Bošnjak: Ponovo pripremaju aferu „Snimak”

Branka Bošnjak

Na osno­vu na­cr­ta bu­dže­ta Glav­nog gra­da za 2018. go­di­nu ja­sno se vi­di da je na­red­na go­di­na iz­bor­na jer je pla­ni­ra­no da se ogrom­na sred­stva iz­dva­ja­ju pod stav­ka­ma „osta­lo”- osta­li iz­da­ci, osta­li tran­sfe­ri po­je­din­ci­ma, oci­je­ni­la je Bran­ka Bo­šnjak, od­bor­nica DF-a. Ona je uka­za­la da je sa­mo za jed­no­krat­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći pla­ni­ra­no iz­dva­ja­nje od 270.000 eura.

Sve ovo uka­zu­je da eto nam i sle­de­će go­di­ne u su­sret iz­bo­ri­ma istog onog sce­na­ri­ja ko­ji smo ima­li pri­li­ku da od­slu­ša­mo u „Snim­ku” a i da pro­či­ta­mo u iz­vje­šta­ju Od­bo­ra DPS-a Glav­nog gra­da. Svi će se sje­ti­ti one ču­ve­ne re­če­ni­ce „za­po­sli­ti DPS že­ne sa sred­njom ško­lom na Rok­špe­do­vim tra­fi­ka­ma na auto­bu­skim sta­ja­li­šti­ma”, do ra­znih ko­mi­si­ja za da­va­nje pa­ke­ta po­mo­ći i ko­mi­si­ja za za­po­šlja­va­nje. Ovo­go­di­šnji bu­džet je do­bra pod­lo­ga za to – sa­op­šti­la je Bo­šnjak. 
Ona na­vo­di da oče­ku­je da će se gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić „otvo­ri­ti”.

Oče­ku­jem da će se gra­do­na­čel­nik „otvo­ri­ti” pa opet na sto­ti­ne hi­lja­da do­la­ra da­ti svom ze­mlja­ku Kne­že­vi­ću da mu raz­mi­je­ni u Atlas ban­ci. Za pro­mje­nu mo­že i še­fo­vom bra­cu u Pr­voj ban­ci, jer tre­ba su­sti­ći onu ogrom­nu raz­li­ku od pre­ko 8.000 gla­so­va – na­vo­di Bo­šnjak. 

Bran­ka Bo­šnjak na­vo­di da je mno­go fik­tiv­nih tro­ško­va za ra­zno­ra­zne ne­ja­sne stav­ke. Mo­ram da is­tak­nem da se vlast hva­li ka­ko vo­di ra­ču­na o mla­di­ma i pra­vi raz­ne stra­te­gi­je i ak­ci­o­ne pla­no­ve, a on­da za kan­ce­la­ri­ju za mla­de opre­di­je­li sa­mo 10.000 eura. Za po­bolj­ša­nje ma­te­ri­jal­nog po­lo­ža­ja bo­ra­ca, te SUB­NOR-u opre­di­je­lje­no je oko 50.000 eura, iako svi zna­mo da pre­ko 70 go­di­na pro­šlo od ra­ta, te da su se ti ve­li­ka­ni uglav­nom upo­ko­ji­li. Za pro­gram dez­in­sek­ci­je i de­ra­ti­za­ci­je je na­mi­je­nje­no 31.000 eura što je tra­gič­no – na­vo­di Bo­šnjak. 

Od­bor­nica DF-a na­vo­di da se u ka­pi­tal­nom bu­dže­tu po­ja­vlju­ju stav­ke ko­je se go­di­na­ma po­ja­vlju­ju.
To go­vo­ri o ne­re­a­li­zo­va­nim obe­ća­nji­ma i „ša­re­nim la­ži­ma” ko­je vlast obo­ža­va da nam ser­vi­ra. U na­cr­tu bu­dže­ta ima­mo ogrom­ne tran­sfe­re ka pred­u­ze­ći­ma ko­ja bi tre­ba­lo da su pro­fi­ta­bil­na a ne da se u mi­li­on­skim iz­no­si­ma po­ma­žu iz bu­dže­ta Glav­nog gra­da, što kroz di­rekt­na iz­dva­ja­nja u te­ku­ćem bu­dže­tu, što kroz ka­pi­tal­ni. Sve ovo go­vo­ri o to­me da ovu vlast tre­ba na pr­vim iz­bo­ri­ma ka­zni­ti i po­sla­ti u po­li­tič­ku pen­zi­ju, što je i ras­po­lo­že­nje Pod­go­ri­ča­na ko­je su po­ka­za­li na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma, ali se po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom sa par­ti­jom ko­ja ni­je ni uče­stvo­va­la na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma se evo od­ra­di pu­ni man­dat. Za­to ovo­ga pu­ta oče­ku­jem raz­li­ku u ko­rist opo­zi­ci­je od ko­jih ih ne­će mo­ći spa­si­ti ni po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja – po­ru­ču­je Bo­šnjak. 

Bran­ka Bo­šnjak na­vo­di da se i da­lje po­ni­ža­va Skup­šti­na Glav­nog gra­da kao pred­stav­nič­ko ti­je­lo svih gra­đa­na i onih ko­ji dru­ga­či­je mi­sle od vla­sti.

Za iza­bra­ne pred­stav­ni­ke gra­đa­na ni­je pred­vi­đe­no ni da im se pro­sto­ri­je klu­bo­va opre­me ra­ču­na­ri­ma i upri­sto­je, ni­ti su pla­ni­ra­na sred­stva za po jed­nog za­po­sle­nog u klu­bu što je oba­ve­za Glav­nog gra­da u skla­du sa Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja. O to­me što su gra­do­na­čel­nik i ru­ko­vo­di­o­ci „na­bu­dži­li” svo­je pla­te ti­me što ih ve­zu­ju za broj sta­nov­ni­ka u glav­nom gra­du, dok taj kri­te­ri­jum ne va­ži za od­bor­nič­ke na­kna­de, pa su one ma­nje ne­go u mno­gim op­šti­na­ma, pa i onim sa sko­ro 10 pu­ta ma­nje sta­nov­ni­ka. Od­lič­no se zna da je obim ma­te­ri­ja­la i po­sla ko­ji ima­ju od­bor­ni­ci u glav­nom gra­du ne­u­po­re­div – na­vo­di Bo­šnjak. 

Glav­ni grad u bu­dže­tu na­mjer­no skri­va i ja­sno ne is­ka­zu­je tro­ško­ve ko­je tre­ba da iz­dvo­je po osno­vu iz­gu­blje­nih sud­skih spo­ro­va.
Ti tro­ško­vi su za­ka­mu­fli­ra­ni pod ot­pla­ta­ma osta­lih oba­ve­za ko­je su pred­vi­dje­ne na 1,4 mi­li­o­na eura.