Kojičić: Pa­tri­o­ti­zam lju­di­ma na vla­sti im slu­ži kao ali­bi za bo­ga­će­nje

Aleksandar Saša Kojičić

U ne­ko­li­ko na­vra­ta od­bor­ni­ci DF-a u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci tra­ži­li su da im se, uko­li­ko nad­le­žni to ne­će, do­zvo­li da ure­de taj pro­stor. Od­go­vor ni­ka­da ni­je­su do­bi­li.

Spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma na Ano­vi­ma, je osim svo­je osnov­ne in­ten­ci­je da bu­de pod­sjet­nik bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma na pa­tri­o­ti­zam i žr­tvu ko­ju su za nji­ho­vu slo­bo­du i do­bro­bit pod­ni­je­li nji­ho­vi he­roj­ski pre­ci, je i naj­pre­po­zna­tlji­vi­ji sim­bol Ze­te. Od mo­men­ta iz­grad­nje pred­sta­vljao je or­jen­tir za sve go­ste i put­ni­ke i bio mje­sto oku­plja­nja za mje­šta­ne. Ne­ka­da je bio osvi­je­tljen ja­kim re­flek­to­ri­ma, pa je u no­ći iz­gle­dao mo­nu­men­tal­no.

Ne­ka­da se u kru­gu spo­me­nič­kog kom­plek­sa na­la­zi­la i če­sma, čak i fon­ta­na, a u funk­ci­ji je bio i ukra­sni ba­zen u nje­go­vom pod­nož­ju. Klu­pe su bi­le oču­va­ne, svje­tilj­ke u funk­ci­ji. Pa­tri­o­ti­zam lju­di­ma na vla­sti im slu­ži kao ali­bi za bo­ga­će­nje, a mo­me­nat kad ne slu­ži svr­si ti pa­tri­o­te ele­gant­no za­mi­je­ne dr­ža­vljan­stvo za na­no­gi­cu. Za­to da­nas spo­me­nik iz­gle­da očaj­no i za­to to že­li­mo da pro­mi­je­ni­mo – re­kao je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a.

On is­ti­če da ni iz lo­kal­ne ni iz grad­ske upra­ve ni­ko ne­ma na­mje­ru da po­pra­vi klu­pe, osvje­tlje­nje, de­talj­no oči­sti i ogra­di kom­pleks, mo­žda da vra­te če­smu i fon­ta­nu. 

Bu­du­ći da se ra­di o za­šti­će­nom spo­me­nič­kom kom­plek­su tra­žim da ove, ili ma­kar dio ra­do­va oba­vi lo­kal­na ili grad­ska upra­va. A ako ne­će ne­ka odo­bre da mi iz PZP-a, DF-a, iz dru­gih gru­pa­ci­ja, ne­vla­di­nog sek­to­ra, za­jed­no sa za­in­te­re­so­va­nim gra­đa­ni­ma i mje­šta­ni­ma, re­a­li­zu­je­mo dio ovih ra­do­va za ko­je smo u mo­guć­no­sti da obez­bi­je­di­mo skrom­na sred­stva, rad i do­bru vo­lju – po­ru­čio je Ko­ji­čić.