Medojević: Spječavanja bankrota javnih finansija - prvi prioritet ekonomske politike Vlade

Mandić, Medojević, Knežević

Pogrešna ekonomska politika prethodnog režima koja se bazirala na trgovini, uvozu, nekontrolisanoj i neefikasnoj budžetskoj potrošnji i zaduživanju dovela je zemlju na ivicu ekonomske propasti. Ugrožene su vitalne državne funkcije I dovedeno u pitanje servisiranje osnovnih obaveza države -redovne isplate zarada u javnom sektoru, socijalnih nadoknada penzija. Decenijama smo trošili više nego što imamo. Trošenju nezarađenog i životu na tuđi račun je došao kraj. Državna kasa je prazna, narodna imovina poharana i opljačkana, proizvodnja I industrija razorene, uvoz skoro da I ne postoji, kamate i dugovi ubrzano jedu ekonomsku supstancu zemlje. Crna Gora je pred bankrotom.

Ekonomiju Crne Gore i njene ljude opterećuje hroničan i ogroman fiskalni deficit, javni dug preko 80% BDP-a za koji čak nema ni jedinstvene definicije (za 14 godina javni dug je uvećan za više od 5 puta – sa 700 miliona evra na blizu 4 milijarde evra (3.9) i svaki građanin Crne Gore dužan je 6.000 evra), hronična nezaposlenost preko 16% uz ogromne socijalne razlike (2019. stopa nezaposlenosti je bila 15.1% a u prvom kvartalu 2020. 16.3%), hroničan deficit platnog bilansa  od 15% BDP-a. Nelikvidnost privrede su ubrzano uvećava . Ukupan iznos blokiranih računa , na dan 30.09.2020 je 725,6 mil. EUR I za mjesec dana je porastao za 18 mil EUR. Pad BDP u ovoj godini će biti najmanje između 12-14%. Depoziti građana i privrede u bankama su u stalnom padu. Od januara do maja pad depozita u bankama je iznosio 193 mil EUR. Pad tražnje za kreditima u komercijalnim bankama u julu 2020 je bio za 35%, a kod nekih sistemskih banaka I do 50%. U ovoj godini prispjeva 730 mil EUR duga na naplatu, a za kamatu na dug već godina plaćamo preko 100 mil EUR godišnje. 

Ekomonija se ubrzano gasi, nelikvidnost privrede se prenosi na nelikvidnost budžeta, poreski prihodi ubrzano opadaju, dugovi pristižu, nezaposlenost raste, siromaštvo kuca na vrata polovini populacije, stranci povlače novac iz zemlje. Približava se scenario “spržene zemlje”. 

Životu na tuđi račun, i “bećarskoj” ekonomiji (rasprodaj đedovinu i sve spiskaj u kafanu i na luksuz) je došao kraj. Potreban nam je radikalni zaokret kursa u vođenju države I ekonomije. Potrebne su korjenite reforme. Moramo trošiti samo ono što zaradimo, a zaduživati se pametno, samo za finansiranje produktivnih investicija u proizvodnju i izvoz, koje valorizuju domaće sirovine i pamet, supstituišu uvoz I donose nova radna mjesta i realne prihode iz izvoza.

1. Odmah raskrstiti sa neodgovornom politikom koja je dovela do fiskalnog deficita koji je u prethodnih pet godina u prosjeku iznosio 6% (narodskim rječnikom – imate jednu platu a trošite 6 plata tako što se zadužujete - ko će to da vrati – VAŠA DJECA I UNUCI), i to tako da se država neće smatrati svojom „ličnom prćijom“, gdje su profiti individualni, a rashodi kolektivni. To zahtjeva političku spremnost i hrabrost da se prekine neodrživa ekonomska politika zasnovanu na lažnoj slici o precjenjenim prihodima i potcjenjenim obavezama. Koliko god to bilo bolno, mora da se napravi taj nužni drastičan rez i raskid sa neodgovornom ekonomskom politikom, mora da se duboko zagazi u vode oštre fiskalne konsolidacije.

