Kojičić: Radonjić navrati oko podne, a Maraš jednom u nekoliko sedmica

Aleksandar Saša Kojičić

Glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Go­ran Pe­tro­vić, po­stu­pa­ju­ći po obra­ća­nju od­bor­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci Alek­sandra Ko­ji­či­ća (DF) do­bio je od pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci Mi­len­ka Ma­ra­ša iz­ja­šnje­nje na osno­vu če­ga je, kao i do­sta­vlje­ne pro­prat­ne do­ku­men­ta­ci­je, utvr­dio da ne­ma ne­pra­vil­no­sti u ra­du or­ga­na i upra­ve GO Go­lu­bov­ci. Ko­ji­čić se obra­tio glav­nom ad­mi­ni­stra­to­ru uka­zu­ju­ći na pro­pu­ste u ra­du GO Go­lu­bov­ci, na­vo­de­ći kao pri­mjer neo­d­go­va­ra­nje na od­bor­nič­ka pi­ta­nja vi­še od po­la go­di­ne, ne­po­što­va­nje rad­nog vre­me­na, te po­vre­de Etič­kog ko­dek­sa. U od­bor­nič­kom pi­ta­nju Ko­ji­čić je tra­žio po­dat­ke ka­ko Ra­do­njić i Ma­raš tro­še no­vac za re­pre­zen­ta­ci­je u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma.

