Vještak sudske medicine zaključio: Bajčetić trpio strah i bolove, povrijeđeni mu čast i ugled

Nikola Bajčetić

Vještak sudske medicine Stanko Milić zaključio je da je odbornik Nikola Bajčetić usljed povreda koje je zadobio 17. oktobra 2015. godine kada su uklanjani šatori DF-a trpio bolove jakog intenziteta u periodu od pet dana, srednjeg intenziteta sedam dana, a bolove blagog intenziteta mjesec dana.

To se navodi u mišljenju koje je Milić uradio na zahtjev suda koji je od njega tražio da procijeni koliko su događaji uticali na Bajčetićevu psihu.

U nalazu koji će biti pročitan 23. aprila za kada je zakazan nastavak suđenja po tužbi Bajčetića protiv države od koje traži odštetu zbog duševnih bolova  i straha koji je preživio, Milić navodi i da je tužilac trpio strah ne samo tokom kritičnog događaja, već i pola godine kasnije.

„Kod vještačenja pretrpljenog straha okolnosti štettnog događaja kada je izvršeno nasilje nad tužiocem, okolnosti su bile izrazito stresogene sa subjektivnim doživljavanjem tjelesne ugroženosti kada je suočen sa nasiljem više osoba, zadobijenih povreda, praćenih bolovima jako inteziteta. Prema medicinskoj dokumentaciji, kod tužioca je provedeno psihijatrisko liječenje više mjeseci, uz propratno psihološko testiranje, a postavlja se dijagnoza stresogene reakcije teškog stepena sa poremećajem prilagođavanja. Dominantni simptomi su bili poremećaj sna, preživljavanja traumatskog događaja, prisustvo košmarnih snova, stanja uznemirenosti pojačane napetosti i anksioznosti. U navedenim okolnostima akutne stresne reakcije tužilac je trpio primarni strah jakog inteziteta u periodu od 5 do 10 minutasrednjeg inteziteta u periodu od 14 dana, a povremeno strah blagog inteziteta u periodu od šest mjeseci. Pretrpljeni strah nije ostavio trajne posledice na psihički život tužioca ali je narušio njegovu duševnu ravnotežu“ naveo je Milić  u izvještaju.

Prebijanje Nikole Bajčetića

On je dalje naveo da su neposrednim pregledom tužioca u početnom periodu bili prisutni simptomi akutnog stresnog poremećaja, koji su se najintezivnije ispoljavali sa simptomima akutne stresne reakcije, uz smetnje sna, pojačane razdražljivosti, depresije.

„Protokom vremena smanjuje se intezitet i trajanje duševnih smetnji a u daljem periodu ispoljavanje simptoma bilo je u vidu neurotske depresije u vidu pojačane bezvoljnosti, stida, razdraženosti, napetosti, povlačenja od okoline. Imajući u vidu prethodno navedeno mišljenja sam da je tužilac trpio duševne bolove jakog inteziteta u periodu od 7 dana (period akutnog stresnog poremećaja), srednjeg inteziteta u periodu od mjesec dana kontinuirano, a trpljenje duševnih bolova blagog inteziteta kod tužioca se povremeno ispoljavalo u periodu od šest mjeseci ( period postraumatskog stresnog poremećaja)“ zaključio je Milić