Kojičić: Čije auto vozi Maraš

Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Alek­san­dar Ko­ji­čić obra­tio se Skup­šti­ni Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci tra­že­ći da se sa­op­šti po­da­tak či­je je vo­zi­lo re­gi­star­skih ozna­ka PG MN 942 ko­je ko­ri­sti pred­sjed­nik Skup­šti­ne Mi­len­ko Ma­raš.

Ko­ji­čić je već na sjed­ni­ci Skup­šti­ne 22.ju­na, kroz di­sku­si­ju, pi­tao za taj po­da­tak pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća ali on ni­je kon­kret­no od­go­vo­rio, sa­mo je na­bro­jao ko­ja vo­zi­la po­sje­du­ju u vo­znom par­ku. U obra­zlo­že­nju od­bor­nič­kog pi­ta­nja pi­še da s ob­zi­rom na to da GO Go­lu­bov­ci i dru­ge op­šti­ne i dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je fi­nan­si­ra­ju gra­đa­ni po­sto­ji oprav­da­no in­te­re­so­va­nje da zna­ju sve o ko­ri­šte­nju ovog vo­zi­la. Ko­ji­čić je is­ta­kao da auto­mo­bil ko­ri­sti Mi­len­ko Ma­raš, a da se vo­zi­lo ne na­la­zi na po­pi­su slu­žbe­nih vo­zi­la Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci.


Kojičić: Radonjić dao Maraševom klubu 60.000 eura

Od­bor­nik Pokreta za Promjene i De­mo­krat­skog fron­ta Alek­san­dar Ko­ji­čić obra­tio se pred­sjed­ni­ku Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci Du­ša­nu Ra­do­nji­ću sa za­htje­vom da se obra­zlo­ži na osno­vu ko­je od­lu­ke i zbog če­ga, te ka­ko je FK Brat­stvo utro­ši­lo 60.000 eura ko­je su im da­te iz bu­dže­ta GO Go­lu­bov­ci.

Pred­sjed­nik FK Brat­stvo, iz Ljaj­ko­vi­ća, je Mi­len­ko Ma­raš, ina­če pred­sjednik Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci. Ko­ji­čić je i na jun­skoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci tra­žio ob­ja­šnje­nje zbog če­ga je ovaj fud­bal­ski klub do­bio naj­vi­še sred­sta­va i na šta su ona po­tro­še­na i is­ta­kao da su ne­ki dru­gi klu­bo­vi do­bi­li mno­go ma­nje nov­ca, a ima­ju za­pa­že­ni­je re­zul­ta­te.


Šćepanović: Od milionske investicije ni cent profita

U OO PZP-a juče su ocijenili da lokalna uprava ni nakon sedam godina nije uradila ono što je obećala, odnosno organizovala selektivno prikupljanje otpada. Drago Šćepanović, predsjednik OO i odbornik PZP-a, kaže da su pare za taj projekat dobijene još 2010. godine, ali da se do danas on nije u potpunosti realizovao.

Opština Danilovgrad je još 2010 dobila sredstva za projekat „Unapređenje upravljanja otpadom” koji je podrazumijevao selektovano sakupljanje raznog smeća. Za te namjene utrošeno je 1,019 milion eura. Planirano je da implementacija projekta traje 18 mjeseci, ali ni sedam godina kasnije nemamo selektivno skupljanje otpada. Iako se grad ljupko zašarenio od separatnih kontejnera, doduše bez natpisa u koji se šta odlaže, sve je odlagano na jedno mjesto. Zbog toga moramo da se zapitamo čemu priča o velikim akcionim planovima o održivom razvoju ako ni ovako jednostavnu stvar predstavnici lokalne uprave i DPS-a nijesu u stanju da sprovedu.


Kojičić: Za igrarije Milenka Maraša 60.000

Za­vr­šni ra­čun fi­nan­sij­skog pla­na Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci za pro­šlu go­di­nu usvo­jen je gla­so­vi­ma DPS-a, opo­zi­ci­ja je bi­la pro­tiv i upra­vo je ta od­lu­ka na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne iza­zva­la naj­vi­še po­le­mi­ke. Za Alek­sa­dra Ko­ji­či­ća (DF) naj­sum­nji­vi­ja stav­ka u za­vr­šnom ra­ču­nu su tran­sfe­ri za sport, ak­cen­tu­ju­ći po­seb­no sred­stva ko­ja je do­bio FK Brat­stvo.

FK Brat­stvo do­bi­ja 60.000 eura, a tre­će­ra­zred­ni je, par­don dru­go­ra­zred­ni je klub dok re­ci­mo džu­do klub „Mi­loš Stan­ko­vić” do­bi­ja 2.000 eura, a ima bal­kan­ske osva­ja­če me­da­lja. Nji­ma 2.000 eura, a za igra­ri­je Mi­len­ka Ma­ra­ša da­je­te 60.000 eura. To su pa­re za li­je­če­nje kom­plek­sa ne­u­spje­šnih fud­ba­le­ra – ka­že Ko­ji­čić.
Mi­len­ko Ma­raš, pred­sjed­nik Skup­šti­ne, je re­a­go­vao i ka­zao da FK Brat­stvo ni­je tr­će­ra­zred­ni klub i da ne smi­je da go­vo­ri ta­ko.