Kojičić: Markirati plovne puteve na Skadarskom

Kanadidat za odbornika koalicije DF-SNP „Sve za samostalnu Zetu” Aleksandar Kojičić saopštio je da je zetska ravnica područje idealno za razvoje u svim pravcima, a jedan od njih sistematski razvoj turističko-ugostiteljske ponude, sa posebnim fokusom na jezerski turizam. Kada je u pitanju Skadarsko jezero Kojičić smatra da bi bilo neophodno markirati sve plovne puteve, organizovati raznovrsnije obilaske lokacija na jezeru, markirati pješačke staze na kopnenim djelovima oko jezera, te pomoći razvoj kamperskog turizma kao i posmatranja ptica.


Bošnjak: Kriju za DPS porazne ankete

Koliko se ništa ne pita i koliko veći koalicioni partner u vlasti ne poštuje predsjednika Skupštine Glavnog grada Đorđa Suhiha, govori i činjenica da na svaki zahtjev koji pošaljemo, kao odbornici, a u skladu sa statutom Glavnog grada i poslovnikom Skupštine, odgovor nikad ne dobijemo ili se kasni sa njegovim dostavljanjem, ocijenila je Branka Bošnjak, odbornik DF-a. Bošnjak je od Suhiha 13. marta tražila da joj u roku koji propisuje poslovnik Skupštine dostavi kopije rezultata pretdhodna dva istraživanja javnog mnjenja, a koje je o trošku građana uradio Glavni grad. Odgovor od Suhiha nije dobila, zbog čega je, kako kaže prinuđena, da mu uputi urgenciju.


Bošnjak: Pokušaj sprečavanja javnog govora o pitanjima od opšteg interesa

Tužbom kojom Goran Janković, načelnik Komunalne policije, od mene kao odbornika traži naknadu nematerijalane štete zbog navodno pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda samo pokušava da spriječi javni govor o pitanjima od opšteg interesa i ograniči pravo na slobodu izražavanja, ocijenila je Branka Bošnjak, odbornik Demokratskog fronta, povodom sudskog spora koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kolašinu.


Bošnjak: So­ci­jal­no ra­slo­ja­va­nje će sku­po ko­šta­ti DPS

Nijesu ni zaposleni u javnoj upravi više toliko naivni jer vide šta ova nezasita DPS kriminalna banda čini. Dok oni rintaju za bijednu platu, vrhuška i njihovo potomstvo se razmeću milionima – kazala je Branka Bošnjak

Po­sla­nica Pokreta za Promjene i  De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Bran­ka Bo­šnjak re­kla je za „Dan” da je DPS u ve­li­koj pa­ni­ci i na iz­di­sa­ju. Za­to, sma­tra Bo­šnjak, opo­zi­ci­ja tre­ba mu­dro i hlad­ne gla­ve, is­klju­či­vo da­ju­ći pri­o­ri­tet jav­nom in­te­re­su, da kre­ne u na­red­nu run­du iz­bo­ra.