Bošnjak Hrapoviću: Umjesto hvalospjeva objasnite navode odbusdmana o djeci sa smetnjama u razvoju

Branka Bošnjak

Branka Bošnjak, poslanica Demokratskog fronta u Parlamentu Crne Gore obratila se u otvorenom pismu inistru zdravlja Hrapoviću u vezi sa radom Centra za automatizam.

Pismo poslanice Bošnjak prenosimo u cjelini:

Ministre Hrapoviću,

umjesto što nam servirate hvalospjeve o uspjesima i evropskom nivou zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, molim Vas da mi objasnite navode iz Izvještaja ombudmana o uskraćivanju prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite djece sa smetnjama u razvoju, citiraću Izvještaj „djeca i roditelji su u 2018. godini isticali nemogućnost ostvarivanja logopedskog, psihološkog i defektološkog tretmana u kontinuitetu i u skladu sa preporučenom dinamikom. Naime, mnoga djeca koja imaju intelektualne i govorno-jezičke smtnje ove i slične tretmane ostvarivala su na klinikama izvan Crne Gore. Nakon osnivanja Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju, djeca su izgubila mogućnost da ove usluge ostvaruju van Crne Gore i upućena su na ovaj Centar, a roditelji ističu da u okviru Centra nije moguće ostvariti ni kvalitativno, ni kvantitativno tretman zbog preopterećenosti, odnosno nedostatka specijalista koji pružaju terapijske usluge “.

Ministre, ja sam na ovo ukazivala i postavljala Vam više puta pitanje kada ste bili gost u Skupštini Crne Gore i Vi ste uporno govorili da je sve u redu i da ne postoji problem. E pa vidite da nije sve u redu ministre i da je hitno potrebno nešto preduzeti. Sramota je da dozvoljavate da jedna ovako ranjiva populacija, a koja nažalost nije u malom broju pristna u Crnoj Gori, bude uskraćena za adekvatan tretman. Zašto i njima, kao i ostaloj populaciji u nedostatku državnih resursa ne omogućite pravo na liječenje u privatnim klinikama, pa da i oni dobiju mogućnost da logopedske i defektološke tretmane obavljaju kod privatnika uz refundaciju troškova od strane Fonda zdravstva. Vjerovatno ste upoznati da postoji sivo tržište u ovoj oblasti i da roditelji čas kod logopeda i defektologa za svoju djecu plaćaju minimum 20 eura, a neophodno je makar tri puta nedeljno da djeca imaju taj tretman. Uvedite iz sive zone u legalne tokove ove usluge.  Pa nije valjda da hoćete da štedite na ovoj djeci jer ovo je eklatantan primjer diskriminacije najranjivije kategorije našeg stanovništva.

Ministre, molim Vas da mi dostavite podatak koliko ste od 2016. godine kada su se stvorile pretpostavke za formiranje Centra za autizam, razvojne smetnje i dječiju psihijatriju do danas, zaposlili stručnjaka u tom Centru, ko su oni, kojih su specijalnosti i molim Vas da mi date tačan prikaz po tim kategorijama. Koliko njih nedostaja da bi mogli opslužiti svu djecu sa elementima autističnog spektra. Koliko je takve djece u Crnoj Gori, a koliko njih koristi usluge Centra. Da li su konkursi ya prijam stru;njaka bili javno dostupni u medijima. Znam da je direktorica Centra gospođa Ševaljević psiholog i izgleda da uglavnom zaposljava svoje kolege psihologe, a ovj djeci su nasušno potrebni školovani logopedi i defektolozi.

Poređenja radi, a i da javnost zna, u Beogradu na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, gdje su prije otvaranja Centra uglavnom liječena oboljela djeca iz Crne Gore, dnevno se sa njima tamo radilo minimum dva sata, a vrlo često i tri. Otvaranjem Centra to im je uskraćeno a djeca najčešće nijesu u mogućnosti  dobiti tretman kod školovanog logopeda i defektologa ni dva puta mjesečno,  a veína roditelja nema dovoljno novca da isfinansira tretmane kod privatnika. Nadam se da možete pretpostaviti koja je to bol tih roditelja, a vama su u medijima svima usta puna hvalospjeva o radu ovog Centra. Ali Vas evo i iyvje[taj omudsmana demantuje.

Molim vas da mi u skladu sa Poslovnikom Skupštine, član 50 dostavite u propisanom roku odgovore na postavljena pitanja i da što hitnije preduzmete mjere za rješavanje ovog očiglednog problema.

 

S poštovanjem,

 

dr Branka Bošnjak

Poslanica u Skupštini Crne Gore