Kojičić: Objavite kafanske cehove

Od­bor­nik Pokreta za Promjene i DF-a u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci Alek­san­dar Ko­ji­čić je ocje­ne na nje­gov ra­čun Ja­sne Ra­šo­vić, pi-ara GO, na­zvao tu­žnim urad­kom po­na­vlja­ju­ći za­htjev da čel­ni­ci op­šti­ne ob­ja­ve sve ra­ču­ne za re­pre­zen­ta­ci­ju. 

Bi­li Rus, Ame­ri­ka­nac i Du­šan Ra­do­njić. I vic pro­pad­ne. Kao i sve če­ga se do­tak­ne go­spo­din ko­ji oba­vlja funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci, klu­bo­vi, in­sti­tu­ci­je, or­ga­ni­za­ci­je, pred­u­ze­ća. Iako re­a­go­va­nje pot­pi­su­je ne­ka ne­po­zna­ta per­so­na, ko­ja oči­gled­no ne­ma mno­go ve­ze sa po­slom ko­ji oba­vlja, iz ku­mro­vač­ko-ma­ro­vi­ćev­skog sti­la vi­di se da je sa­op­šte­nje ša­pu­tao go­re ne­ve­de­ni. Da pot­pi­snik sa­op­šte­nja ima ve­ze sa po­slom ko­jim se ba­vi ne bi pi­sa­la ova­kve tu­žne urad­ke. Zna­la bi da je na moj pred­log usta­no­vljen dan GO i na­gra­da po­vo­dom to­ga, da su ve­ći­na do­sa­da­šnjih do­bit­ni­ka ta­ko­đe moj pred­log. Da je moj pred­log do­dje­la sti­pen­di­ja stu­den­ti­ma, kao i de­se­ti­ne amand­ma­na, ini­ci­ja­ti­va, pred­lo­ga, ras­pra­va... Sa­mo­stal­no vi­še od svih po­sta­va vla­da­ju­će par­ti­je, a uz po­moć ko­le­ga iz opo­zi­ci­je, mno­go­stru­ko vi­še od vla­sti. Sve ovo la­ko je pro­vje­ri­ti u pro­sto­ri­ji ko­ja na ula­znim vra­ti­ma ima na­pi­sa­no „ar­hi­va” - is­ti­če Ko­ji­čić. 


Kojičić: Kriju kafanske račune

Opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci ne­za­do­volj­ni su ra­dom skup­štin­skih or­ga­na Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci. Ka­ko ka­že Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a, u vi­še na­vra­ta po­ka­za­lo se da u GO Go­lu­bov­ci od­go­vor­no svoj po­sao ra­di par lju­di, te da to de­fi­ni­tiv­no ni­je­su ru­ko­vo­di­o­ci Skup­šti­ne. On je is­ta­kao da čak i ne do­bi­ja­ju od­go­vo­re na od­bor­nič­ka pi­ta­nja. 

Ili ne od­go­va­ra­ju ili ne­pot­pu­no i lo­še to ra­de i da­ju ne­ka­kve im­pro­vi­zo­va­ne, skle­pa­ne od­go­vo­re. Ta­ko ni­ka­da ni­je­sam do­bio od­go­vor na šta su tač­no po­tro­še­ne ču­ve­ne re­pre­zen­ta­ci­je pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća od 12,90 eura i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Mi­len­ka Ma­ra­ša od 29,90 eura uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra- ka­že Ko­ji­čić. 
Ko­ji­čić is­ti­če da ni­je­su spo­sob­ni da za­vr­še ni stva­ri ko­je eks­pli­cit­no sto­je kao oba­ve­za. Kao pri­mjer na­vo­di od­bor­nič­ke le­gi­ti­ma­ci­je. 


Bošnjak: Za godinu protiv grada pokrenuto 605 parnica

Glav­ni grad je u pro­šloj go­di­ni iz­gu­bio dva spo­ra po tu­žbi stam­be­ne zgra­de u Uli­ci Sve­to­za Mar­ko­vi­ća broj 40 i stam­be­ne zgra­de u Bu­le­va­ru Džor­dža Va­šing­to­na broj 73. Di­rek­tor Di­rek­ci­je za imo­vi­nu Mla­den Ilić sa­op­štio je da je u pro­šloj go­di­ni pro­tiv Glav­nog gra­da po­kre­nu­to 605 no­vih par­nič­nih pred­me­ta. 

U to­ku 2016. go­di­ne no­vih par­nič­nih pred­me­ta bi­lo je 605, a od tih pred­me­ta pra­vo­sna­žno ne­ga­tiv­no po Glav­ni grad okon­ča­na su dva i to po tu­žbi Stam­be­ne zgra­de u Uli­ci Sve­to­za­ra Mar­ko­vi­ća broj 40 sa po­tra­ži­va­njem du­ga od 184,80 eura sa za­te­znom ka­ma­tom od 12. fe­bru­a­ra 2016. go­di­ne do ko­nač­ne is­pla­te sa sud­skim tro­ško­vi­ma od 100 eura. Spor je iz­gu­bljen i u pred­me­tu po tu­žbi Stam­be­ne zgra­de u Bu­le­va­ru Džor­dža Va­šing­to­na broj 73 sa po­tra­ži­va­njem du­ga za odr­ža­va­njem pro­sto­ri­ja ko­je se vo­de na Glav­ni grad u iz­no­su od 115 eura sa za­kon­skonm za­te­znom ka­ma­tom od 4. ma­ja 2016. do ko­nač­ne is­pla­te i tro­ško­vi­ma po­stup­ka od 119 erua - sa­op­štio je Ilić. 
Ilić je na­veo da je u 2015. go­di­ni pro­tiv Glav­nog gra­da bi­lo 214 no­vih par­nič­nih pred­me­ta.


DF: DPS traži dokaze da Zeta može biti opština

Od­bor­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta ju­če su na­kon sat i po vre­me­na na­pu­sti­li sjed­ni­cu Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci po­zi­va­jući ko­le­ge iz DPS-a da se vi­de na van­red­noj sjed­nci po­vo­dom ini­ci­ja­ti­ve ko­ju su pre­da­li parlamentu za ras­pi­si­va­nje kon­sul­ta­tiv­nog re­fe­ren­du­ma na ko­jem bi se gra­đa­ni iz­ja­sni­li u ka­kvoj op­šti­ni že­le da ži­ve. Nji­ma se ni­je­su pri­dru­ži­le ko­le­ge iz SNP-a. Alek­san­dar Ko­ji­čić (DF) ka­zao je da se Du­šan Ra­do­njić, pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci, iz­ja­snio šta on že­li, ali da ni­je za­do­vo­ljan od­go­vo­rom. 

Gdje god vas po­ša­lju, uni­šta­va­te sve. Uni­šti­li ste Brat­stvo, Že­lje­zni­cu, a sad će­te i Ze­tu – re­kao je Ko­ji­čić.