Kojičić: Pi–ar služba služi kao gipsani patuljci u baštama

Aleksandar Saša Kojičić

Pi ar slu­žba GO Go­lu­bov­ci slu­ži kao gip­sa­ni pa­tulj­ci u ba­šta­ma-ne­ma­ju ni­ka­vu funk­ci­ju, ko­šta­ju, ali se po­ne­ko­me i svi­đa­ju.
Neo­pr­o­sti­vo je da slu­žba ko­ja bi tre­ba­lo da se ba­vi od­no­som sa jav­no­šću, u 21. vi­je­ku, ni­je na­šla za shod­no da na­pra­vi funk­ci­o­na­lan, kva­li­te­tan sajt, pre­ko ko­ga bi, osim pro­mo­ci­je svo­jih ak­tiv­no­sti, do­du­še tu se ne bi na­ro­či­to pro­sla­vi­li, gra­đa­ne upo­zna­va­li i sa nji­ho­vim pra­vi­ma, oba­ve­za­ma, pro­jek­ti­ma, jav­nim ras­pra­va­ma... Gdje bi se gra­đa­ni br­zo i la­ko in­for­mi­sa­li i o sport­skim, kul­tur­nim, dru­štve­nim, struč­nim de­ša­va­nji­ma, ser­vi­snim uslu­ga­ma. Ali se ni­ko ni­je sje­tio to­ga. Ili ne smi­je ni da pi­ta. Čak ni­je­su na­pra­vlje­ni ni pro­fi­li na dru­štve­nim mre­ža­ma, naj­po­pu­lar­ni­jim, efi­ka­snim, do­stup­nim, mo­der­nim, br­zim i uz­gred bes­plat­nim ka­na­li­ma ko­mu­ni­ka­ci­je.

Ni­ko se iz te slu­žbe ni­je sje­tio da bi bi­lo po­treb­no for­mi­ra­ti i vi­zu­el­ni iden­ti­tet GO Go­lu­bov­ci, kao što su za­sta­va i grb, za­štit­ni znak..., a što sam pred­la­gao vi­še pu­ta i u zva­nič­nim do­ku­men­ti­ma i do­pi­si­ma. Na­rav­no, rad te slu­žbe je ote­žan ti­me što ve­će in­stan­ce ni­je bri­ga ni za Ze­tu ni za Ze­ća­ne, sem kao jed­no­krat­ne gla­sa­če, pa ih ni­je bri­ga da da­ju nov­ce, vri­je­me i re­sur­se na pro­mo­ci­ju Ze­te, nje­nih in­sti­tu­ci­ja pri­rod­nih, dru­štve­ni, kul­tur­nih do­ba­ra, tu­ri­stič­ke va­lo­ri­za­ci­je. Ka­da se to i ura­di obič­no bu­de sla­bo, tan­ko i ka­sno – re­kao je Ko­ji­čić.