Kojičić: Spomenik uređivali samo saopštenjima

Aleksandar Saša Kojičić

Iz Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci još u ma­ju na­ja­vi­li su da pla­ni­ra­ju da u okvi­ru spo­men-kom­plek­sa na Ano­vi­ma iz­gra­de dječ­je igra­li­šte, te po­pra­ve ulič­nu ra­svje­tu i oja­ča­ju ogra­de duž sa­o­bra­ćaj­ni­ce sa ko­jom se kom­pleks gra­ni­či. Pro­šlo je pet mje­se­ci, ali od ra­do­va ni­šta. 

Pro­šlo je već par mje­se­ci od na­ja­ve lo­kal­nih vla­sti da će se u okvi­ru spo­men-kom­plek­sa na Ano­vi­ma iz­vr­ši­ti zna­čaj­ne in­ve­sti­ci­je, ko­je bi do­pri­ni­je­le op­štem iz­gle­du i uti­sku, kao i u oču­va­nju i iz­gle­du objek­ta ko­ji je de­fi­ni­tiv­no naj­pre­po­zna­tlji­vi­ji sim­bol Ze­te. Ni­je se ma­klo da­lje od iz­ja­ve za jav­nost. Na­ja­vlje­na una­pre­đe­nja ve­za­na za spo­me­nič­ki kom­pleks se ni­je­su još de­si­la. Ona bi bi­la zna­čaj­na za una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta lo­kal­ne za­jed­ni­ce, po­seb­no naj­mla­đih, jer je je­dan od na­ja­vlje­nih sa­dr­ža­ja bio i dječ­je igra­li­šte, ka­kvo ne po­sto­ji na te­ri­to­ri­ji Ze­te, vje­ro­vat­no da bi se dje­ca na vri­je­me na­vi­ka­va­la na dis­kri­mi­na­ci­ju po mje­stu ži­vlje­nja i po­ri­je­kla – re­kao je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a u Skup­šti­ni GO­Go­lu­bov­ci. 

Ko­ji­čić se na­da da se ove na­ja­ve GO Go­lu­bov­ci ne­će iz­ja­lo­vi­ti. 

Na­dam se da se ne­će če­ka­ti iz­bo­ri ko­ji se de­ša­va­ju na pro­lje­će sle­de­će go­di­ne. Bi­lo bi pro­vid­no. Ma­da če­sto ta­kve stva­ri od­luč­no pro­la­ze u na­šoj ze­mlji.