Kojičić: Kriju kafanske račune

Aleksandar Saša Kojičić

Opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci ne­za­do­volj­ni su ra­dom skup­štin­skih or­ga­na Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci. Ka­ko ka­že Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a, u vi­še na­vra­ta po­ka­za­lo se da u GO Go­lu­bov­ci od­go­vor­no svoj po­sao ra­di par lju­di, te da to de­fi­ni­tiv­no ni­je­su ru­ko­vo­di­o­ci Skup­šti­ne. On je is­ta­kao da čak i ne do­bi­ja­ju od­go­vo­re na od­bor­nič­ka pi­ta­nja. 

Ili ne od­go­va­ra­ju ili ne­pot­pu­no i lo­še to ra­de i da­ju ne­ka­kve im­pro­vi­zo­va­ne, skle­pa­ne od­go­vo­re. Ta­ko ni­ka­da ni­je­sam do­bio od­go­vor na šta su tač­no po­tro­še­ne ču­ve­ne re­pre­zen­ta­ci­je pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća od 12,90 eura i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Mi­len­ka Ma­ra­ša od 29,90 eura uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra- ka­že Ko­ji­čić. 
Ko­ji­čić is­ti­če da ni­je­su spo­sob­ni da za­vr­še ni stva­ri ko­je eks­pli­cit­no sto­je kao oba­ve­za. Kao pri­mjer na­vo­di od­bor­nič­ke le­gi­ti­ma­ci­je. 

Fak­tič­ki na sjed­ni­ce GO Go­lu­bov­ci mo­že do­ći ko god ima že­lje, vre­me­na i lju­ba­vi pre­ma lo­kal­noj vla­sti. Ta­ko­đe, iz­vje­šta­ji o ra­du od­bor­ni­ka se vi­še ne do­sta­vlja­ju, ni­ti jav­no pre­zen­tu­ju. Raz­log je ja­san. Tri, če­ti­ri od­bor­ni­ka vla­da­ju­će par­ti­je, to­kom svog od­bor­nič­kog man­da­ta ni­je­su do­šli do go­vor­ni­ce, ma­kar da vi­de ka­kav je po­gled na sa­lu, a ka­mo li da šta za­u­sti sa nje, da po­sta­vi od­bor­nič­ko pi­ta­nje, do­sta­vi amand­man, upu­ti ini­ci­ja­ti­vu... Ob­ja­vlji­va­nje ta­kvog iz­vje­šta­ja bi­lo bi vr­lo po­tre­sno za gra­đa­ne ko­ji su de­le­gi­ra­li ova­kve pred­stav­ni­ke u lo­kal­ni par­la­ment - ka­že Ko­ji­čić. 

On sma­tra da nad­le­žni iz Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci ne po­štu­ju po­slov­nik. 

Oni ne za­ka­zu­ju sjed­ni­ce u vre­men­skom pe­ri­o­du za­da­tom po­slov­ni­kom. Sjed­ni­ce na ko­ji­ma se ras­pra­vlja o ne­bit­nim iz­vje­šta­ji­ma ti­pa o ra­du Agen­ci­je za sta­no­va­nje za­ka­zu­ju po hit­nom po­stup­ku, a one bit­ne za Ze­tu i Ze­ća­ne, kao što su in­for­ma­ci­je ve­za­ne za po­ljo­pri­vre­du, za­ka­zu­ju du­bo­ko na­kon za­vr­šet­ka po­ljo­pri­vred­ne se­zo­ne. Ne­ke sjed­ni­ce ne za­ka­zu­ju ni­kad, kao što je re­ci­mo što ni­ka­da ne­će za­ka­za­ti ras­pra­vu o sa­mo­stal­no­sti Ze­te. Ono što im se na­re­di sa vi­šeg ni­voa, vr­lo eks­pe­di­tiv­no od­ra­đu­ju, a ono što bi tre­ba­li po po­slov­ni­ku, po ži­vot­nim i teh­nič­kim pi­ta­nji­ma gra­đa­na, mo­že da če­ka ili ni­ka­da ne stig­ne na ras­pra­vu - re­kao je Ko­ji­čić.