Omladini dosta praznih obećanja

Mladi PzP Berane

Pred­stav­ni­ci Mre­že mla­dih be­ran­skog od­bo­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne tvr­de da je pro­mje­na vla­sti na dr­žav­nom ni­vou glav­ni pred­u­slov za po­kre­ta­nje Be­ra­na sa mr­tve raz­voj­ne tač­ke. Oni su ka­za­li da je dr­ža­va po­sled­njih de­ce­ni­ja ima­la dis­kri­mi­na­tor­ski od­nos pre­ma Be­ra­na­ma i či­ta­vom sje­ve­ru Cr­ne Go­re i da je po­ka­za­la op­štu ne­bri­gu i ne­a­de­kva­tan od­nos pre­ma mla­dim ge­ne­ra­ci­ja­ma. Ka­za­li su da se zbog to­ga iz go­di­ne u go­di­nu na­sta­vlja ne­ga­ti­van trend ise­lja­va­nja lo­kal­nog sta­nov­ni­štva, te da Be­ra­ne, u ne­do­stat­ku rad­nih mje­sta, naj­vi­še na­pu­šta­ju mla­di i ško­lo­va­ni lju­di ko­ji u mje­stu svog ro­đe­nja ne na­la­ze ni­ka­kvu per­spek­ti­vu. 

- Aktuelna cr­no­gor­ska vlast uni­zi­la je sve vri­jed­no­sti sje­ve­ra, sta­vlja­ju­ći do zna­nja da u Cr­noj Go­ri, u da­tim okol­no­sti­ma, do­bro mo­gu da ži­ve sa­mo oni ko­ji ra­de po dik­ta­tu jed­nog čo­vje­ka ko­ji se zo­ve Mi­lo Đu­ka­no­vić. U ta­kvom dru­štve­nom am­bi­jen­tu po­seb­no je ugro­žen po­lo­žaj mla­dih ko­ji ne vi­de ni­ka­kvu per­spek­ti­vu, što u do­broj mje­ri pod­sti­če na­si­lje i osta­le ob­li­ke kri­mi­na­li­te­ta. Kao po­sle­di­cu ta­kvog sta­nja ima­mo od­la­zak mla­dih ško­lo­va­nih lju­di iz Be­ra­na u ne­ke dru­ge sreć­ni­je kra­je­ve, ali i zna­ča­jan broj onih ko­ji do­la­ze u su­kob sa za­ko­nom. Sve to uka­zu­je da Be­ra­na­ma bo­lje da­ne mo­že da do­ne­se je­di­no pro­mje­na vla­sti na dr­žav­nom ni­vou – na­ve­li su pred­stav­ni­ci Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne.
Oni su is­ta­kli da su naj­bo­lje go­di­ne svog ži­vo­ta po­trošili slu­ša­ju­ći pra­zna obe­ća­nja Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i na­vo­de ka­ko se u Be­ra­na­ma do­bro ži­vi. Na­gla­si­li su nje­go­ve kon­sta­ta­ci­je o bo­ljem ži­vo­tu pot­pu­no ne­tač­ne i da to vri­je­đa nji­ho­vo do­sto­jan­stvo.
-Da su Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­go­va svi­ta is­pu­ni­li bar de­set od­sto svo­jih obe­ća­nja da­nas bi Be­ra­ne bio grad bla­go­sta­nja i sreć­nih lju­di. Ova­ko ima­mo op­šte si­ro­ma­štvo, jer du­ga­čak je spi­sak svih po­ka­za­te­lja ko­ji uka­zu­ju da ve­ći­na Be­ra­na­ca da­nas te­ško ži­vi. To naj­bo­lje po­tvr­đu­ju oni ko­ji osnov­ne ži­vot­ne na­mir­ni­ce ku­pu­ju na ve­re­si­ju, kao i oni ko­ji svoj spas vi­de u kon­tej­ne­ri­ma za sme­će. Sa dru­ge stra­ne ima­mo do ju­če ne­po­zna­te po­je­din­ce ko­ji su pre­ko no­ći po­sta­li moć­ni bi­zni­sme­ni. To su oni lju­di ko­ji na sva zvo­na pro­mo­vi­šu pro­pa­li po­li­ti­ku dr­žav­nog vr­ha. Oni su za svoj ne­se­bi­čan do­pri­nos Đu­ka­no­vi­će­voj po­li­ti­ci do­bi­li ze­le­no svi­je­tlo da se ba­ve sum­nji­vim po­slo­vi­ma i da, ra­u­bu­ju­ći dr­žav­ne re­sur­se, iz­ra­blju­ju i lo­kal­no sta­nov­ni­štvo – ka­za­li su iz Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne. 
Na­gla­si­li su da bi pod hit­no tre­ba­lo kon­fi­sko­va­ti imo­vi­nu moć­ni­ka ko­ji su, ra­di svog lič­nog bo­ga­će­nja, na šte­tu na­ro­da, pri­sva­ja­li dr­žav­na i op­štin­ska do­bra. 
- Da je no­vac, ko­ji se na­šao u po­sje­du pri­vi­le­go­va­nih moć­ni­ka, sta­vljen u funk­ci­ju raz­vo­ja Be­ra­na da­nas bi naš grad bio raz­vi­je­ni cen­tar či­ta­vog sje­ve­ra, gdje bi mla­di lju­di mo­gli da ra­de i ži­ve od svog ra­da. Me­đu­tim, svje­do­ci smo da su do­no­še­ne po­gre­šne i štet­ne od­lu­ke ko­je su od­re­đe­nim taj­ku­ni­ma i pri­vi­le­go­va­nim po­je­din­ci­ma omo­gu­ća­va­le da no­vac po­re­skih ob­ve­zni­ka ko­ri­ste za svo­je lič­no bo­ga­će­nje. Sve se to ra­di­lo ne­tran­spa­rent­no i bez za­kon­skog ute­me­lje­nja. Ta­ko je stvo­ren je­dan ma­li sloj bo­ga­tih i ma­sa onih ko­ji se na­la­ze na ru­bu eg­zi­sten­ci­je. Uz to, na­ša Op­šti­na je ,zbog ne­ra­ci­o­nal­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke ko­a­li­ci­je DPS-SDP, za­pa­la u du­žnič­ko rop­stvo zbog če­ga će do­la­ze­će ge­ne­ra­ci­je ima­ti ve­li­ke pro­ble­me. Za­to je neo­p­hod­no iz­vr­ši­ti de­talj­nu kon­tro­li i iz­vr­ši­ti kon­fi­ska­ci­ju imo­vi­ne moć­nih po­je­di­na­ca za ko­ju se utvr­di da su se bo­ga­ti­li na ne­le­ga­lan na­čin – po­ru­či­li su iz Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne.D.J.


