Branka Bošnjak

Kontakt:

Mejl: kabinet.potpredsjednice@skupstina.me,
branka.bosnjak@skupstina.me
Telefon: + 382 20 404 530

Poslaničke funkcije

  • potpredsjednica Skupštine Crne Gore
  • kopredsjednica Kolegijuma Ženskog kluba
  • članica Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
  • članica Radne grupa za izradu Nacrta Zakona o Skupštini Crne Gore
  • članica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike
  • zamjenica člana Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP)

Lični podaci

Datum rođenja: 23. januar 1970.

Mjesto rođenja: Plužine

Biografija

Kopredsjednica je Kolegijuma Ženskog kluba Skupštine Crne Gore

Dr Branka Bošnjak, od oca Tomislava i majke Natalije, rođene Blagojević, rođena je 23. januara 1970. godine u starim Plužinama.

Završila je osnovnu školu „Milorad Musa Burzan” u Podgorici 1985. godine, a zatim i gimnaziju „Slobodan Škerović” u Podgorici, 1988. godine. Na saveznom takmičenju Pokret nauka mladima na nivou SFRJ osvojila je srebrnu medalju iz oblasti hemije. Dobitnica je nagrade „Luča” za postignuti uspjeh tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Diplomirala je na odsjeku Metalurgija, Metalurško-tehnološkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, 1993.godine, kao student generacije.

Poslijediplomske studije završila je 1997. godine na istom fakultetu, Katedri za fizičku metalurgiju, kada je odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Poboljšanje mehaničkih osobina nodularnog liva NL-60 izotermalnim kaljenjem”.

Doktorsku disertaciju „Uticaj nikla, molibdena i bakra na svojstva austemperovanih nodularnih livova”, odbranila je 2001. godine, takođe na Metalurško-tehnološkom fakultetu, u to vrijeme, kao jedan od najmlađih doktora nauka na Univerzitetu Crne Gore.

Od 1994–1997. godine radila je kao saradnica u nastavi, a zatim kao asistentkinja na Katedri za fizičku metalurgiju, Metalurško-tehnološkog fakulteta. Izabrana je u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore 2003. godine, na predmetu „Izbor metala i legura”.

Od 1998-2017. godine radila je u Rektoratu Univerziteta Crne Gore na poziciji savjetnice za nauku u Kabinetu rektora. Dodatno je bila angažovana i kao sekretarka Komisije za nauku, Vijeća za prirodne i tehničke nauke, a bila je i sekretarka Odbora za izdavačku djelatnost Univerziteta Crne Gore.

Bila je i članica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, 2012. godine.

Trenutno na Univerzitetu Crne Gore pokriva poziciju koordinatora za transfer tehnologija u Centru za materijale i tehnologiju, Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Deset godina, od 2002. do 2012. godine, bila je angažovana kao koordinatorka za Crnu Goru, Američkog savjeta za međunarodno obrazovanje. Bila je zadužena za realizaciju programa Stejt dipartmenta, JFDP programa (Junior Faculty Devenlopment Program) namijenjenog usavršavanju univerzitetskog kadra iz Crne Gore na renomiranim univerzitetima širom Sjedinjenih Američkih Država, kao iA-SMYLE programa razmjene (American, Serbian and Montenegrian Youth Leadership Exchange), u okviru koga su srednjoškolci iz Crne Gore imali priliku da o trošku američke Vlade, pohađaju američke srednje škole i borave godinu dana u SAD-u.

Od 2004-2006. godine bila je predstavnica Univerziteta Crne Gore u Odboru za nauku, Komisije tadašnje države Srbije i Crne Gore za saradnju sa Uneskom (UNESCO).

Kao dobitnica stipendija stranih vlada i fondova Evropske unije boravila je na višemjesečnim stručnim specijalizacijama na Univerzitetu u Birmingemu – Velika Britanija, zatim na postdoktorskim studijama na jednom od najstarijih univerziteta u svijetu, Katoličkom Univerzitetu u Luvenu – Belgija i postdoktorskim studijama na Univerzitetu u Ljubljani – Slovenija.

Kao dio logističkog tima Univerziteta Crne Gore za učešće Arhitektonskog fakulteta na Venecijanskom bijenalu arhitekture, boravila je u Veneciji, Italija.

