Kojičić: Sahranjuju kulturu

Pretvaranje objekta doma kulture u Bijelom Polju u kapelu predstavlja najprecizniju paralelu odnosa prema kulturi u ovoj državi-sahranjuju je, ocijenio je Aleksandar Kojičić, odbornik Pokreta za Promjene i DF-a.

Domovi kulture u vrijeme jedne ozbiljne i organizovane države, kakva je bila Jugoslavija, djelovali su kao stjecište i centar dešavanja-imali su svoja folklorna društva, amaterske glumačke trupe i horove, sportske klubove. Građani su se okupljali na zborovima i slično. U današnje vrijeme i u današnjoj državi, jedan od domova kulture je preprodat nekom tajkunu, drugi tajkun je srušio ostatke drugog doma kulture, neki se koriste od strane aktivista vladajuće partije za njihove privatne kombinacije, a održavanje i struja se plaćaju iz džepova svih građana, a ovaj dom kulture se pretvara u kapelu. No možda je i to bolje nego da ga zadesi sudbina ovih domova kulture, iako je definitivno diskutabilno mjesto na kojem će se nalaziti, u neposrednoj blizini osnovne škole– navodi Kojičić.


Kojičić: Čije auto vozi Maraš

Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Alek­san­dar Ko­ji­čić obra­tio se Skup­šti­ni Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci tra­že­ći da se sa­op­šti po­da­tak či­je je vo­zi­lo re­gi­star­skih ozna­ka PG MN 942 ko­je ko­ri­sti pred­sjed­nik Skup­šti­ne Mi­len­ko Ma­raš.

Ko­ji­čić je već na sjed­ni­ci Skup­šti­ne 22.ju­na, kroz di­sku­si­ju, pi­tao za taj po­da­tak pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća ali on ni­je kon­kret­no od­go­vo­rio, sa­mo je na­bro­jao ko­ja vo­zi­la po­sje­du­ju u vo­znom par­ku. U obra­zlo­že­nju od­bor­nič­kog pi­ta­nja pi­še da s ob­zi­rom na to da GO Go­lu­bov­ci i dru­ge op­šti­ne i dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je fi­nan­si­ra­ju gra­đa­ni po­sto­ji oprav­da­no in­te­re­so­va­nje da zna­ju sve o ko­ri­šte­nju ovog vo­zi­la. Ko­ji­čić je is­ta­kao da auto­mo­bil ko­ri­sti Mi­len­ko Ma­raš, a da se vo­zi­lo ne na­la­zi na po­pi­su slu­žbe­nih vo­zi­la Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci.


Kojičić: Radonjić dao Maraševom klubu 60.000 eura

Od­bor­nik Pokreta za Promjene i De­mo­krat­skog fron­ta Alek­san­dar Ko­ji­čić obra­tio se pred­sjed­ni­ku Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci Du­ša­nu Ra­do­nji­ću sa za­htje­vom da se obra­zlo­ži na osno­vu ko­je od­lu­ke i zbog če­ga, te ka­ko je FK Brat­stvo utro­ši­lo 60.000 eura ko­je su im da­te iz bu­dže­ta GO Go­lu­bov­ci.

Pred­sjed­nik FK Brat­stvo, iz Ljaj­ko­vi­ća, je Mi­len­ko Ma­raš, ina­če pred­sjednik Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci. Ko­ji­čić je i na jun­skoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci tra­žio ob­ja­šnje­nje zbog če­ga je ovaj fud­bal­ski klub do­bio naj­vi­še sred­sta­va i na šta su ona po­tro­še­na i is­ta­kao da su ne­ki dru­gi klu­bo­vi do­bi­li mno­go ma­nje nov­ca, a ima­ju za­pa­že­ni­je re­zul­ta­te.


Šćepanović: Od milionske investicije ni cent profita

U OO PZP-a juče su ocijenili da lokalna uprava ni nakon sedam godina nije uradila ono što je obećala, odnosno organizovala selektivno prikupljanje otpada. Drago Šćepanović, predsjednik OO i odbornik PZP-a, kaže da su pare za taj projekat dobijene još 2010. godine, ali da se do danas on nije u potpunosti realizovao.

Opština Danilovgrad je još 2010 dobila sredstva za projekat „Unapređenje upravljanja otpadom” koji je podrazumijevao selektovano sakupljanje raznog smeća. Za te namjene utrošeno je 1,019 milion eura. Planirano je da implementacija projekta traje 18 mjeseci, ali ni sedam godina kasnije nemamo selektivno skupljanje otpada. Iako se grad ljupko zašarenio od separatnih kontejnera, doduše bez natpisa u koji se šta odlaže, sve je odlagano na jedno mjesto. Zbog toga moramo da se zapitamo čemu priča o velikim akcionim planovima o održivom razvoju ako ni ovako jednostavnu stvar predstavnici lokalne uprave i DPS-a nijesu u stanju da sprovedu.