Bošnjak: Uvesti dva potpredsjednika

Branka Bošnjak

Od­bor­nica POkreta za Promjene i  DF-a Bran­ka Bo­šnjak do­sta­vi­la je če­ti­ri amand­ma­na na iz­mi­je­nje­ni sta­tut Glav­nog gra­da ko­ji će se na­ći pred od­bor­ni­ci­ma na sjed­ni­ci grad­skog par­la­men­ta 11. apri­la. Amand­ma­nom ko­ji je upu­ti­la pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, Bo­šnjak tra­ži da grad­ski par­la­ment ima dva pot­pred­sjed­ni­ka, od če­ga je­dan da bu­de iz re­da opo­zi­ci­je. Ona je pre­ci­zi­ra­la da se pot­pred­sjed­nik iz opo­zi­ci­o­nih re­do­va bi­ra na pred­log opo­zi­ci­je, po pra­vi­lu iz opo­zi­ci­o­nog klu­ba ko­ji ima naj­ve­ći broj od­bor­ni­ka. 

Man­dat pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne tra­je ko­li­ko i man­dat Skup­šti­ne. Pot­pred­sjed­ni­ci ima­ju pra­vo na na­kna­du u skla­du sa po­seb­nom od­lu­kom Skup­šti­ne, a oni po­ma­žu pred­sjed­ni­ku u vr­še­nju po­slo­va iz nje­go­vog dje­lo­kru­ga. Pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, u slu­ča­ju pri­vre­me­ne spri­je­če­no­sti, za­mje­nju­je pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne ko­ga on od­re­di, a u slu­ča­ju da on ne od­re­di ko­ji ga pot­pred­sjed­nik za­mje­nju­je, za­mje­nji­va­će ga onaj ko­ji je iz klu­ba ko­ji ima ve­ći broj od­bor­ni­ka - na­ve­la je Bo­šnjak u amand­ma­nu.

Ona je na­ve­la da naj­ma­nje de­set od­bor­ni­ka mo­že da pred­lo­ži jed­nog ili dva kan­di­da­ta za pot­pred­sjed­ni­ka, a pred­log kan­di­da­ta pod­no­si se pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne u pi­sa­noj for­mi.
-Pred­sjed­nik Skup­šti­ne do­sta­vlja sve pred­lo­ge za pot­pred­sjed­ni­ka od­bor­ni­ci­ma Skup­šti­ne, a o pred­lo­zi­ma kan­di­da­ta otva­ra se pre­tres. Iz­bor pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne vr­ši se taj­nim gla­sa­njem, na na­čin što od­bor­nik za­o­kru­žu­je red­ni broj is­pred ime­na kan­di­da­ta za ko­ga gla­sa i to naj­vi­še za jed­nog ko­ji se bi­ra iz par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, od­no­sno jed­nog iz opo­zi­ci­je. Ako je za pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne pred­lo­žen ve­ći broj kan­di­da­ta od bro­ja ko­ji se bi­ra iz par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, od­no­sno opo­zi­ci­je, pred­sjed­nik Skup­šti­ne sa­či­nja­va li­stu kan­di­da­ta po azbuč­nom re­du pre­zi­me­na kan­di­da­ta i po­red ime­na kan­di­da­ta na­zna­ča­va či­ji je kan­di­dat (par­la­men­tar­ne ve­ći­ne – opo­zi­ci­je). Ako ni­je iza­bran pred­vi­đe­ni broj pot­pred­sjed­ni­ka, po­na­vlja se gla­sa­nje za onaj broj pot­pred­sjed­ni­ka ko­ji ni­je iza­bran i to iz­me­đu pre­o­sta­lih kan­di­da­ta. Ako ni u po­no­vlje­nom gla­sa­nju ni­je iza­bran pred­vi­đe­ni broj pot­pred­sjed­ni­ka, po­na­vlja se po­stu­pak iz­bo­ra za onaj broj pot­pred­sjed­ni­ka ko­ji ni­je iza­bran, sa no­vim kan­di­da­tom, od­no­sno kan­di­da­ti­ma - na­ve­la je Bo­šnjak u amand­ma­nu.

 Ona pred­la­že da pot­pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Glav­nog gra­da pre­sta­je funk­ci­ja pri­je is­te­ka vre­me­na na ko­je je bi­ran pre­stan­kom man­da­ta od­bor­ni­ka, ostav­kom i ra­zr­je­še­njem, po po­stup­ku i na na­čin pred­vi­đe­nim za pre­sta­nak funk­ci­je pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta. 
-U slu­ča­ju pre­stan­ka funk­ci­je pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne pri­je is­te­ka vre­me­na na ko­je je bi­ran, iz­bor pot­pred­sjed­ni­ka vr­ši se po po­stup­ku i na na­čin pred­vi­đen za iz­bor pot­pred­sjed­ni­ka grad­skog par­la­men­ta. Mi­šlje­nja sam ra­di efi­ka­sno­sti ra­da Skup­šti­ne Glav­nog gra­da i pro­ble­ma sa ko­ji­ma smo se do sa­da su­o­ča­va­li, da tre­ba uve­sti in­sti­tu­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne a ra­di po­li­tič­ke ko­rekt­no­sti i de­mo­krat­skog is­ko­ra­ka da je­dan od pot­pred­sjed­ni­ka tre­ba da bu­de iz re­do­va opo­zi­ci­je - na­ve­la je Bo­šnjak. 
S ob­zi­rom da je pred­lo­ži­la da se uve­de po­tred­sjed­nik Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, Bo­šnjak pred­la­že da se iz sta­tu­ta iz­bri­še kao su­vi­šan stav 2 u čla­nu 21 ko­ji se pred­la­že da „uko­li­ko pred­sjed­nik Skup­šti­ne ni­je u mo­guć­no­sti da od­re­di od­bor­ni­ka ko­ji će pred­sje­da­va­ti sjed­ni­com, sjed­ni­com pred­sje­da­va od­bor­nik iz par­ti­je, od­no­sno ko­a­li­ci­je ko­ja ima naj­ve­ći broj od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni, ko­ga od­re­di klub od­bor­ni­ka te par­ti­je, od­no­sno ko­a­li­ci­je”. 
N.S.

Usaglasiti vrstu op­šti­ne

Bran­ka Bo­šnjak pod­ni­je­la je i amand­man ko­ji se od­no­si i na op­šti­ne u sa­sta­vu Glav­nog gra­da Go­lu­bov­ci i Tu­zi. Ona je na­zna­či­la da grad­ske op­šti­ne vi­še ne po­sto­je, već su to op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da pa ta­ko tre­ba da bu­de i na­zna­če­no u čla­nu 73 stav 3 sta­tu­ta Glav­nog gra­da. 

Za­u­sta­vi­ti prak­su ne­pot­pu­nih od­go­vo­ra od­bor­ni­ci­ma

Bran­ka Bo­šnjak do­sta­vi­la je i amand­man ko­jim pred­la­že da se u slu­ča­ju da se od­bor­ni­ci­ma do­sta­vi ne­pot­pu­ni od­go­vor na nji­hov upit, mo­ra do­sta­vi­ti obra­zlo­že­nje pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Glav­nog gra­da što sa­da ni­je slu­čaj. Iz­mi­je­nje­ni sta­tut sa­da pred­vi­đa da pred­sjed­nik Skup­šti­ne Glav­nog gra­da ob­ja­šnje­nje da­je sa­mo uko­li­ko nad­le­žni or­gan ne do­sta­vi pi­sa­ni od­go­vor u pred­vi­đe­nom ro­ku.