Učestvovala je u realizaciji TEMPUS programa “Promoteri Bolonjske deklaracije” (Creation of Montenegro Team of Bologna Promoters), u periodu 2005-2006. godine, u sklopu koga je boravila, dva puta, na Univerzitetu La Sapincau Rimu.

Takođe, 2010. godine je kao predstavnica Univerziteta Crne Gore bila u posjeti univerzitetima u Parizu, na temu značaja naučnih inkubatora i startapova za razvoj privrede grada.

Imala je čast da 2011. godine bude odabrana za učešće u prestižnom programu Stejt departmenta, International Visitor Program, tokom koga je boravila mjesec dana u više država u Sjedinjenim Američkim Državama i usavršavala se na temu „Rješavanje konflikata“.

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova iz oblasti metalnih materijala objavljenih u domaćim i renomiranim međunarodnim časopisima poput britanskog „Materials Science and Technology“, američkog „Journal of Engineering and Performance“, te Japanskog „ISIJ International“, sa visokim impakt faktorom na SCI listi, kao i radova prezentiranih na naučnim i stručnim konferencijama. Učestvovala je u nizu naučnih projekata, od kojih su neki imali i međunarodni karakter. Bila je mentor na nekoliko diplomskih radova studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Prepoznata u međunarodnoj naučnoj javnosti po svojim naučnim radovima iz oblasti ADI materijala, a bila je angažovana i kao spoljni saradnik – recenzent u međunarodnom časopisu “Wear” Institute for Manufacturing iz Kembridža.

Od 2006. godine aktivno se bavi politikom. Jedna je od osnivača i potpredsjednica je parlamentarne partije Pokret za promjene.

Kroz saradnju Pokreta za promjene, sa bratskom Konzervativnom partijom Velike Britanije, u više navrata je boravila u Londonu u posjeti njihovom Parlamentu, sarađivala sa ženskom organizacijom Doma Lordova i učestvovala u terenskoj kampanji za izbor Borisa Džonsona za gradonačelnika Londona.

Kao predstavnica Pokreta za promjene učestvovala je u velikoj humanitarnoj akciji posvećenoj emigrantima na Siciliji, u organizaciji Evropskih konzervativaca i reformista.

Bila je poslanica Skupštine Crne Gore u više saziva, saziv ustavotvorne Skupštine 2006-2009. godine, 25. i 26. saziva Skupštine Crne Gore, 2012-2020. godine.

Takođe, bila je u više saziva i članica skupštinskih odbora: Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za rodnu ravnopravnost, Administrativnog odbora, Odbora za antikorupciju, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za reformu izbornog zakonodavstva. Bila je i članica Interparlamentarne unije, delegacije skupštine pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a i skupštinske Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

U dva mandata (2010-2014; 2014-2018) je bila i odbornica u Skupštini Glavnog grada – Podgorica. U prvom mandatu je obavljala funkciju šefice Kluba odbornika Pokreta za promjene.

U periodu od 2013-2016. godine bila je kao predstavnica Skupštine Crne Gore članica Senata Prijestolnice Cetinja.

U mandatu 2016-2020. godine, preko Građanske alijanse, a uz podršku GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Biodiverzitet i u saradnji sa političkim školama iz Srbije i Makedonije, delegirana je za članicu neformalne zelene poslaničke grupe, kako bi teme životne sredine dobile zasluženi prioritet i našle se u fokusu prilikom odlučivanja u crnogorskom parlamentu.

Završila je i Školu demokratskog rukovođenja i Regionalnu akademiju za demokratiju na temu jačanja demokratskog kapaciteta institucija, tokom kojih je boravila u Briselu, Oslu, Strazburu i Berlinu.

Kao članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport boravila je u Njemačkoj da se upozna sa njihovim obrazovnim sistemom, posebno dualnim sistemom stručnog obrazovanja.

U političkoj karijeri je učestvovala u nizu međunarodnih konferencija, kongresa, panela, okruglih stolova, od kojih su mnogi bili organizovani na visokom nivou u vodećim institucijama EU ili zemalja članica EU.

U parlamentarnom životu bila je predlagač više zakonskih predloga od kojih izdvajamo Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Jedna je od osnivača humanitarne fondacije Banka hrane.

Govori engleski jezik i posjeduje elementarno znanje italijanskog jezika.