Branka Bošnjak - Skupština Crne Gore 19.07.2019 (VIDEO)

Da li podržavate da se u Zakonu o zaradama u javnom sektoru uvrste i doktori medicine, specijaiisti i subspecijaiisti i da im opredijeii odgovaraći koeficijenti koji bi povratili dostojanstvo ovoj, jednoj od javno najznačajnijih, profesiji

Koja nepokretna i pokretna kulturna dobra su revalorizovana u skladu sa čl. 142 i čl. 142a Zakona o zaštiti kulturnih dobara, a za koja pokretna kulturna dobra je nakon završenog postupka revalorizacije pouzdano utvrđeno da nedostaju? Molim da spisak navedenih kulturnih dobara sadrži i broj Službenog lista u kojem je Rješenje o utvrđivanju statusa kulturno dobro objavljeno.