Ko ako ne mi? Kad ako ne sad?

Odluka da se na izdisaju ljetnje sezone, u Glavnom gradu Crne Gore, otpočne sa velikim protestima u organizaciji najjače opozicione struje - Demokratskog Fronta, dodatno je povećala temperaturu u redovima službi bezbjednosti, policijskim formacijama i klanovima oko istih, pa se s pravom upalio alarm krajem septembra i u pomenutim službama.


Mentović: Ekološka katastrofa u Pljevljima postala dio svakodnevice

Ugrožavanje osnovnih ljudskih prava radi stranačkih i ličnih interesa u Crnoj Gori postao je dio svakodnevnice, kao i sama ekološka katastrofa u Pljevljima. Izjava generalne direktorice Direktorata za životnu sredinu, Ivane Vojinović, da odlazak u djece u školu u Pljevljima ne može imati značajan uticaj na njihovo zdravlje, već  je naišao na osude.

Postavlja se pitanje na osnovu čega je gospođa Vojinović dala takvu izjavu  sa takvim uvjerenjem. Koje su to stručne kvalifikacije koje ona posjeduje da bi građane Pljevalja uvjeravala da njihovoj djeci ne štete dim i čađ na putu do škole?

Omladini dosta praznih obećanja

Pred­stav­ni­ci Mre­že mla­dih be­ran­skog od­bo­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne tvr­de da je pro­mje­na vla­sti na dr­žav­nom ni­vou glav­ni pred­u­slov za po­kre­ta­nje Be­ra­na sa mr­tve raz­voj­ne tač­ke. Oni su ka­za­li da je dr­ža­va po­sled­njih de­ce­ni­ja ima­la dis­kri­mi­na­tor­ski od­nos pre­ma Be­ra­na­ma i či­ta­vom sje­ve­ru Cr­ne Go­re i da je po­ka­za­la op­štu ne­bri­gu i ne­a­de­kva­tan od­nos pre­ma mla­dim ge­ne­ra­ci­ja­ma. Ka­za­li su da se zbog to­ga iz go­di­ne u go­di­nu na­sta­vlja ne­ga­ti­van trend ise­lja­va­nja lo­kal­nog sta­nov­ni­štva, te da Be­ra­ne, u ne­do­stat­ku rad­nih mje­sta, naj­vi­še na­pu­šta­ju mla­di i ško­lo­va­ni lju­di ko­ji u mje­stu svog ro­đe­nja ne na­la­ze ni­ka­kvu per­spek­ti­vu.