Kojičić: Zeta bi opstala kao samostalna

Aleksandar Saša Kojičić

Iako su gra­đa­ni, ali i funk­ci­o­ne­ri opo­zi­ci­je u ne­ko­li­ko na­vra­ta tra­ži­li od vla­sti da se po­kre­ne pi­ta­nje sa­mo­stal­ne op­šti­ne Ze­ta, vla­da­ju­ća par­ti­ja uvi­jek se prav­da­la fi­nan­si­ja­ma, od­no­sno iz­vo­rom odr­ži­vog fi­nan­si­ra­nja. Ka­ko je ka­zao Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a u Skup­šti­ni Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci, če­sto se kao je­dan od ar­gu­me­na­ta za ne­gi­ra­nje mo­guć­no­sti za stva­ra­nje ne­za­vi­sne op­šti­ne Ze­ta, pred­sta­vljao iz­vor odr­ži­vog fi­nan­si­ra­nja. On is­ti­če da je upit­na mo­guć­nost sta­bil­nog i kon­stant­nog fi­nan­si­ra­nja i ser­vi­si­ra­nja svih oba­ve­za ne­za­vi­sne op­šti­ne.

Ma­lim is­tra­ži­va­njem sam do­šao do za­ni­mlji­vog po­da­tka ko­ji de­fi­ni­tiv­no ide u pri­log bu­du­ćoj li­kvid­no­sti ne­za­vi­sne op­šti­ne Ze­ta. Na­i­me, u lo­kal­ni bu­džet, u ovom slu­ča­ju Glav­nog gra­da, a tre­ba­lo bi Ze­te, po osno­vu tak­si i ra­zno­ra­znih do­pri­no­sa ve­za­nih za oba­ve­znu re­gi­stra­ci­ju i osi­gu­ra­nje mo­tor­nih vo­zi­la, na go­di­šnjem ni­vou, po ri­je­či­ma po­zna­va­la­ca te­ma­ti­ke, sli­va se bli­zu 200.000 eura. U bu­du­ćem pe­ri­o­du na­mje­ra­vam kroz od­bor­nič­ko pi­ta­nje da do­bi­jem pe­dant­ne ci­fre ve­za­ne za to. Što zna­či da bi ne­ki re­a­lan bu­džet pla­ni­ran na oko dva mi­li­o­na eura, bio po­pu­njen u zna­čaj­nom iz­no­su i pro­cen­tu od sa­mo jed­ne oba­ve­zne tak­se. A gdje su sve dru­ge tak­se, po­re­zi, pri­re­zi, na­dok­na­de, uslu­ge... Bez uvo­đe­nja no­vih, čak uz sma­nje­nje po­je­di­nač­nih stav­ki zbog ukla­nja­nja bi­znis ba­ri­je­ra i stva­ra­nja po­volj­nog am­bi­jen­ta za pri­vla­če­nje in­ve­sti­to­ra, do­šlo bi se do iz­no­sa bu­dže­ta ko­ji bi ga­ran­to­vao sta­bil­no fi­nan­sij­sko odr­ža­va­nje ne­za­vi­sne op­šti­ne Ze­ta.

 

 Aleksandar Kojičić 

Predsjednik OO Golubovci