Kojičić: Pješaci se provlače između vozila

Aleksandar Saša Kojičić

Od ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nih vo­zi­la kroz Go­lu­bov­ce se ne mo­že pro­ći. Naj­go­ra si­tu­a­ci­ja je od se­ma­fo­ra ka spo­me­ni­ku gdje se vo­zi­la par­ki­ra­ju sa obje stra­ne uli­ce i je­dva se mo­že pro­ći. Naj­go­re je za pje­ša­ke ko­ji ne­ma­ju tro­to­a­ra, ne­go idu sa­mim ko­lo­vo­zom. Ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nih vo­zi­la ima i u uli­ci ko­ja vo­di ka OŠ „Mi­lan Vu­ko­tić”. Sta­nov­ni­ci Ze­te ne sje­ća­ju se ka­da su vi­dje­li spe­ci­jal­no vo­zi­lo „pa­uk” u nji­ho­vom kra­ju. 

Dok se u cen­tru glav­nog gra­da ne mo­že­te par­ki­ra­ti ne­pro­pi­sno, ni na mi­nut, a da ne do­bi­je­te ka­znu Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, uz­gred i ma­nju tra­u­mu bu­du­ći da su ob­u­če­ni kao po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je, pa gra­đa­ni po­mi­sle ko zna šta, ka­ko se uda­lja­va­te od cen­tra gra­da, od če­ti­ri tra­ke se stva­ra­ju tri ili čak i dvi­je. Re­ci­mo Uli­com kra­lja Ni­ko­le, Uli­com 8. mar­ta i mno­gim dru­gim. Da ne po­mi­nje­mo ka­kva je si­tu­a­ci­ja u Grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci. Tu su vo­zi­la par­ki­ra­na na sred ma­gi­stra­le, na sred ras­kr­sni­ca, na par me­ta­ra od se­ma­fo­ra, stva­ra­ju­ći ne­pri­jat­na za­gu­še­nja, u se­zo­ni i o pra­zni­ci­ma ne­sno­sne gu­žve i če­sto opa­sne si­tu­a­ci­je. Što je naj­go­re vo­zi­la se ma­sov­no na­la­ze po tro­to­a­ri­ma. Ta­ko da su di­rekt­no ugro­že­ni pje­ša­ci i to oni naj­ra­nji­vi­ji, dje­ca, maj­ke sa be­ba­ma, sta­ri­ji su­gra­đa­ni, po­seb­no oni sa or­to­ped­skim po­ma­ga­li­ma za ho­da­nje kao i bi­ci­kli­sti – is­ti­če Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a. 

On is­ti­če da svi oni zbog par­ki­ra­nih vo­zi­la po ja­sno obi­lje­že­nim tro­to­a­ri­ma za kre­ta­nje pje­ša­ka, mo­ra­ju da se pro­vla­če oko par­ki­ra­nih vo­zi­la. 

Ga­ca­ju po lo­kva­ma ili iz­la­ze po sred ma­gi­stra­le, što ni­je ni­ma­lo pri­jat­no, po­seb­no ka­da su gu­žve i vo­zi­la ju­re tik do vas. Ova si­tu­a­ci­ja je dvo­smjer­na, ali se na kon­cu svo­di na ne­rad i ne­mar lo­kal­nih vla­sti bu­du­ći da ne­ma mo­guć­no­sti za par­ki­ra­nje, od­no­sno ne­ma do­volj­no ure­đe­nih par­ki­ra­li­šta, ni­ti bes­plat­nih ni­ti uz mo­guć­nost pla­ća­nja, bu­du­ći da ne­ma pre­ven­ci­je ne­pro­pi­snog par­ki­ra­nja u vi­du vi­so­kih tro­to­a­ra, ni­ti ka­žnja­va­nja zbog to­ga. Sta­nje sa sa­o­bra­ća­jem, a po­seb­no sa­o­bra­ća­jem u mi­ro­va­nju je u naj­ma­nju ru­ku pro­ble­ma­tič­no. Odav­no na­ja­vlje­na re­še­nja ve­za­no za iz­grad­nju i re­kon­struk­ci­ju po­je­di­nih lo­kal­nih put­nih pra­va­ca se iz go­di­ne u go­di­nu pre­pi­su­ju u pla­no­vi­ma, a ne de­ša­va­ju ili de­ša­va­ju spo­ro i tra­lja­vo. Naj­bo­lji pri­mjer ne­za­in­te­re­so­va­no­sti i ne­ma­ra lo­kal­ne vla­sti je ka­mi­on par­ki­ran na tro­to­a­ru 30 me­ta­ra od kan­ce­la­ri­ja Grad­ske op­šti­ne, ko­ji tu sto­ji mje­se­ci­ma. A da ga ni­je­su pri­mi­je­ti­li, opo­me­nu­li, uklo­ni­li.