2. Bez odlaganja prekinuti lanac zaduživanja kojom je javni dug povećan na preko 80% BDP-a, i iznad tog nivoa je već osam godina. Oni koji vode zemlju imaju ogromnu kolektivnu odgovornost. Oni nemaju pravo na nerealno povećanja zarada koja se finansiraju bez osnova i uporišta rastom zaduživanja i teretom za buduće generacije, rastom ne u korist već na račun budućnosti,. Oni imaju obavezu da budućnost zemlje To znači drastičan rez i momentalno napuštanje neodgovorne politike, jer je previše negativnih iskustava koja opominju i grešaka koje se ne smiju ponoviti! 

3. U cilju sprječavanja bankrota javnih finansija I ugrožavanja isplata plata , penzija is socijalnih davanja, Vlada će morati odmah pristupiti pregovorima sa MMF o program reformi i fiskalnog prilagođavanja i rješavanju pitanja servisiranja prispjelih obaveza na ime stranog duga. Prethodni režim je ostavio praznu kasu i najveći dio novca iz inostranih kredita otišao je za finansiranje privatnih korupcionaških aranžmana sa tajkunskim firmama i na neracionalnu budžetsku potrošnju kroz finansiranje nepostojećih radnih mjesta na koja su se zapošljavali paraziti iz DPS , po čuvenom principu “jedan zaposleni-4 glasa. Novac iz kredita koje sada treba da plati država I narod nije išao na investicije u otvaranje novih fabrika i radnih mjesta, infrastrukturu, nauku i obrazovanje, izgradnju bolnica, škola i domova za stare, kredite poljoprivrednicima I podršku malim preduzetnicima , već na megalomanske javne radove i nabavke iza kojih su stajale tajkunske firme bliske prethodnom režimu. Uz sporazuma sa MMF, obezbijedićemo izvore za refinansiranje prispjelih obaveza i stvoriti prostor i dobiti na vremenu za sprovođenje oštrog programa racionalizacije i restrukturiranja budžetske potrošnje. Vlada mora odmah napraviti radikalno kresanje svih nepotrebnih troškova administracije i pripremiti novu sistematizaciju radnih mjesta, koja bi bila zasnovana na poreskim kapacitetima i potrebama stanovništva i privrede. Državna administracija mora biti depolitizovana, stručna, efikasna, solidno plaćena, sa neophodnim sredstvima za rad. Sve nepotrebne troškove (službenih auta, telefona, reprezentacija, službenih putovanja, poslovnih prostora I sl.) treba radikalno kresati. Štednja i bolni rezovi treba da počnu u državnoj administraciji, koja je decenijama parazitirala, trošeći pare od skupih kredita koje sada treba svi da vraćaju. Nova Vlada će sprovesti reviziju svih Rješenja o dodjeli stanova državnim funkcionerima I insistirati da se stanovi otplaćuju po tržišnim uslovima. Svi Ugovori i rješenja kojima se dodjeljuju stanovi državnim funkcionerima po privilegovanim uslovima i po cijenama koje su višestruko niže od tržišnih biće poništeni kao štetni po državu.

4. U okviru mjera štednje Vlada će izuzeti socijalna davanja i penzije, koje se neće smanjivati. Država treba da bude garant iznosa penzija, koje treba tretirati kao stečeno pravo. Ukoliko Fond PIO, iz bilo kojeg razloga, nije u mogućnosti da isplati garantovani iznos penzija, dug Fonda PIO prema korisniku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, postaje državni dug. Država je dužna da korisniku prava isplati dug Fonda PIO u roku od najkasnije 30 dana od dana nastanka duga, sa pripadajućim zakonskim kamatama. Dug se može finansirati tako što se emituje državne obveznice koje su naplative odmah. Ako osiguranici ne mogu naplatiti od države ovaj dug zbog nedostatka novca na računu budžeta, korisnici prava iz PIO, mogu ovim državnim obveznicama izmirivati sve svoje obaveze prema državi, javnim preduzećima, fondovima i institucijama.  

Nova Vlada mora odmah pokrenuti temeljnu reviziju korisnika svih socijalnih davanja, jer postoji rasprostanjena praksa bivšeg režima da su se dešavala masovne zloupotrebe u dodjeli socijalne pomoći I da je to pravo ostvario veliki broj birača DPS, koji ne zadovoljavaju zakonom propisane uslove.

 

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP