Neznanje blokira pristup IPA fondovima

Nebojsa Medojevic

Cr­na Go­ra ne­ma ad­mi­ni­stra­tiv­ne ka­pa­ci­te­te i vlast ne­is­kre­no ula­zi u Evrop­ske in­te­gra­ci­je, oci­je­nio je po­sla­nik Ne­boj­ša Me­do­je­vić (DF), na­kon što je Vla­da na sjed­ni­ci odr­ža­noj u če­tvr­tak do­ni­je­la od­lu­ku o ra­zr­je­še­nju glav­nog re­vi­zo­ra Re­vi­zor­skog ti­je­la Pre­dra­ga Ra­ič­ko­vi­ća.
Ra­ič­ko­vić je raz­ri­je­šen na osno­vu čla­na 12 stav 1 tač­ka 5 i stav 2 Za­ko­na o re­vi­zi­ji sred­sta­va iz fon­do­va Evrop­ske uni­je, ko­jim je pro­pi­sa­no da glav­ni re­vi­zor mo­že bi­ti raz­ri­je­šen pri­je is­te­ka vre­me­na na ko­je je ime­no­van zbog ne­struč­nog ili ne­sa­vje­snog oba­vlja­nja funk­ci­je. Za­htjev za ra­zr­je­še­nje pod­nio je mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­do­je Žu­gić ko­ji je u pred­lo­gu na­veo da su re­vi­zo­ri Evrop­ske ko­mi­si­je u iz­vje­šta­ji­ma, na­kon re­vi­zi­je struk­tu­ra uklju­če­nih u upra­vlja­nje i kon­tro­lu IPA fon­do­va, na­ve­li da su raz­go­va­ra­li sa glav­nim re­vi­zo­rom u Re­vi­zor­skom ti­je­lu, te da nje­go­vo zna­nje pro­ce­du­ra i re­vi­zor­skog pri­stu­pa ni­je za­do­vo­lja­va­ju­će. 

– Ta­ko­đe, u iz­vje­šta­ju re­vi­zo­ra je, iz­me­đu osta­log, na­ve­de­no da ne po­sto­je pla­no­vi za obu­ku, kao i da po­sto­je­ći pri­ruč­ni­ci ni­je­su ade­kvat­ni i da su svi ovi na­la­zi na­ve­de­ni kao blo­ki­ra­ju­ći za pre­nos nad­le­žno­sti za upra­vlja­nje IPA fon­do­va, pa ima­ju­ći u vi­du na­ve­de­no, pred­la­že Vla­di da do­ne­se rje­še­nje o ra­zr­je­še­nju Ra­ič­ko­vi­ća – na­vo­di se u od­lu­ci Vla­de.
– Vla­da ni­je po­ka­za­la po­li­tič­ku vo­lju da na­pra­vi in­fra­struk­tu­ru ko­ja će bi­ti pro­fe­si­o­nal­na, de­po­li­ti­zo­va­na, i ko­ja ne­će za­vi­si­ti od to­ga ko pri­pa­da ko­joj par­ti­ji – ka­zao je Me­do­je­vić ,,Da­nu” is­ti­ču­ći da tre­ba na­ći pro­fe­si­o­nal­ce ko­ji će vo­di­ti taj po­stu­pak. 
On je is­ta­kao da ka­dro­ve tre­ba da ob­u­či EU, te da je neo­p­hod­no ko­ri­sti­ti is­ku­stva ze­ma­lja kao što su Hr­vat­ska, Ma­đar­ska, Slo­ve­ni­ja. 
– Is­ku­stva u ko­ri­šće­nju IPA fon­do­va su raz­li­či­ta. Ma­đa­ri su se po­ka­za­li me­đu naj­bo­lji­ma, Slo­ven­ci ma­lo lo­ši­je, a Hr­va­ti su vr­lo lo­še ko­ri­stli IPA fon­do­ve, pa su i sa­mi ne­za­do­volj­ni, a i na­ma su pre­po­ru­či­li da ko­ri­sti­mo is­ku­stva Ma­đar­ske ili ne­kih dru­gih ze­ma­lja i na­đe­mo kon­sul­tant­sku fir­mu ko­ja ima ve­ze sa Bri­se­lom i ko­ja mo­že da nam obez­bi­je­di što ve­ći pri­stup fon­do­vi­ma i sred­stvi­ma, me­đu­tim, mi smo kre­nu­li na­šim stan­dard­nim pu­tem po­li­tič­ke re­al­no­sti, kon­tro­le i kao re­zul­tat to­ga do­bi­ja­mo na vr­lo va­žnim tač­ka­ma ne­ga­tiv­ne ocje­ne od EU – re­kao je on.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne ra­di se sa­mo o po­li­tič­kom pro­ble­mu, već i fi­nan­sij­skim efek­ti­ma, jer se ni pri­bli­žno ne ko­ri­ste ras­po­lo­ži­va srad­stva iz EU.
– Sad su to pret­pri­stup­ni IPA fon­do­vi, a sju­tra, ako uđe­mo u EU to su i struk­tur­ni fon­do­vi – ka­zao je on is­ti­ču­ći da su i lo­kal­ne za­jed­ni­ce pot­pu­no ne­za­in­te­re­so­va­ne upra­vo zbog ne­do­stat­ka ka­dro­va, što kao re­zul­tat ima lo­šu pri­pre­mu za ula­zak u EU, kao i lo­še vi­je­sti iz Bri­se­la za Cr­nu Go­ru.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar Me­di­ja gru­pe Ana Ni­ves Ra­do­vić sma­tra da se mo­guć­no­sti ko­je se ze­mlji kan­di­da­tu pru­ža­ju u pret­pri­stup­noj fa­zi ne ko­ri­ste u do­volj­noj mje­ri.
– To je re­zul­tat ne­kom­pe­tent­no­sti ve­li­kog bro­ja funk­ci­o­ne­ra i dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka ko­ji se ba­ve ovim pi­ta­nji­ma. Uko­li­ko je EK pro­ci­je­ni­la da ne­ko ko se ba­vi ovim pi­ta­njem ne za­do­vo­lja­va nji­ho­va oče­ki­va­nja, on­da bi sud­bi­na ci­je­le te obla­sti mo­gla za­vi­si­ti od iz­bo­ra no­vog od­go­vor­nog li­ca – ka­za­la je ona. Po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić (Po­zi­tiv­na) sma­tra da je Vla­da tre­ba­lo da vo­di ra­ču­na o ime­no­va­nju ka­dro­va ko­ji će pred­sta­vlja­ti dr­ža­vu Cr­nu Go­ru, od­no­sno uče­stvo­va­ti u pro­jek­ti­ma ve­za­nim za IPA fon­do­ve.
– Od­lu­ka o ra­zr­je­še­nju do­ka­zu­je upra­vo to da se ni­je mno­go vo­di­lo ra­ču­na o ka­pa­ci­te­ti­ma, od­no­sno o to­me da se naj­struč­ni­ji lju­di ime­nu­ju za va­žne po­slo­ve dr­ža­ve – re­kao je on.