Kojičić: Kakvo dvorište, takva kuća

Dvo­ri­šte zgra­de Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci ni­je re­pre­zen­ta­tiv­no. Obo­re­na be­ton­ska ogra­da za­ra­sla u tra­vu, otvo­ren šaht pun sme­ća, iša­ra­ni pro­zo­ri, ka­blo­vi ko­ji vi­se niz zgra­du ili su smo­ta­ni po­ba­ca­ni u dvo­ri­štu, de­fi­ni­tiv­no su sli­ka ko­ja ne bi smje­la da bu­de do­mi­nat­na, a je­ste. 

-Ka­ko ti iz­gle­da dvo­ri­šte ta­ko ti iz­gle­da ku­ća. Su­de­ći po to­me ka­ko iz­gle­da dvo­ri­šte GO Go­lu­bov­ci oči­gled­no je da je ku­ća pu­na ru­pa, kr­plja­vi­ne i im­pro­vi­za­ci­je, a da do­ma­ći­ni oli­če­ni u čel­nim lju­di­ma GO, ne ula­ze mno­go u svo­ju po­slov­nu ku­ću, a ka­mo li u nje­no dvo­ri­šte. Oči­gled­no je da im ni do jed­nog ni do dru­gog ni­je mno­go sta­lo. Da je­ste, ne bi do­pu­sti­li da ova­ko iz­gle­da. Pa bi tre­ba­lo valj­da gra­đa­ni, ko­ji su i gra­di­li ovaj obje­kat iz te­me­lja, da do­đu i da o svom tro­šku sre­de ru­glo. Ina­če je i sve o nji­ho­vom tro­šku fi­nan­si­ra­no, pa da do­đu i da od­ra­de i fi­zič­ki dio po­sla – ocje­nju­je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik PzP-a i DF-a.


Kojičić: Radonjić navrati oko podne, a Maraš jednom u nekoliko sedmica

Glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Go­ran Pe­tro­vić, po­stu­pa­ju­ći po obra­ća­nju od­bor­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci Alek­sandra Ko­ji­či­ća (DF) do­bio je od pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci Mi­len­ka Ma­ra­ša iz­ja­šnje­nje na osno­vu če­ga je, kao i do­sta­vlje­ne pro­prat­ne do­ku­men­ta­ci­je, utvr­dio da ne­ma ne­pra­vil­no­sti u ra­du or­ga­na i upra­ve GO Go­lu­bov­ci. Ko­ji­čić se obra­tio glav­nom ad­mi­ni­stra­to­ru uka­zu­ju­ći na pro­pu­ste u ra­du GO Go­lu­bov­ci, na­vo­de­ći kao pri­mjer neo­d­go­va­ra­nje na od­bor­nič­ka pi­ta­nja vi­še od po­la go­di­ne, ne­po­što­va­nje rad­nog vre­me­na, te po­vre­de Etič­kog ko­dek­sa. U od­bor­nič­kom pi­ta­nju Ko­ji­čić je tra­žio po­dat­ke ka­ko Ra­do­njić i Ma­raš tro­še no­vac za re­pre­zen­ta­ci­je u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma.


Kojičić: Petrović da kontroliše Radonjića i Maraša

Glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Go­ran Pe­tro­vić za­tra­žio je od Du­ša­na Ra­do­nji­ća, pred­sjed­ni­ka Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci i Mi­len­ka Ma­ra­ša, pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne GO, da se iz­ja­sne na na­vo­de od­bor­ni­ka Pokreta za Promjene i DF-a Alek­san­dra Ko­ji­či­ća ko­ji je tra­žio kon­tro­lu ra­da upra­ve i skup­štin­skih or­ga­na GO uka­zu­ju­ći na vi­še ne­za­ko­ni­to­sti u po­stu­pa­nju.
Od predjsed­ni­ka Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci i pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci, u skla­du sa svo­jim ovla­šće­nji­ma, za­tra­žio sam iz­ja­šnje­nje u od­no­su na sve na­vo­de sa­dr­ža­ne u do­pi­su od­bor­ni­ka Ko­ji­či­ća, ra­di de­talj­nog upo­zna­va­nja sa sta­njem stva­ri i even­tu­la­nog pred­u­zi­ma­nja da­ljih ak­tiv­no­sti – sa­op­štio je Pe­tro­vić. 


Kojičić: Pa­tri­o­ti­zam lju­di­ma na vla­sti im slu­ži kao ali­bi za bo­ga­će­nje

U ne­ko­li­ko na­vra­ta od­bor­ni­ci DF-a u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci tra­ži­li su da im se, uko­li­ko nad­le­žni to ne­će, do­zvo­li da ure­de taj pro­stor. Od­go­vor ni­ka­da ni­je­su do­bi­li.

Spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma na Ano­vi­ma, je osim svo­je osnov­ne in­ten­ci­je da bu­de pod­sjet­nik bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma na pa­tri­o­ti­zam i žr­tvu ko­ju su za nji­ho­vu slo­bo­du i do­bro­bit pod­ni­je­li nji­ho­vi he­roj­ski pre­ci, je i naj­pre­po­zna­tlji­vi­ji sim­bol Ze­te. Od mo­men­ta iz­grad­nje pred­sta­vljao je or­jen­tir za sve go­ste i put­ni­ke i bio mje­sto oku­plja­nja za mje­šta­ne. Ne­ka­da je bio osvi­je­tljen ja­kim re­flek­to­ri­ma, pa je u no­ći iz­gle­dao mo­nu­men­tal­no.