Naš 9. Mart

Foto Ilustracija

Stu­a­ci­ja pred iz­bo­re u Be­ra­na­ma bi­la je ve­o­ma slo­že­na za opo­zi­ci­ju. Na­kon kra­đe iz­bo­ra u Moj­kov­cu i na Ce­ti­nju i ozbilj­nih tr­za­vi­ca sa SNP-om oko od­no­sa pre­ma DPS-u i po­zi­va iz Be­o­gra­da da Sr­bi iz NO­VE i SNP-a uđu u vla­du Đu­ka­no­vi­ća, tre­ba­lo je mno­go po­li­tič­ke mu­dro­sti, hra­bro­sti i str­plje­nja za ova­kvu ve­li­čan­stve­nu po­bje­du. Ne­ma tu šta da se kri­je. Ova ko­a­li­ci­ja je ide­ja op­štin­skih od­bo­ra SNP-a, NO­VE i PZP-a, ko­ju smo mi u Pred­sjed­ni­štvu DF-a zna­li da is­po­štu­je­mo i da po­dr­ži­mo. I po­red ne­su­gla­si­ca na dr­žav­nom ni­vou sa SNP-om, ko­a­li­ci­ja ‘’ZDRA­VO BE­RA­NE’’ ko­ju su po­red stra­na­ka sa­či­nja­va­li i ne­za­vi­sni po­je­din­ci, funk­ci­o­ni­sa­la je sklad­no, je­din­stve­no, efi­ka­sno i to­kom kam­pa­nje ni­je­su se uoča­va­le ni­ka­kve raz­li­ke.

 

Mi iz Pred­sjed­ni­štva DF-a smo do­la­zi­li i uklju­či­va­li se u kam­pa­nju ka­da su nas po­zi­va­li i to se po­ka­za­lo do­bit­nom kom­bi­na­ci­jom. Mo­ram ovom pri­li­kom da za­hva­lim i ko­or­di­na­to­ru DPS-a za Be­ra­ne Sve­to­za­ru Ma­ro­vi­ću ko­ji je svo­jim bi­jed­nim go­vo­rom na za­vr­šnoj kon­ven­ci­ji u Be­ra­na­ma do­nio na­šoj ko­a­li­ci­ji zna­ča­jan broj gla­so­va po­šte­nih i neo­pre­di­je­lje­nih lju­di. Uspje­li smo da zna­ča­jan broj ap­sti­ne­na­ta s par­la­men­tar­nih iz­bo­ra iz­ve­de­mo na iz­bo­re i ubi­je­di­mo ih da gla­sa­ju za pro­mje­ne. Ovi iz­bo­ri su po­sla­li ne­ko­li­ko kru­ci­jal­nih po­li­tič­kih po­ru­ka:

