Suočavanje sa zločinima

Nebojsa Medojevic

Po­li­tič­ki i jav­ni skan­dal zbog usva­ja­nja za­ko­na u hr­vat­skom sa­bo­ru, ko­jim se one­mo­gu­ća­va iz­ru­če­nje biv­šeg agen­ta UD­BE Jo­si­pa Per­ko­vi­ća Nje­mač­koj, za­sje­nio je isto­rij­sku pro­sla­vu ula­ska Hr­vat­ske u EU.
Nje­mač­ka sa­ve­zna po­li­ci­ja ras­pi­sa­la je po­tjer­ni­cu za Jo­si­pom Per­ko­vi­ćem ko­ji je osum­nji­čen da je kao agent ju­go­slo­ven­ske taj­ne slu­žbe Ud­be su­dje­lo­vao u ubi­stvu hr­vat­skog emi­gran­ta i ne­ka­da­šnjeg di­rek­to­ra
INA-Mar­ke­tin­ga Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća. Ubi­stvo je po­či­nje­no u vri­je­me ko­mu­ni­zma 1983. go­di­ne u Ba­var­skoj. Jav­no se go­vo­ri­lo da je na­re­đe­nje za ovo ubi­stvo dao Sta­ne Do­lanc, a da je eg­ze­ku­ci­ja bi­la po­vje­re­na cr­no­gor­skoj Udbi i nje­nim pla­će­nim li­kvi­da­to­ri­ma.

