DF: DPS traži dokaze da Zeta može biti opština

Demokratski Front

Od­bor­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta ju­če su na­kon sat i po vre­me­na na­pu­sti­li sjed­ni­cu Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci po­zi­va­jući ko­le­ge iz DPS-a da se vi­de na van­red­noj sjed­nci po­vo­dom ini­ci­ja­ti­ve ko­ju su pre­da­li parlamentu za ras­pi­si­va­nje kon­sul­ta­tiv­nog re­fe­ren­du­ma na ko­jem bi se gra­đa­ni iz­ja­sni­li u ka­kvoj op­šti­ni že­le da ži­ve. Nji­ma se ni­je­su pri­dru­ži­le ko­le­ge iz SNP-a. Alek­san­dar Ko­ji­čić (DF) ka­zao je da se Du­šan Ra­do­njić, pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci, iz­ja­snio šta on že­li, ali da ni­je za­do­vo­ljan od­go­vo­rom. 

Gdje god vas po­ša­lju, uni­šta­va­te sve. Uni­šti­li ste Brat­stvo, Že­lje­zni­cu, a sad će­te i Ze­tu – re­kao je Ko­ji­čić. 

Ko­ji­čić je tra­žio od pred­sje­dni­ka Skup­šti­ne Mi­len­ka Ma­ra­ša da ura­di od­bor­nič­ke le­gi­ti­ma­ci­je ko­je su oba­ve­zne po po­slov­ni­ku, jer on po­la lju­di iz DPS-a ne po­zna­je. Uka­zao je i se­kre­ta­ru Skup­šti­ne Vas­ki Ši­še­vić da ne do­sta­vlja iz­vje­šta­je ra­da klu­bo­va od­bor­ni­ka. Mi­ha­i­lo Asa­no­vić (DF) pi­tao je Ra­do­nji­ća, ka­kav mu je stav po pi­ta­nju sa­mo­stal­ne op­šti­ne Go­lu­bov­ci, te šta je ura­dio za vri­je­me svog man­da­ta po tom pitanju. Mi­ro­slav Bra­jo­vić (DF) is­ta­kao je da Plav, Ro­ža­je, Pet­nji­ca, za­jed­no ne­ma­ju sta­nov­ni­ka ko­li­ko Ze­ta. 

Slav­ko Vuk­če­vić (SNP) za­mje­rio je što su te­me po­put po­ljo­pri­vre­de, za­šti­te ži­vo­te sre­di­ne od­bi­je­ne. Vuk­če­vić sma­tra da sve što Glav­nom gra­du ne vri­je­di iz­mje­ste u Ze­tu kao što je ko­lek­tor. Po nje­go­vom mi­šlje­nju i jav­ni pre­voz je oča­jan. 
Pot­kra­da­ju vam se gre­ška u pro­gra­mi­ma, a do­bro ste pla­će­ni da ih pi­še­te. U fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma pi­še 2015. go­di­na, a on je za 2016. go­di­nu. U pla­nu za Ba­la­ba­ne pi­še­te broj za­po­sle­nih po kva­dra­tu -ka­že Vuk­če­vić. 
Du­šan Ra­do­njić tra­žio je od opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka do­ka­ze da mo­gu op­sta­ti kao sa­mo­stal­na op­šti­na i obe­ćao da uko­li­ko ga ubi­je­de u to da će sa nji­ma ru­ku pod ru­ku tra­ži­ti sa­mo­stal­nost. 
Stav DPS-a je ako ho­će­mo i mo­že­mo bi­ti sa­mo­stal­ni za­vr­ši­će­mo sve i bi­će­mo to, kao i Tu­zi. Da li ste sprem­ni da sno­si­te po­sle­di­ce štet­ne od­lu­ke? Mo­žda je mu­dri­je da vi­di­mo ka­ko će pro­ći u Tu­zi­ma. Evo da na­pra­vi­mo kviz i ko od­go­vo­ri tač­no na pi­ta­nje ko­li­ko Ze­ta ima sta­nov­ni­ka, do­bi­ja na­gra­du. Ka­da pre­po­zna­mo da je to u in­te­res gra­đa­na pr­vi ću di­ći ru­ku. Na­o­ru­žaj­te se do­ka­zi­ma, a ne po­li­ti­kan­stvom – ka­zao je Ra­do­njić. 
Ra­do­njić bi vo­lio da Glav­ni grad što pri­je kre­ne u iz­grad­nju ko­lek­to­ra, jer ka­ko ka­že to spa­ša­va, a ne ugro­ža­va. 
Je­dva če­kam da bu­de iz­gra­đen. Vo­lio bih da je ma­lo bli­že gra­du. Kad su Bot­nja­ni pro­da­va­li ze­mlju za ko­lek­tor ni­su se bu­ni­li – is­ta­kao je Ra­do­njić.
Od­lu­ke o iz­mje­na­ma Od­lu­ke o za­ra­da­ma lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka jed­no­gla­sno usvo­je­na, kao i Odlka o iz­mje­na­ma od­lu­ke o za­ra­da­ma pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci. Usvo­jen je i plan sprt­sko-re­kre­a­tiv­nog kom­plek­sa Ba­la­ba­ni.