Re­gi­o­nal­ne raz­li­ke 

Iz Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne is­ti­ču da se zdu­šno za­la­žu za rav­no­mjer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj Cr­ne Go­re. 
- Eko­nom­sko i sve­u­kup­no za­o­sta­ja­nje Be­ra­na iza­zvao je i si­ste­mom pre­tje­ra­ne cen­tra­li­za­ci­je, jer ako da­nas upo­re­di­mo Pod­go­ri­cu i Bu­dvu sa Be­ra­na­ma vi­dje­će­mo da se tu ra­di o dva raz­li­či­ta svi­je­ta. Oči­gled­no je da su pri­rod­ni re­sur­si Be­ra­na kraj­nje ne­ra­ci­o­nal­no is­ko­ri­šća­va­ni i da u ovom gra­du u po­sled­njih dvi­je de­ce­nu­i­je ni­je spro­ve­de­na sko­ro ni­jed­na uspje­šna pri­va­ti­za­ci­ja pri­vred­nih ko­lek­ti­va. Sve to uka­zu­je da su se nad­le­žne in­sti­tu­ci­je sa­mo de­kla­ra­tiv­no za­la­ga­le za rav­no­mjer­ni re­gi­o­nal­ni raz­voj Cr­ne Go­re. Za­to se za­la­že­mo da se knač­no pre­sta­ne sa ta­kvom prak­som, jer­Be­ra­ne za­slu­žu­je znat­no bo­lji tret­man od stra­ne dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja – na­ve­li su iz Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne.


Na Bi­rou ra­da 500 vi­so­ko­ško­la­ca

Pred­stav­ni­ci Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne su is­ta­kli da je kraj­nje po­gub­no što se iz da­na u dan u Be­ra­na­ma uve­ća­va broj ne­za­po­sle­nih vi­so­ko­ško­la­ca
- Vi­še je ne­go ka­ta­stro­fa­lan po­da­tak ko­ji uka­zu­je da se na be­ran­skom bi­rou ra­da na­la­zi oko 500 vi­so­ško­la­ca. To zna­či da je na­ša obra­zo­va­na i ško­lo­va­na mla­dost pre­pu­šte­na na mi­lost i ne­mil­ost zu­bu vre­me­na. Za­to je kuc­nuo po­sled­nji čas za spas na­še mla­do­sti, jer ako se na­sta­vi ova­kvom di­na­mi­kom mno­gi će mo­ra­ti da po­ci­je­pa­ju svo­je fa­kul­tet­ske di­plo­me. Taj spas le­ži u pro­mje­ni vla­sti u Cr­noj Go­ri ko­ja bi ini­ci­ra­la otva­ra­nju rad­nih mje­sta u Be­ra­na­ma, jer sva­kom čo­vje­ku, po Usta­vu i za­ko­nu, za­ga­ran­to­va­no je pra­vo na rad – sma­tra­ju iz Mre­že mla­dih OO Po­kre­ta za pro­mje­ne. 

Izvor: Dan