DPS guši Anketni odbor

Anketni odbor

Am­bi­ci­ja De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta je da An­ket­ni od­bor za­vr­ši rad bez ika­kvih kon­kret­nih re­zul­ta­ta u ra­svje­tlja­va­nju afe­re „Sni­mak” iako je to su­prot­no oče­ki­va­nji­ma Evrop­ske uni­je, sa­op­štio je ju­če pred­sjed­nik An­ket­nog od­bo­ra, po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ko­ča Pa­vlo­vić. On je raz­go­va­rao sa še­fom De­le­ga­ci­je EU Mi­tjom Drob­ni­čem i še­fom sek­to­ra za po­li­ti­ku, evrop­ske in­te­gra­ci­je i pri­vre­du Al­ber­tom Ka­ma­ra­tom.

– Iz­ra­zio sam za­hval­nost De­le­ga­ci­ji EU zbog in­te­re­so­va­nja ko­je po­ka­zu­je za rad An­ket­nog od­bo­ra i ra­svje­tlja­va­nje afe­re „Sni­mak”. Sa­gla­si­li smo se o to­me ko­ji zna­ča­ju kri­vič­na i po­li­tič­ka is­tra­ga afe­re „Sni­mak” ima za na­sta­vak pro­ce­sa evrop­skih in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re. Kon­sta­to­va­li smo da je u do­sa­da­šnjem ra­du An­ket­ni od­bor ulo­žio ve­li­ke na­po­re u prav­cu ra­svje­tlja­va­nja afe­re „Sni­mak”. Drob­nič je po­hva­lio do­sa­da­šnji rad An­ket­nog od­bo­ra – ka­zao je Pa­vlo­vić.
Drob­ni­ču i Ka­ma­ra­ti skre­nuo je pa­žnju i na sna­žne i upor­ne op­struk­ci­je vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je na ko­je na­i­la­ze svi na­po­ri da se rad od­bo­ra una­pri­je­di i uči­ni efi­ka­sni­jim. Is­ta­kao je da su i po­sma­tra­či iz Mi­si­je EU, pra­te­ći sjed­ni­ce An­ket­nog od­bo­ra, bi­li svje­do­ci ne­kih op­struk­ci­ja. 
– Oči­gled­na je am­bi­ci­ja DPS-a da An­ket­ni od­bor za­vr­ši rad bez opi­plji­vih re­zu­ta­ta. Funk­ci­o­ne­ri DPS-a pred od­bo­rom iz­bje­ga­va­ju da od­go­vo­re na pi­ta­nja ili se bra­ne ne­i­sti­ni­tim tu­ma­če­nji­ma – pod­vu­kao je Pa­vlo­vić.
Sa­go­vor­ni­ke je upo­znao i sa osno­va­nom sum­njom da je oko 30.000 gla­sa­ča iz bi­rač­kog spi­ska, uoči iz­bo­ra, iz­bri­sa­no u ne­za­ko­ni­toj pro­ce­du­ri, što, ka­ko je na­veo, do­dat­no po­tvr­đu­je ne­le­gi­tim­nost či­ta­vog iz­bor­nog pro­ce­sa. 
– Oba­vi­je­stio sam ih i o od­luč­no­sti opo­zi­ci­o­nog di­je­la An­ket­nog od­bo­ra da ulo­ži sve na­po­re ka­ko bi­smo raš­či­sti­li zlo­u­po­tre­bu jed­no­krat­nih so­ci­jal­nih da­va­nja is­pla­ći­va­nih u Plje­vlji­ma i dru­gim gra­do­vi­ma, kao i par­tij­sko za­po­šlja­va­nje, po­seb­no u Pod­go­ri­ci. Pre­nio sam od­luč­nost DF-a, a vje­ru­jem i či­ta­ve opo­zi­ci­je, da An­ke­ti od­bor za­vr­ši rad sa kon­kret­nim re­zul­ta­ti­ma, jer to oče­ku­je Bri­sel – re­kao je Pa­vlo­vić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, u DF-u i či­ta­voj opo­zi­ci­ji vje­ru­ju da u Skup­šti­ni po­sto­ji ve­ći­na ko­ja će po­dr­ža­ti iz­vje­štaj An­ket­nog od­bo­ra u ko­jem će bi­ti kon­kret­ni re­zul­ta­ti i ja­sne pre­po­ru­ke Skup­šti­ne u po­gle­du po­li­tič­ke od­go­vor­no­sti ak­te­ra afe­re „Sni­mak”.
– Ta ve­ći­na će, po svoj pri­li­ci, za­vi­si­ti od SDP-a. Na nji­ma je od­go­vor­nost za na­sta­vak evrop­skih in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re – za­klju­čio je Pa­vlo­vić.