Tra­že da i Mank pla­ća po­rez i ak­ci­ze

DF

Po­sla­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta Ko­ča Pa­vlo­vić i Bran­ka Bo­šnjak pod­ni­je­li su Skup­šti­ni dva amand­ma­na na Pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o po­re­zu na do­da­tu vri­jed­nost. Amand­ma­ni­ma se tra­že iz­mje­ne u za­ko­nu ko­je se od­no­se na uki­da­nje nul­te sto­pe PDV-a za tan­ko­va­nje jah­ti u ma­ri­ni Por­to Mon­te­ne­gro i na po­ve­ća­nje po­re­ske sto­pe sa se­dam od­sto, ko­jom se sa­da opo­re­zu­ju ser­vi­sne uslu­ge u ma­ri­ni.

– Amand­man se od­no­si na to da uslu­ge u ma­ri­na­ma tre­ba da se opo­re­zu­ju sa 19 od­sto, umje­sto sa­da­šnjih se­dam pro­ce­na­ta, a ne da či­ni­mo pri­vi­le­go­va­nim bje­lo­svjet­ske taj­ku­ne ko­ji svo­je jah­te osta­vlja­ju u na­šoj ma­ri­ni Por­to Mon­te­ne­gro, jer je lo­gič­no da lju­di ko­ji ima­ju nov­ca da ku­pe jah­tu ima­ju i pa­ra da pla­te PDV – ka­za­la je „Da­nu” Bo­šnjak.
Is­ti­če da je ne­vje­ro­vat­no to da Vla­da u ovoj si­tu­a­ci­ji osta­vlja ni­žu sto­pu PDV-a za uslu­ge u ma­ri­na­ma i ti­me sta­vlja u po­vla­šćen po­lo­žaj taj­ku­ne i bo­ga­ta­še ko­ji ima­ju ogro­man no­vac, dok sve sva­lju­ju na le­đa obič­nog gra­đa­ni­na.
– Ne­vje­ro­vat­no je ko­li­ko se ma­lo raz­mi­šlja o obič­nom gra­đa­ni­nu, na­su­prot uskom kru­gu onih ko­ji su za­šti­će­ni – re­kla je ona.
Bo­šnjak je amand­ma­nom tra­ži­la bri­sa­nje ali­ne­je u čla­nu 24a stav 1 tač­ka 15a.
U obra­zlo­že­nju pred­lo­že­nog amand­ma­na na­vo­di se sle­de­će:
– Ova ali­ne­ja iz čla­na 24a pod­ra­zu­mi­je­va sni­že­nu sto­pu PDV-a od se­dam od­sto na ser­vi­sne uslu­ge u ma­ri­na­ma. Pot­pu­no je ne­pri­hva­tlji­vo i eko­nom­ski neo­prav­da­no da se sni­že­na sto­pa od se­dam od­sto pri­mje­nju­je na uslu­ge u ma­ri­na­ma. Na ovaj na­čin dr­žav­ni bu­džet se us­kra­ću­je za ogrom­na sred­stva, na­ro­či­to ako se zna da tre­nut­no po­sto­je dvi­je ve­li­ke ma­ri­ne – Ma­ri­na Bar ko­ja ras­po­la­že ka­pa­ci­te­tom od 950 ve­zo­va i Por­to Mon­te­ne­gro u Tiv­tu, ko­ji sa­da ima 250 ve­zo­va, a pro­jek­to­van je na 850 ve­zo­va. U pri­log iz­ni­je­toj tvrd­nji ide i či­nje­ni­ca da su u su­sjed­noj Hr­vat­skoj uslu­ge u ma­ri­na­ma opo­re­zo­va­ne po sto­pi od čak 25 od­sto – sto­ji u obra­zlo­že­nju amand­ma­na.
Amand­man ko­ji je pod­nio Ko­ča Pa­vlo­vić (DF) tra­ži se bri­sa­nje ali­ne­je 6 u sta­vu 1, čla­na 25 Za­ko­na o PDV-u.
U čla­nu 25, ko­ji se od­no­si na nul­tu sto­pu PDV-a, a u sta­vu 1, ali­ne­ja 6 od­no­si se na pro­met go­ri­va i dru­gih neo­p­hod­nih pro­iz­vo­da ko­ji se ko­ri­ste za snab­di­je­va­nje, pa se da­lje tač­kom a. po­ja­šnja­va da to uklju­ču­je „plo­vi­la na­mi­je­nje­na za plo­vid­bu na otvo­re­nom mo­ru, ko­ja oba­vlja­ju pre­voz put­ni­ka uz na­kna­du, od­no­sno ko­ja su na­mi­je­nje­na za oba­vlja­nje ko­mer­ci­jal­ne i in­du­strij­ske dje­lat­no­sti”.
– Ovo su­štin­ski zna­či da se u ma­ri­na­ma, kon­kret­no u Por­to Mon­te­ne­gru, vla­sni­ci­ma jah­ti pro­da­je go­ri­vo po nul­toj sto­pi PDV-a, dok isto­vre­me­no gra­đa­ni Cr­ne Go­re pla­ća­ju na go­ri­vo PDV od 17 od­sto. Pot­pu­no je neo­prav­da­no i ne­pri­hva­tlji­vo da se na ovaj na­čin dr­ža­va od­ri­če vri­jed­nog pri­ho­da i isto­vre­me­no se stra­ni dr­ža­vlja­nin Pi­ter Mank, ko­ji ga­zdu­je Por­to Mon­te­ne­grom, sta­vlja u pri­vi­le­go­van po­lo­žaj u od­no­su na sve osta­le po­re­ske ob­ve­zni­ke Cr­ne Go­re – na­vo­di Pa­vlo­vić u obra­zlo­že­nju amand­ma­na.
Po­sla­ni­ci su pod­ni­je­li amand­ma­ne u skla­du sa čla­nom 148 po­slov­ni­ka Skup­šti­ne.