U od­no­su na is­ka­za­nu sum­nju da su po­či­nje­ne po­vre­de Etič­kog ko­dek­sa i pro­pi­sa­nog rad­nog vre­me­na od stra­ne za­po­sle­nih, od­bor­ni­ku Ko­ji­či­ću su da­te in­for­ma­ci­je ko­ji je or­gan nad­le­žan za pro­vje­ru ta­kvih sum­nji i smjer­ni­ce na ko­ji na­čin im se mo­že obra­ti­ti – ka­zao je Pe­tro­vić u iz­ja­vi za „Dan”.
Go­ran Pe­tro­vić od­go­vo­rio je Ko­ji­či­ću da je od nad­le­žnih or­ga­na upr­ve GO Go­lu­bov­ci oba­vi­je­šten da je od­go­vor na od­bor­nič­ko pi­ta­nje bio pri­pre­mljen za sjed­ni­cu 27.12.2016. go­di­ne ali ni­je do­sta­vljen jer je od­bor­nik na­ja­vio od­su­stvo.
Od­go­vor na po­sta­vlje­no od­bor­nič­ko pi­ta­nje bi­će vam do­sta­vljen u pi­sa­noj for­mi uz rad­ni ma­te­ri­jal za pr­vu na­red­nu sjed­ni­cu. Ta­ko­đe, sam oba­vi­je­šten da su od­go­vor na pi­ta­nje u ve­zi oba­ve­za lo­ka­ne sa­mo­u­pra­ve ko­je pro­is­ti­ču iz Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja, za ko­je su za­in­te­re­so­va­ne bi­le i osta­le par­ti­je iz lo­kal­nog par­la­men­ta, da­li na sa­moj sjed­ni­ci Skup­šti­ne uz po­zi­va­nje na od­red­be Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja, ko­ji­ma je to pi­ta­nje pre­ci­zno ure­đe­no – pi­še u od­go­vo­ru Pe­tro­vi­ća ko­ji je po­slao Ko­ji­či­ću. 
Pe­tro­vić ga je upu­tio da je u ve­zi na­vo­da o po­vre­da­ma Etič­kog ko­dek­sa po­treb­no da se­kre­ta­ru upra­ve GO Go­lu­bov­ci, do­sta­vi či­nje­ni­ce na ko­ji­ma te­me­lji tvrd­nju ra­di even­tu­al­nog pred­u­zi­ma­nja od­go­va­ra­ju­ćih za­kon­skih mje­ra pre­ma tim za­po­sle­nim ili ini­ci­ra­nja po­stu­pa­nja Etič­ke ko­mi­si­je. 
U ve­zi po­što­va­nja rad­nog vre­me­na za­po­sle­nih u GO Go­lu­bov­ci, sa­gla­san sam da se utvr­đe­no rad­no vri­je­me mo­ra po­što­va­ti, ali isto­vre­me­no uka­zu­jem i na či­nje­ni­cu da iz­vr­ša­va­nje nji­ho­vih rad­nih oba­ve­za ni­je is­klju­či­vo ve­za­no za kan­ce­la­rij­ske po­slo­ve. Ono pod­ra­zu­mi­je­va i iz­la­ske od­re­đe­nih za­po­sle­nih na te­ren, utvr­đi­va­nja od­re­đe­nih či­nje­ni­ca, odr­ža­va­nje sa­sta­na­ka... No i po­red ove či­nje­ni­ce sva­ka­ko je po­treb­no pro­vje­ri­ti da li po­sto­je ne­pra­vil­no­sti u ra­du te vas po­zi­vam da o po­vre­da­ma rad­nog vre­me­na do­sta­vi­te kon­kret­ne po­dat­ke se­kre­ta­ru upra­ve GO Go­lu­bov­ci, ime za­po­sle­nog, da­tum i vri­je­me od­su­stva sa po­sla, ra­di even­tu­al­nog pred­u­zi­ma­nja od­go­va­ra­ju­ćih za­kon­skih mje­ra – pi­še u od­go­vo­ru Pe­tro­vi­ća. 
Na adre­su glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra od­go­vor je ju­če po­slao Alek­san­dar Ko­ji­čić. On je is­ta­kao da od­go­vo­ri Pe­tro­vi­ća pro­iz­i­la­ze iz in­for­ma­ci­ja do­bi­je­nih iz GO Go­lu­bov­ci, a da je pri­rod­no da oni po­ku­ša­va­ju da pri­kri­ju i oprav­da­ju svo­ja či­nje­nja i ne­či­nje­nja. Ko­ji­čić je tra­žio do­dat­nu kon­tro­lu GO Go­lu­bov­ci.
Lo­gič­kim sli­je­dom ću uka­za­ti na par ta­kvih. Ni­ka­da u de­set go­di­na par­la­men­tar­ne prak­se u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci, od­go­va­ra­nje na od­bor­nič­ko pi­ta­nje ni­je od­la­ga­no iz bi­lo kog raz­lo­ga. Svo­je od­su­stvo sam po po­slov­ni­ku na­ja­vio tri da­na pri­je sjed­ni­ce, a ma­te­ri­jal za sjed­ni­cu je bio spre­man i di­stri­bu­i­ran 15 da­na pri­je sjed­ni­ce, bez od­go­vo­ra na mo­je od­bor­nič­ko pi­ta­nje. Ne vi­dim ni­je­dan oprav­dan raz­log da bi tre­bao bi­ti di­stri­bu­i­ran uoči sa­me sjed­ni­ce uz do­pun­ski ma­te­ri­jal. Za­što od­go­vor na mo­je od­bor­nič­ko pi­ta­nje ni­je do­sta­vljen na sle­de­ćoj sjed­ni­ci, ko­joj sam pri­su­stvo­vao, već je od­lo­žen za ne­ku sle­de­ću. Od­go­vor na pi­ta­nje u ve­zi oba­ve­za lo­ka­lne sa­mo­u­pra­ve ko­je pro­is­ti­ču iz Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja, ko­ji sam po­slao u pi­sme­noj for­mi, ni­ka­da ni­je­sam do­bio. A od­go­vo­ra ve­za­nog za to pi­ta­nje, ko­ji je na­vod­no dat na Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci se ne sje­ćam. Pa vas mo­lim da mi ton­ski za­pis sa tim od­go­vo­rom do­sta­vi­te. Ili ste po­gre­šno shva­ti­li ili po­gre­šno pro­tu­ma­či­li da su u mom fo­ku­su za­po­sle­ni u GO Go­lu­bov­ci. Sma­tram da ne­ki od njih vr­lo ko­rekt­no, a ne­ki i ja­ko kva­li­tet­no oba­vlja­ju svoj po­sao. Oni ap­so­lut­no ni­je­su dio mo­je pa­žnje. Go­vo­rio sam o to­me da funk­ci­o­ne­ri, da bi bi­lo ne­dvo­smi­sle­no ja­sno – pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci na­vra­ća na po­sao oko pod­ne, i to par pu­ta sed­mič­no, a pred­sjed­nik Skup­šti­ne jed­nom u par sed­mi­ca. Što su ne­po­bit­ne či­nje­ni­ce ko­je mo­že­te jed­no­stav­no pro­vje­ri­ti- vra­ti­te snim­ke nad­zor­nih ka­me­ra – na­pi­sao je Ko­ji­čić.
Ko­ji­čić je is­ta­kao i da se na­da da će na­kon ovog od­go­vo­ra Pe­tro­vić iz­vr­ši­ti i do­dat­ne kon­tro­le i di­sci­pli­no­va­nje funk­ci­o­ne­ra lo­kal­ne vla­sti, ko­ji su fi­nan­si­ra­ni sred­stvi­ma svih gra­đa­na, a ko­ja je pi­ta­nje na ko­ji na­čin i za ko­je na­mje­ne tro­še.A.D.


Po­kre­nu­će po­stu­pak pred Etič­kom ko­mi­si­jom

Alek­san­dar Ko­ji­čić ka­že da je kr­še­nje Etič­kog ko­dek­sa oči­gled­no u se­ri­ji me­dij­skih po­ja­vlji­va­nja slu­žbe­ni­ka iz GO Go­lu­bov­ci. 
-Simp­to­ma­tič­no mi je da se uvi­jek ta­kve pri­ja­ve oče­ku­ju od gra­đa­na, NVO sek­to­ra i opo­zi­ci­o­nih pred­stav­ni­ka, a ni­ka­da ih ne po­kre­će­te po slu­žbe­noj du­žno­sti. Pa ću to ura­di­ti lič­no