Bošnjak: So­ci­jal­no ra­slo­ja­va­nje će sku­po ko­šta­ti DPS

Nijesu ni zaposleni u javnoj upravi više toliko naivni jer vide šta ova nezasita DPS kriminalna banda čini. Dok oni rintaju za bijednu platu, vrhuška i njihovo potomstvo se razmeću milionima – kazala je Branka Bošnjak

Po­sla­nica Pokreta za Promjene i  De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Bran­ka Bo­šnjak re­kla je za „Dan” da je DPS u ve­li­koj pa­ni­ci i na iz­di­sa­ju. Za­to, sma­tra Bo­šnjak, opo­zi­ci­ja tre­ba mu­dro i hlad­ne gla­ve, is­klju­či­vo da­ju­ći pri­o­ri­tet jav­nom in­te­re­su, da kre­ne u na­red­nu run­du iz­bo­ra.


Kojičić: Pješaci se provlače između vozila

Od ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nih vo­zi­la kroz Go­lu­bov­ce se ne mo­že pro­ći. Naj­go­ra si­tu­a­ci­ja je od se­ma­fo­ra ka spo­me­ni­ku gdje se vo­zi­la par­ki­ra­ju sa obje stra­ne uli­ce i je­dva se mo­že pro­ći. Naj­go­re je za pje­ša­ke ko­ji ne­ma­ju tro­to­a­ra, ne­go idu sa­mim ko­lo­vo­zom. Ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nih vo­zi­la ima i u uli­ci ko­ja vo­di ka OŠ „Mi­lan Vu­ko­tić”. Sta­nov­ni­ci Ze­te ne sje­ća­ju se ka­da su vi­dje­li spe­ci­jal­no vo­zi­lo „pa­uk” u nji­ho­vom kra­ju. 

Dok se u cen­tru glav­nog gra­da ne mo­že­te par­ki­ra­ti ne­pro­pi­sno, ni na mi­nut, a da ne do­bi­je­te ka­znu Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, uz­gred i ma­nju tra­u­mu bu­du­ći da su ob­u­če­ni kao po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je, pa gra­đa­ni po­mi­sle ko zna šta, ka­ko se uda­lja­va­te od cen­tra gra­da, od če­ti­ri tra­ke se stva­ra­ju tri ili čak i dvi­je. Re­ci­mo Uli­com kra­lja Ni­ko­le, Uli­com 8. mar­ta i mno­gim dru­gim. Da ne po­mi­nje­mo ka­kva je si­tu­a­ci­ja u Grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci. Tu su vo­zi­la par­ki­ra­na na sred ma­gi­stra­le, na sred ras­kr­sni­ca, na par me­ta­ra od se­ma­fo­ra, stva­ra­ju­ći ne­pri­jat­na za­gu­še­nja, u se­zo­ni i o pra­zni­ci­ma ne­sno­sne gu­žve i če­sto opa­sne si­tu­a­ci­je. Što je naj­go­re vo­zi­la se ma­sov­no na­la­ze po tro­to­a­ri­ma. Ta­ko da su di­rekt­no ugro­že­ni pje­ša­ci i to oni naj­ra­nji­vi­ji, dje­ca, maj­ke sa be­ba­ma, sta­ri­ji su­gra­đa­ni, po­seb­no oni sa or­to­ped­skim po­ma­ga­li­ma za ho­da­nje kao i bi­ci­kli­sti – is­ti­če Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a. 


Bošnjak: Ponovo pripremaju aferu „Snimak”

Na osno­vu na­cr­ta bu­dže­ta Glav­nog gra­da za 2018. go­di­nu ja­sno se vi­di da je na­red­na go­di­na iz­bor­na jer je pla­ni­ra­no da se ogrom­na sred­stva iz­dva­ja­ju pod stav­ka­ma „osta­lo”- osta­li iz­da­ci, osta­li tran­sfe­ri po­je­din­ci­ma, oci­je­ni­la je Bran­ka Bo­šnjak, od­bor­nica DF-a. Ona je uka­za­la da je sa­mo za jed­no­krat­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći pla­ni­ra­no iz­dva­ja­nje od 270.000 eura.

Sve ovo uka­zu­je da eto nam i sle­de­će go­di­ne u su­sret iz­bo­ri­ma istog onog sce­na­ri­ja ko­ji smo ima­li pri­li­ku da od­slu­ša­mo u „Snim­ku” a i da pro­či­ta­mo u iz­vje­šta­ju Od­bo­ra DPS-a Glav­nog gra­da. Svi će se sje­ti­ti one ču­ve­ne re­če­ni­ce „za­po­sli­ti DPS že­ne sa sred­njom ško­lom na Rok­špe­do­vim tra­fi­ka­ma na auto­bu­skim sta­ja­li­šti­ma”, do ra­znih ko­mi­si­ja za da­va­nje pa­ke­ta po­mo­ći i ko­mi­si­ja za za­po­šlja­va­nje. Ovo­go­di­šnji bu­džet je do­bra pod­lo­ga za to – sa­op­šti­la je Bo­šnjak. 
Ona na­vo­di da oče­ku­je da će se gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić „otvo­ri­ti”.


Kojičić: Zeta bi opstala kao samostalna

Iako su gra­đa­ni, ali i funk­ci­o­ne­ri opo­zi­ci­je u ne­ko­li­ko na­vra­ta tra­ži­li od vla­sti da se po­kre­ne pi­ta­nje sa­mo­stal­ne op­šti­ne Ze­ta, vla­da­ju­ća par­ti­ja uvi­jek se prav­da­la fi­nan­si­ja­ma, od­no­sno iz­vo­rom odr­ži­vog fi­nan­si­ra­nja. Ka­ko je ka­zao Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a u Skup­šti­ni Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci, če­sto se kao je­dan od ar­gu­me­na­ta za ne­gi­ra­nje mo­guć­no­sti za stva­ra­nje ne­za­vi­sne op­šti­ne Ze­ta, pred­sta­vljao iz­vor odr­ži­vog fi­nan­si­ra­nja. On is­ti­če da je upit­na mo­guć­nost sta­bil­nog i kon­stant­nog fi­nan­si­ra­nja i ser­vi­si­ra­nja svih oba­ve­za ne­za­vi­sne op­šti­ne.