Bošnjak: Ponovo pripremaju aferu „Snimak”

Na osno­vu na­cr­ta bu­dže­ta Glav­nog gra­da za 2018. go­di­nu ja­sno se vi­di da je na­red­na go­di­na iz­bor­na jer je pla­ni­ra­no da se ogrom­na sred­stva iz­dva­ja­ju pod stav­ka­ma „osta­lo”- osta­li iz­da­ci, osta­li tran­sfe­ri po­je­din­ci­ma, oci­je­ni­la je Bran­ka Bo­šnjak, od­bor­nica DF-a. Ona je uka­za­la da je sa­mo za jed­no­krat­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći pla­ni­ra­no iz­dva­ja­nje od 270.000 eura.

Sve ovo uka­zu­je da eto nam i sle­de­će go­di­ne u su­sret iz­bo­ri­ma istog onog sce­na­ri­ja ko­ji smo ima­li pri­li­ku da od­slu­ša­mo u „Snim­ku” a i da pro­či­ta­mo u iz­vje­šta­ju Od­bo­ra DPS-a Glav­nog gra­da. Svi će se sje­ti­ti one ču­ve­ne re­če­ni­ce „za­po­sli­ti DPS že­ne sa sred­njom ško­lom na Rok­špe­do­vim tra­fi­ka­ma na auto­bu­skim sta­ja­li­šti­ma”, do ra­znih ko­mi­si­ja za da­va­nje pa­ke­ta po­mo­ći i ko­mi­si­ja za za­po­šlja­va­nje. Ovo­go­di­šnji bu­džet je do­bra pod­lo­ga za to – sa­op­šti­la je Bo­šnjak. 
Ona na­vo­di da oče­ku­je da će se gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić „otvo­ri­ti”.


Kojičić: Zeta bi opstala kao samostalna

Iako su gra­đa­ni, ali i funk­ci­o­ne­ri opo­zi­ci­je u ne­ko­li­ko na­vra­ta tra­ži­li od vla­sti da se po­kre­ne pi­ta­nje sa­mo­stal­ne op­šti­ne Ze­ta, vla­da­ju­ća par­ti­ja uvi­jek se prav­da­la fi­nan­si­ja­ma, od­no­sno iz­vo­rom odr­ži­vog fi­nan­si­ra­nja. Ka­ko je ka­zao Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a u Skup­šti­ni Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci, če­sto se kao je­dan od ar­gu­me­na­ta za ne­gi­ra­nje mo­guć­no­sti za stva­ra­nje ne­za­vi­sne op­šti­ne Ze­ta, pred­sta­vljao iz­vor odr­ži­vog fi­nan­si­ra­nja. On is­ti­če da je upit­na mo­guć­nost sta­bil­nog i kon­stant­nog fi­nan­si­ra­nja i ser­vi­si­ra­nja svih oba­ve­za ne­za­vi­sne op­šti­ne.


Kojičić: Spomenik uređivali samo saopštenjima

Iz Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci još u ma­ju na­ja­vi­li su da pla­ni­ra­ju da u okvi­ru spo­men-kom­plek­sa na Ano­vi­ma iz­gra­de dječ­je igra­li­šte, te po­pra­ve ulič­nu ra­svje­tu i oja­ča­ju ogra­de duž sa­o­bra­ćaj­ni­ce sa ko­jom se kom­pleks gra­ni­či. Pro­šlo je pet mje­se­ci, ali od ra­do­va ni­šta. 

Pro­šlo je već par mje­se­ci od na­ja­ve lo­kal­nih vla­sti da će se u okvi­ru spo­men-kom­plek­sa na Ano­vi­ma iz­vr­ši­ti zna­čaj­ne in­ve­sti­ci­je, ko­je bi do­pri­ni­je­le op­štem iz­gle­du i uti­sku, kao i u oču­va­nju i iz­gle­du objek­ta ko­ji je de­fi­ni­tiv­no naj­pre­po­zna­tlji­vi­ji sim­bol Ze­te. Ni­je se ma­klo da­lje od iz­ja­ve za jav­nost. Na­ja­vlje­na una­pre­đe­nja ve­za­na za spo­me­nič­ki kom­pleks se ni­je­su još de­si­la. Ona bi bi­la zna­čaj­na za una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta lo­kal­ne za­jed­ni­ce, po­seb­no naj­mla­đih, jer je je­dan od na­ja­vlje­nih sa­dr­ža­ja bio i dječ­je igra­li­šte, ka­kvo ne po­sto­ji na te­ri­to­ri­ji Ze­te, vje­ro­vat­no da bi se dje­ca na vri­je­me na­vi­ka­va­la na dis­kri­mi­na­ci­ju po mje­stu ži­vlje­nja i po­ri­je­kla – re­kao je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF-a u Skup­šti­ni GO­Go­lu­bov­ci. 


Kojičić: Zapuštena sva arheloška nalazišta

Glav­ni grad Pod­go­ri­ca će po­ku­ša­ti da do­bi­je sred­stva iz me­đu­na­rod­nih do­na­ci­ja za ispitivanje lo­ka­li­te­ta Du­klja, a ni­ko iz GO Go­lu­bov­ci ni­je se sje­tio, a ka­moli po­ku­šao da pri­ku­pi do­ku­men­ta­ci­ju kroz ko­ju bi se pri­vu­kla sred­stva za vi­še bit­nih ar­he­o­lo­ških lo­ka­li­te­ta u Zeti, za nji­ho­vo obi­lje­ža­va­nje, sre­đi­va­nje, oču­va­nje, kon­zer­va­ci­ju, re­kao je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik DF u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci. On is­ti­če da na pod­ruč­ju GO Go­lu­bov­ci po­sto­ji vi­še iz­van­red­nih lo­ka­ci­ja.