Nebojša Medojević upozorio da bi zbog sve učestalijih incidenata na sportskim terenima trebalo mijenjati zakon o sportu

 

Predsjednik PZP i člna predsjedništva DF Ne­boj­ša Me­do­je­vić sma­tra da bi za­ko­nom tre­ba­lo za­bra­ni­ti da li­ca sa kri­mi­nal­nim do­si­je­i­ma bu­du u or­ga­ni­ma fud­bal­skih klu­bo­va u Cr­noj Go­ri. Ovo tim pri­je, što, ka­ko is­ti­če, ni­je­su ri­jet­ki slu­ča­je­vi da se upra­vo pre­ko fud­bal­skih klu­bo­va pe­re no­vac ste­čen kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma. Me­do­je­vić kao za­ni­mljiv is­ti­če po­da­tak da su na če­lu ve­ći­ne klu­bo­va bi­li, ili su i sad, po­li­cij­ski funk­ci­o­ne­ri ili kri­mi­nal­ci.
– Či­nje­ni­ca je da ve­ći­nu klu­bo­va u Cr­noj Go­ri vo­de po­li­caj­ci ili kri­mi­nal­ci, li­ca ko­ja su na po­tjer­ni­ca­ma, a to ni­je to slu­čaj­no. La­ko je na­pra­vi­ti ana­li­zu i utvr­di­ti ko su lju­di ko­ji su po­sled­njih de­se­tak go­di­na bi­li na ru­ko­vo­de­ćim mje­sti­ma u fud­bal­skim klu­bo­vi­ma u Cr­noj Go­ri. Ka­da bi se sa­bra­la ro­bi­ja na ko­ju su po­je­di­ni od njih osu­đe­ni, do­šlo bi se do im­po­zant­ne ci­fre. S dru­ge stra­ne, ne­ma­mo ni in­for­ma­ci­ju da li su i ko­li­ko po­re­za sport­ski klu­bo­vi uta­ji­li, jer ni­ka­da ni­je sa­op­šte­no da je Po­re­ska upra­va vr­ši­la bi­lo ka­kvu kon­tro­lu nji­ho­vog po­slo­va­nja – na­vo­di Me­do­je­vić.
On is­ti­če da je u Cr­noj Go­ri, a i u svim ze­mlja­ma na­sta­lim ras­pa­dom ko­mu­ni­zma, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal in­fil­tri­ran u sport. 
– Ka­da je u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri bio za­kon o spor­tu, iza­šli smo sa ni­zom amand­ma­na, a je­dan je bio da se za­ko­nom za­bra­ni uče­šće bez­bjed­no­sno-in­te­re­sant­nih li­ca u sport­skim or­ga­ni­ma. Ka­da se po­gle­da struk­tu­ra upra­va i ko su glav­ni spon­zo­ri klu­bo­va u Nik­ši­ću, Plje­vlji­ma, Bu­dvi, Pod­go­ri­ci i Ze­ti, ni­je te­ško iz­ve­sti za­klju­čak da li­ca ko­ja su bez­bjed­no­sno-in­te­re­sant­na vr­lo če­sto ru­ko­vo­de klu­bo­vi­ma – ka­zao je Me­do­je­vić.
Po­li­ci­ja, ANB i tu­ži­la­štvo sve ove go­di­ne, ka­že on, ni­je­su u svo­jim iz­vje­šta­ji­ma evi­den­ti­ra­li po­sto­ja­nje fud­bal­ske ma­fi­je, kao i ne­za­ko­ni­to­sti u ra­du fud­bal­skih klu­bo­va.