Bošnjak: So­ci­jal­no ra­slo­ja­va­nje će sku­po ko­šta­ti DPS

Branka Bošnjak

Nijesu ni zaposleni u javnoj upravi više toliko naivni jer vide šta ova nezasita DPS kriminalna banda čini. Dok oni rintaju za bijednu platu, vrhuška i njihovo potomstvo se razmeću milionima – kazala je Branka Bošnjak

Po­sla­nica Pokreta za Promjene i  De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Bran­ka Bo­šnjak re­kla je za „Dan” da je DPS u ve­li­koj pa­ni­ci i na iz­di­sa­ju. Za­to, sma­tra Bo­šnjak, opo­zi­ci­ja tre­ba mu­dro i hlad­ne gla­ve, is­klju­či­vo da­ju­ći pri­o­ri­tet jav­nom in­te­re­su, da kre­ne u na­red­nu run­du iz­bo­ra.

Iz­bo­ri u Be­ra­na­ma su do­dat­no oša­mu­ti­li DPS i otud ogrom­na pa­ni­ka šta sa Pod­go­ri­com, ko­ja je uvi­jek bi­la opo­zi­ci­o­na i ko­jom su is­klju­či­vo po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom vla­da­li na­kon ne­ko­li­ko zad­njih iz­bo­ra. Sad je raz­li­ka to­li­ka da im ni ra­zni gu­be­ri­ni­ći, bo­go­je­vi­ći i nji­ma slič­ni ne mo­gu po­mo­ći. Ta­ko us­pa­ni­če­ni kre­ću da pri­ti­ska­ju za­po­sle­ne u jav­noj upra­vi, a njih ni­je ma­li broj – ka­za­la je Bo­šnjak.

Ona sma­tra da se DPS-u to la­ko mo­že vra­ti­ti kao bu­me­rang jer ni­su svi na pro­da­ju i ni­je sve la­ko za­stra­ši­ti.

Za­to oče­ku­jem da će po­če­ti da is­pli­va­va­ju do­ka­zi o svim mal­ver­za­ci­ja­ma i pri­ti­sci­ma ko­ji­ma je DPS sklon. Go­to­vo sve nji­ho­ve „fo­re“ su pro­va­lje­ne, a ima­će­mo bud­no oko da nji­ho­va ne­po­čin­stva is­pra­ti­mo. Ni­je­su ni za­po­sle­ni u jav­noj upra­vi vi­še to­li­ko na­iv­ni, jer vi­de šta ova ne­za­si­ta DPS kri­mi­nal­na ban­da či­ni. Dok oni rin­ta­ju za bi­jed­nu pla­tu, dr­žav­na vr­hu­ška i nji­ho­vo po­tom­stvo raz­me­ću se mi­li­o­ni­ma. Ne­će ni oni svo­joj dje­ci da to osta­ve u na­sled­stvo. I kod njih se ja­vlja bunt. Ovo so­ci­jal­no ra­slo­ja­va­nje će sku­po ko­šta­ti DPS, a Pod­go­ri­ca je sprem­na da im ba­ci ru­ka­vi­cu di­rekt­no u li­ce – is­ta­kla je Bo­šnjak.