1. DPS je sva­ke iz­bo­re do­bio kra­đom, ko­rup­ci­jom, pri­ti­sci­ma, ucje­nom i pla­ća­njem iz cr­nih fon­do­va nov­cem ko­ji naj­vje­ro­vat­ni­je po­ti­če iz or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
2. Opo­zi­ci­ja mo­že po­bi­je­di­ti DPS i po­red svih kra­đa i lo­po­vlu­ka, ako je je­din­stve­na, do­bro or­ga­ni­zo­va­na, i ako je po­dr­ža­na od NVO i ne­za­vi­snih po­je­di­na­ca. Ka­da par­tij­ske in­te­re­se sta­vi­mo po stra­ni i po­ka­že­mo da smo za­in­te­re­so­va­ni sa­mo za pro­mje­nu re­ži­ma, na­rod nam vje­ru­je.
3. Po­ra­že­na je ide­ja ko­la­bo­ra­ci­je sa DPS-om i ka­ta­stro­fal­ni po­raz NS u svom ja­kom upo­ri­štu u Be­ra­na­ma ja­sna je po­ru­ka gra­đa­na da ne že­le no­ve iz­daj­ni­ke opo­zi­ci­je i pro­mje­na.
4. Opo­zi­ci­ja mo­ra ima­ti hra­bre i spo­sob­ne lju­de, kao što je bio Ba­to Đu­ri­šić ko­ji su sprem­ni da ri­zi­ku­ju gla­vu ka­ko bi ot­kri­li i do­ka­za­li da DPS si­ste­mat­ski, or­ga­ni­zo­va­no, dr­sko i svje­sno vr­ši kri­vič­na dje­la pro­tiv ustav­nog po­ret­ka is­pla­ću­ju­ći ne­za­ko­ni­to go­to­vi­nu sum­nji­vog po­ri­je­kla. Ko­li­ko je DPS ko­rup­ci­jom ra­zo­rio ci­je­li si­stem naj­bo­lje po­ka­zu­je po­da­tak da je je­dan od tih taj­nih šta­bo­va DPS-a za ne­za­ko­ni­tu is­pla­tu go­to­vi­ne bi­ra­či­ma bio u ku­ći SU­DI­JE Osnov­nog su­da u Be­ra­na­ma. Su­di­ja ko­ji tre­ba da su­di po za­ko­nu, po­šte­no i ne­pri­stra­sno, di­rekt­no uče­stvu­je u vr­še­nju kri­vič­nog dje­la ko­rup­ci­je u iz­bor­nom pro­ce­su. Me­ta­sta­za.
5. Raz­ot­kri­va­nje bru­tal­ne še­me kra­đe i po­li­tič­ke ko­rup­ci­je na­met­nu­lo je oba­ve­zu opo­zi­ci­ji da vi­še ni­kad ne iza­đe na iz­bo­re na ko­ji­ma će lo­pov­ska sek­ta DPS nov­cem or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la ku­po­va­ti si­ro­ti­nju. Sa­da tre­ba bi­ti upo­ran da se kao uslov za iz­la­zak na sle­de­će iz­bo­re za­tra­ži hit­na re­ak­ci­ja Tu­ži­la­štva i pro­ce­su­i­ra­nje Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Tar­za­na Mi­lo­še­vi­ća, Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća, Mi­o­dra­ga Bo­ba Ra­du­no­vi­ća, Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća i svih dru­gih ko­ji su di­rekt­no od­go­vor­ni za ne­za­ko­ni­tu is­pla­tu nov­ca, za­po­šlja­va­nja, do­dje­le so­ci­jal­ne po­mo­ći i sve dru­ge kri­mi­nal­ne rad­nje u Be­ra­na­ma. Ako im sa­da ne sta­ne­mo na put, oni su sprem­ni , a ima­ju oda­kle, da za Pod­go­ri­cu po­tro­še i 100 mi­li­o­na eura (to ni­je ni pet od­sto nji­ho­vog bo­gat­stva) da bi spri­je­či­li svoj već ja­sni po­raz.
6. Obez­bi­je­đe­ni su i ne­po­bit­ni ma­te­ri­jal­ni do­ka­zi za EU i me­đu­na­rod­nu za­jed­ni­cu da je DPS sve pret­hod­ne iz­bo­re “do­bi­jao” na ovaj na­čin i da iza njih ne sto­ji slo­bod­no iz­ra­že­na vo­lja gra­đa­na. Ovo je do­kaz da DPS ni­je de­mo­krat­ska par­ti­ja već in­te­re­sna gru­pa u vla­sti ne­ko­li­ci­ne po­je­di­na­ca, ko­ji su svo­jim ve­za­ma sa taj­ku­ni­ma i ma­fi­jom za­ro­bi­li dr­ža­vu Cr­nu Go­ru i spre­ča­va­ju re­for­me, de­mo­kra­ti­za­ci­ju i eko­nom­ki raz­voj. Bi­lo bi mi­ni­mal­no ko­rekt­no od EU i me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce da osu­di kri­mi­nal­ne i ko­rup­ci­o­na­ške me­ha­ni­zme kra­đe iz­bo­ra od stra­ne DPS-a i da po­dr­ži za­htje­ve de­mo­krat­ske opo­zi­ci­je za re­for­mom iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ali i za efi­ka­snom re­ak­ci­jom tu­ži­la­štva na su­zbi­ja­nju opa­sne po­li­tič­ke ko­rup­ci­je u iz­bor­nom pro­ce­su, ko­ja ugro­ža­va te­me­lje ustav­nog po­ret­ka i iza­zi­va ne­po­vje­re­nje u iz­bor­ni pro­ces, što mo­že eska­li­ra­ti u po­li­tič­ku kri­zu i de­sta­bi­li­za­ci­ju dr­ža­ve.
De­ve­ti mart je u sje­ća­nji­ma svih, de­mo­kra­ti­ji i slo­bo­di sklo­nih lju­di, ostao u sje­ća­nju kao dan ot­po­ra i bor­be za slo­bo­du. ‘’Zdra­vo Be­ra­ne’’, ko­a­li­ci­ja po­li­tič­kih par­ti­ja, ne­stra­nač­kih lič­no­sti, ak­tiv­nih NVO i vi­še od 8.200 slo­bod­nih, po­šte­nih i hra­brih gra­đa­na i Cr­noj Go­ri je da­la naš 9. mart.

Ko­li­ko je DPS ko­rup­ci­jom ra­zo­rio ci­je­li si­stem naj­bo­lje po­ka­zu­je po­da­tak da je je­dan od taj­nih šta­bo­va DPS-a za ne­za­ko­ni­tu is­pla­tu go­to­vi­ne bi­ra­či­ma bio u ku­ći SU­DI­JE Osnov­nog su­da u Be­ra­na­ma

 

Autor: Nebojša Medojević, predsjednik PZP