Bošnjak: Za godinu protiv grada pokrenuto 605 parnica

Odbor Glavnog Grada

Glav­ni grad je u pro­šloj go­di­ni iz­gu­bio dva spo­ra po tu­žbi stam­be­ne zgra­de u Uli­ci Sve­to­za Mar­ko­vi­ća broj 40 i stam­be­ne zgra­de u Bu­le­va­ru Džor­dža Va­šing­to­na broj 73. Di­rek­tor Di­rek­ci­je za imo­vi­nu Mla­den Ilić sa­op­štio je da je u pro­šloj go­di­ni pro­tiv Glav­nog gra­da po­kre­nu­to 605 no­vih par­nič­nih pred­me­ta. 

U to­ku 2016. go­di­ne no­vih par­nič­nih pred­me­ta bi­lo je 605, a od tih pred­me­ta pra­vo­sna­žno ne­ga­tiv­no po Glav­ni grad okon­ča­na su dva i to po tu­žbi Stam­be­ne zgra­de u Uli­ci Sve­to­za­ra Mar­ko­vi­ća broj 40 sa po­tra­ži­va­njem du­ga od 184,80 eura sa za­te­znom ka­ma­tom od 12. fe­bru­a­ra 2016. go­di­ne do ko­nač­ne is­pla­te sa sud­skim tro­ško­vi­ma od 100 eura. Spor je iz­gu­bljen i u pred­me­tu po tu­žbi Stam­be­ne zgra­de u Bu­le­va­ru Džor­dža Va­šing­to­na broj 73 sa po­tra­ži­va­njem du­ga za odr­ža­va­njem pro­sto­ri­ja ko­je se vo­de na Glav­ni grad u iz­no­su od 115 eura sa za­kon­skonm za­te­znom ka­ma­tom od 4. ma­ja 2016. do ko­nač­ne is­pla­te i tro­ško­vi­ma po­stup­ka od 119 erua - sa­op­štio je Ilić. 
Ilić je na­veo da je u 2015. go­di­ni pro­tiv Glav­nog gra­da bi­lo 214 no­vih par­nič­nih pred­me­ta.

Od tih pred­me­ta u is­toj toj go­di­ni je pra­vo­sna­žno ne­ga­tiv­no okon­čan sa­mo je­dan pred­met i to po tu­žbi fir­me Si­gi­lum ko­jim je po­tra­ži­va­na is­pla­ta za­kon­ske za­te­zne ka­ma­te na nov­ča­ni iz­nos is­pla­će­nog du­ga od 123.144 eura i to po­čev od 25.02.2014 pa do 30. sep­tem­bra 2014. go­di­ne, pa su tu­ži­o­cu do­su­đe­ni i tro­ško­vi par­nič­nog po­stup­ka od 420 eura.

Ili­ćev od­go­vor usli­je­dio je na do­pun­sko pi­ta­nje Bran­ke Bo­šnjak, od­bor­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta.

Branka Bošnjak

Po­što u Glav­nom gra­du, kri­ju po­dat­ke o nov­cu ko­ji Glav­ni grad da­je za iz­gu­blje­ne sud­ske spo­ro­ve, tek na mo­je in­si­sti­ra­nje kroz do­pun­sko pi­ta­nje sam do­bi­la in­for­ma­ci­ju ko­li­ko je pa­ra po tom osno­vu Gglav­ni grad po­tro­šio. U 2015. go­di­ni ka­žu da je bi­lo sa­mo no­vih par­nič­nih po­stu­pa­ka 214, a od to­ga je sa­mo je­dan pra­vo­sna­žno ne­ga­tiv­no okon­čan i za to je pla­će­no pre­ko 123.000 eura, a pi­ta­nje je ko­li­ko je iz ra­ni­jih go­di­na sti­glo na na­pla­tu u 2015. i 2016. go­di­ni. Glav­ni grad oči­e­gled­no po­ku­ša­va da raz­li­či­tim tu­ma­če­njem pi­ta­nja iz­bjeg­ne to da ka­že jer eto oni su shva­ti­li da sa­mo tre­ba da da­ju po­dat­ke za spo­ro­ve po­kre­nu­te i okon­ča­ne u is­toj go­di­ni. Si­gur­na sam da je ovaj iz­nos mno­go­stru­ko ve­ći, ali su ovim svo­jim tu­ma­če­njem iz­bje­gli da ka­žu ukup­nu ci­fru. Ali to ne zna­či da ne­će­mo po­no­vi­ti pi­ta­nje i sve de­talj­no pre­ci­zi­ra­ti. Mno­go je spo­ro­va, po­seb­no onih rad­no-prav­nih u ko­je ula­zi Glav­ni grad svje­stan da će ih iz­gu­bi­ti, ali ku­pu­ju vri­je­me, ne vo­de­ći ra­ču­na o pa­ra­ma gra­đa­na ko­je će tro­ši­ti na sud­ske spo­ro­ve i advo­ka­te, kao i na za­te­zne ka­ma­te.

 

Branka Bošnjak

Potpredsjenica Pokreta za Promjene i odbornica u skupštini Glavnog grada