Mreža mladih PzP: Iznajmljeni režimski analitičar Miloš Bešić ponovo širi nebuloze

Pion režima, takozvani analitičar i bivši vaspitač u Kruševcu, Miloš Bešić, plasira kojekakve nebuloze i nazovi istraživanja, koja nemaju nikakve veze sa istinom i stvarnim stanjem u društvu.

Širenje propagande i laži jedan je od osnovnih zadataka ovog iznajmljenog režimskog marionete iz Kruševca. Njegov zadatak je i unošenje konfuzije u opozicionim strankama i medju gradjanima.

Edukacijom do kvalitetnih kadrova

BERANE - Pre­ko dva­de­se­tak čla­no­va mre­že mla­dih Po­kre­ta za pro­mje­ne iz Be­ra­na, u po­sled­njih go­di­nu da­na, uče­stvo­va­lo je na ra­znim se­mi­na­ri­ma ši­rom Cr­ne Go­re. Oni is­ti­ču da su svo­jim an­ga­žo­va­njem da­li zna­ča­jan do­pri­nos broj­nim ak­ci­ja­ma ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” ko­ja je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma osvo­ji­la vlast.
– Uče­sto­vo­va­la sam na Me­đu­na­rod­nom se­mi­na­ru na te­mu „Vo­đe­nje po­li­tič­ke kam­pa­nje” gdje su bi­li uče­sni­ci iz svih bal­kan­skih ze­ma­lja i ju­go­i­stoč­ne Evro­pe. Ima­la sam pri­li­ku da im pre­zen­ti­ram kam­pa­nju ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” sa po­seb­nim na­gla­skom na ak­tiv­no­sti pod­mlat­ka po­li­tič­kih par­ti­ja. Sta­vi­la sam do zna­nja da je taj pod­mla­dak bio je­dan od va­znih seg­me­na­ta na­še ve­li­ke iz­bor­ne po­bje­de na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma – ka­za­la je Ma­ri­ja De­le­vić.


Mreža mladih PzP: Spremni za proteste u cilju zaštite nacionalnih interesa

Pitanje eksploatacije nafte i gasa ispred Prevlake, koje ovih dana samo pojedini mediji stidljivo otvaraju, jeste pitanje koje će u novijoj istoriji Crne Gore ostati zapamćeno kao „pljačka vijeka“, koju Vlada CG intenzivno priprema i sprovodi iza leđa svojih građana. Na žalost, za sada je jedino  PzP bio spreman da hrabro i odgovorno stane u zaštitu nacionalnih interesa crnogorske države i njenog naroda.

Ova pljačka, za koju će biti direktno odgovorna Vlada CG, nije samo pitanje od koga zavisi naša sudbina i budućnost, već od njega zavisi i budućnost dolazećih generacija, koje će ovu veleizdaju žestoko oštetiti.