Brisel traži Đukanovićevu ostavku

Nebojsa Medojevic, PZP

Pred­sjed­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne i funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić tvr­di u iz­ja­vi za „Dan” da je je­dan vi­so­ki zva­nič­nik Evrop­ske uni­je oba­vi­je­stio li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća to­kom nje­go­ve po­sled­nje zva­nič­ne po­sje­te Bri­se­lu da Uni­ja oče­ku­je nje­go­vu bez­u­slov­nu ostav­ku na mje­sto pre­mi­je­ra. Me­do­je­vić na­vo­di da je Đu­ka­no­vić od­bio da pod­ne­se ostav­ku, zbog če­ga je ušao u su­kob sa me­đu­na­rod­nom za­jed­ni­com. 

– U raz­go­vo­ru ko­ji je, na za­htjev zva­nič­ni­ka EU, odr­žan iza za­tvo­re­nih vra­ta i ko­ji je tra­jao ne­u­o­bi­ča­je­nih 45 mi­nu­ta, po­če­la je dra­ma za Đu­ka­no­vi­ća. Pre­ma mo­jim iz­vo­ri­ma iz Bri­se­la, on je od­bio za­htjev da pod­ne­se ostav­ku, i na taj na­čin je otvo­rio su­kob sa me­đu­na­rod­nom za­jed­ni­com – tvr­di Me­do­je­vić.
Đu­ka­no­vić je 18. ju­na u Bri­se­lu raz­go­va­rao sa evrop­skim ko­me­sa­rom za pro­ši­re­nje Šte­fa­nom Fi­le­om, a to je bi­la nje­go­va dru­ga po­sje­ta sje­di­štu EU od ka­ko je u de­cem­bru pro­šle go­di­ne sed­mi put za­u­zeo pre­mi­jer­sku funk­ci­ju. Fi­le je upo­zo­rio Đu­ka­no­vi­ća da se u po­sled­nje vri­je­me na cr­no­gor­skoj sce­ni go­mi­la­ju po­li­tič­ki pro­ble­mi.
Me­do­je­vić pod­sje­ća da je tih da­na na ple­nar­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne pi­tao po­sla­ni­ke DPS-a da li zna­ju šta se de­ša­va u Bri­se­lu. 
– Đu­ka­no­vić je upo­zo­ren da će bi­ti su­o­čen sa ob­ja­vlji­va­njem po­de­be­lih do­si­jea o dje­lo­va­nju nje­go­ve zlo­či­nač­ke or­ga­ni­za­ci­je, ko­je već go­di­na­ma pri­ku­plja­ju oba­vje­štaj­ne slu­žbe EU i Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va, uko­li­ko od­mah ne pod­ne­se ostav­ku. Ni­je slu­čaj­no EU tra­ži­la po­se­ban iz­vje­štaj Euro­po­la o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu u Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
On tvr­di da su naj­ma­nje dva va­žna funk­ci­ne­ra DPS-a upo­zna­ta sa ovim sta­vom Uni­je.
– Je­dan od njih, ko­ji je i pot­pred­sjed­nik DPS-a, mje­se­ci­ma ak­tiv­no lo­bi­ra u va­žnim dr­ža­va­ma EU da ga po­dr­že da bu­de no­vi pre­mi­jer. Naj­va­žni­je me­đu­na­rod­ne adre­se ko­nač­no su za­klju­či­le da su Đu­ka­no­vić i DPS ključ­na koč­ni­ca za re­for­me u Cr­noj Go­ri i da je vri­je­me za po­li­tič­ke pro­mje­ne – is­ta­kao je Me­do­je­vić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, to su shva­ti­li i ne­ki ključ­ni lju­di u So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji, ali „Ran­ko Kri­vo­ka­pić, zbog sna­žnih emo­ci­ja pre­ma Đu­ka­no­vi­ću, ni­ka­ko ne že­li da ras­ki­ne vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju”.
–Kri­vo­ka­pić ne že­li da sa DF-om i osta­lom opo­zi­ci­jom for­mi­ra pre­la­znu vla­du, ko­ja bi spri­je­či­la ban­krot ze­mlje, po­kre­nu­la ma­sov­nu an­ti­ma­fi­ja­šku kam­pa­nju, de­mon­ti­ra­la to­ta­li­tar­ne me­ha­ni­zme vla­da­vi­ne DPS-a i pri­pre­mi­la pr­ve fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re –re­kao je Me­do­ej­vić.


„Sni­mak” uti­cao na od­lu­ku Uni­je

Po­sla­nik DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić sma­tra da je na ot­ka­zi­va­nje po­dr­ške zva­nič­ni­ka Evrop­ske uni­je pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću uti­ca­lo vi­še fak­to­ra.
– Ko­laps NA­TO in­te­gra­ci­ja, afe­ra „Sni­mak” i ne­moć dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja da pro­ce­su­i­ra­ju slu­ča­je­ve ve­za­ne za po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju, kra­đa stru­je i KAP, ko­nač­no su pri­mo­ra­li i me­đu­na­rod­ni fak­tor da ot­ka­že po­dr­šku Đu­ka­no­vi­ću – tvr­di Me­do­je­vić.