Kojičić: Petrović da kontroliše Radonjića i Maraša

Aleksandar Saša Kojičić

Glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Go­ran Pe­tro­vić za­tra­žio je od Du­ša­na Ra­do­nji­ća, pred­sjed­ni­ka Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci i Mi­len­ka Ma­ra­ša, pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne GO, da se iz­ja­sne na na­vo­de od­bor­ni­ka Pokreta za Promjene i DF-a Alek­san­dra Ko­ji­či­ća ko­ji je tra­žio kon­tro­lu ra­da upra­ve i skup­štin­skih or­ga­na GO uka­zu­ju­ći na vi­še ne­za­ko­ni­to­sti u po­stu­pa­nju.
Od predjsed­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci i pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci, u skla­du sa svo­jim ovla­šće­nji­ma, za­tra­žio sam iz­ja­šnje­nje u od­no­su na sve na­vo­de sa­dr­ža­ne u do­pi­su od­bor­ni­ka Ko­ji­či­ća, ra­di de­talj­nog upo­zna­va­nja sa sta­njem stva­ri i even­tu­la­nog pred­u­zi­ma­nja da­ljih ak­tiv­no­sti – sa­op­štio je Pe­tro­vić. 

Ko­ji­čić je u do­pi­su ko­ji je po­slao Pe­tro­vi­ću is­ta­kao da mu skup­štin­ska slu­žba po­la go­di­ne ni­je od­go­vo­ri­la na od­bor­nič­ko pi­ta­nje. Ko­ji­čić je pi­tao na šta su Ra­do­njić i Ma­raš po­tro­ši­li 12,90, od­no­sno 29,90 eura re­pre­zen­ta­ci­je u jed­nom od re­sto­ra­na u Ze­ti, a od­go­vor ni­ka­da ni­je do­bio. Od­bor­nik je uka­zao i na to da mu ni­ka­da ni­je­su od­go­vo­ri­li na do­pis ve­za­no za oba­ve­ze lo­kal­ne upra­ve ko­je pro­is­ti­ču iz Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja. Taj od­go­vor če­ka vi­še od go­di­nu da­na. U do­pi­su, Ko­ji­čić je tra­žio od Pe­tro­vi­ća da se is­pi­ta­ju i even­tu­al­ne po­vre­de Etič­kog ko­dek­sa ko­je su po­či­ni­li na­mje­šte­ni­ci i ru­ko­vo­di­o­ci GO Go­lu­bov­ci u se­ri­ji me­dij­skih pre­pi­ski sa gra­đa­ni­ma i sa njim. 

Ko­ji­čić je uka­zao i na to da za­po­sle­ni u Grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci ne po­štu­ju rad­no vri­je­me, te da ih ne mo­že na­ći na rad­nom mje­stu ka­ko bi do­bio od­go­vor na sva ova pi­ta­nja.