Hr­vat­ski sa­bor je usvo­jio iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o sa­rad­nji u kri­vič­nim stva­ri­ma sa čla­ni­ca­ma EU, po ko­jem se hr­vat­ski gra­đa­ni mo­gu iz­ru­či­ti, ali sa­mo za zlo­či­ne po­či­nje­ne od 2002. go­di­ne, zbog ogra­ni­če­nja ko­je na­me­će Ustav Hr­vat­ske. Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel je ot­ka­za­la do­la­zak na pro­sla­vu ula­ska Hr­vat­ske u EU. Pre­mi­jer Mi­la­no­vić je ova­kvu od­lu­ku Vla­de i SDP-a obra­zla­gao stra­hom od “uni­ver­zal­ne ju­ris­dik­ci­je” po ko­joj bi se mno­gi uče­sni­ci do­mo­vin­skog ra­ta mo­gli na­ći na po­tjer­ni­ca­ma dru­gih ze­ma­lja i ko­je bi Hr­vat­ska mo­ra­la is­po­ru­či­ti. Po­kre­nu­ta je jav­na po­le­mi­ka o po­tre­bi iz­mje­ne Usta­va na na­čin da kri­vič­na dje­la po­li­tič­kih ubi­sta­va ne za­sta­ri­je­va­ju.
Za­što je ova ras­pra­va u Hr­vat­skoj, sa­mo ne­ko­li­ko da­na pred ula­zak u EU, od iz­u­zet­ne va­žno­sti za Cr­nu Go­ru? Ne sa­mo zbog osno­va­nih sum­nji da je cr­no­gor­ski ogra­nak Udbe uče­stvo­vao u li­kvi­da­ci­ji Đu­re­ko­vi­ća. Cr­na Go­ra će mo­ra­ti, kad- tad, da se su­o­či sa zlo­či­ni­ma ko­ji su u nje­noj to­ta­li­tar­noj pro­šlo­sti či­nje­ni pre­ma po­li­tič­kim i ide­o­lo­škim ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma. Li­kvi­da­ci­je, bez sud­skog po­stup­ka i pre­su­de, na ba­zi lič­nih pro­cje­na i pre­su­da, če­sto mo­ti­vi­sa­ne i lič­nim raz­lo­zi­ma, a jav­no obra­zla­ga­ne kao od­bra­na re­vo­lu­ci­je, ko­mu­ni­zma, dik­ta­tu­re pro­le­te­ri­ja­ta, jed­no­par­tij­skog si­ste­ma, oču­va­nja SRJ, za­šti­te in­te­re­sa srp­skog na­ro­da u SFRJ, od­bra­ne
vla­sti DPS, ne­za­vi­sne Cr­ne Go­re, mo­ra­ju bi­ti jav­no osu­đe­ne kao čin di­vlja­štva, dr­žav­nog te­ro­ri­zma i prav­no pro­ce­su­i­ra­ne... Na­lo­go­dav­ci, or­ga­ni­za­to­ri i iz­vr­ši­o­ci mo­ra­ju bi­ti ka­žnje­ni, a žr­tve re­ha­bi­li­to­va­ne i mo­ral­no i ma­te­ri­jal­no obe­šte­će­ne. Du­bo­ko vje­ru­jem da bez ova­kve jav­ne, prav­ne, mo­ral­ne i ma­te­ri­jal­ne osu­de zlo­či­na­ca i re­ha­bi­li­ta­ci­je žr­ta­va i nji­ho­vih po­ro­di­ca ni Hr­vat­ska, a po­seb­no ne Cr­na Go­ra ne mo­gu po­sta­vi­ti čvr­ste te­me­lje svo­je
evrop­ske bu­duć­no­sti. Pra­va na ži­vot, slo­bo­du, mi­šlje­nje, imo­vi­nu i pra­vič­no su­đe­nje su pri­rod­na pra­va sva­kog čo­vje­ka i ako ni­je­su za­šti­će­na ustav­nim ga­ran­ci­ja­ma ne­će po­sta­ti dio si­ste­ma vri­jed­no­sti i op­šteg do­bra na­ci­je.
Na­pro­tiv, prak­sa ne­ka­žnja­va­nja zlo­či­na ko­ji se po­či­ne pro­tiv po­li­tič­kih ne­is­to­mi­šlje­ni­ka, a sve u ime pa­tri­o­ti­zma, dr­ža­ve i vi­ših in­te­re­sa po­no­vo će se de­si­ti. Bi­lo kao na­sta­vak te­ro­ra iste ideo­lo­gi­je, bi­lo kao osve­ta žr­ta­va.
Za­to ci­je­nim da i ovim iz­mje­na­ma Usta­va Cr­ne Go­re, kao kri­vič­na dje­la ko­ja ne za­sta­ri­je­va­ju, kroz amand­ma­ne na član 33 Usta­va, po­red
or­gan­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je tre­ba do­da­ti i po­li­tič­ka ubi­stva. Vla­da De­mo­krat­skog fron­ta ima­će naj­te­ži za­da­tak da po­vra­ti po­vje­re­nje gra­đa­na u dr­ža­vu i nje­ne in­sti­tu­ci­je. To je ne­mo­gu­će bez is­pra­vlja­nja ne­kih te­ških ne­prav­di, ko­je su uči­nje­ne pre­ma po­li­tič­kim ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma vla­sti od 1945. do da­nas. Do­ni­je­ti po­li­tič­ku od­lu­ku da ubi­je­te ne­ko­ga sa­mo za­to što vam se ne do­pa­da­ju nje­go­vi lič­ni i po­li­tič­ki sta­vo­vi, što se bo­ri za dru­gu ide­ju, zlo­u­po­tre­bi­ti slu­žbe bez­bjed­no­sti, tu­ži­la­štva i su­do­ve i sta­vi­ti ih u funk­ci­ju lo­gi­sti­ke i za­ta­ška­va­nja ta­kvih zlo­či­na je zlo­čin ra­van zlo­či­nu pro­tiv hu­ma­no­sti i rat­nim zlo­či­ni­ma.
Ovo smo du­žni ura­di­ti ma­kar zbog stri­je­lja­nja Du­ška Jo­va­no­vi­ća od stra­ne ovog re­ži­ma, što je škol­ski pri­mjer po­li­tič­ke li­kvi­da­ci­je. Taj ko­ji je to na­re­dio, or­ga­ni­zo­vao i iz­vr­šio, ali i svi oni ko­ji su ovaj zlo­čin
za­ta­ška­va­li ne smi­ju mir­no da spa­va­ju, ra­ču­na­ju­ći na pro­tok vre­me­na i za­sta­ru. Bez tog ka­me­na te­melj­ca Cr­na Go­ra ne­će bi­ti slo­bod­na i sta­bil­na evrop­ska ku­ća.

Nebojša Medojević, Predsjednik PZP, član Predsjedništva DF