. Predsjednica je nalogodavac za korišćenje finansijskih sredstava organizacije

Prestanak rada

Mreža žena PzP-a prestaje sa radom i ako se broj članica smanji ispod broja potrebnog za osnivanje ove organizacije