Lekić: Besplatna užina za socijalno ugroženu djecu

Aleksandar Lekić

Skupština opštine Bar je u nastavku 21 sjednice usvojila Odluku o pravima iz socijalne i dječije zaštite prihatajući amandman odborničkog kluba Demokratskog fronta u vezi sa pružanjem besplatne užine u školama za djecu iz socijalno ugroženih porodica.

Prema članu 39 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti opština može, u skladu sa materijalnim mogućnostima, obezbijediti određena materijalna davanja u vidu pomoći građanima lošeg materijalnog stanja. Prema ranije iznjetim ocjenama odborničkog kluba Demokratskog fronta Bar pored materijalne pomoći u vidu novca (jednokratna novčana pomoć, naknade za novorođeno djete i pomoć u školovanju) potrebno je propisati i pomoć u pogledu besplatne užine u osnovnim školama za djecu korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice.

Zahtjev u vezi sa besplatnom užinom proizilazi iz potrebe posebne brige i zaštite djeteta koja je propisana kako ustavom Crne Gore u članu 74, u kojem stoji da dijete uživa posebnu zaštitu, tako i Konvencijom UN o pravima dijeteta. Ovom Konvencijom djeca su izdvojena kao poseban subjekt međunarodnog prava i zaštite. Crna Gora je ratifikovala ovu konvenciju te je ona postala dio unutrašnjeg pravnog sistema naše zemlje. Ovim je i Crna Gora preuzela određene obaveze koje se tiču pružanja djeci potrebne brige i zaštite, uključujući i programe koji se odnose na pomoć u pogledu ishrane i odjevanja.

Prema ocjenama Banke hrane koja se bavi ovom problematikom i daje doprinos suzbijanju siromaštva u Crnoj Gori, mnoga djeca iz socijalno ugroženih porodica idu gladna u školu čime izostaju željeni rezultati u pohađanju gradiva što dovodi do odustajanja u obrazovanju i stvaranja cikličnog siromaštva. Obezbjeđivanje užine u školama pozitivno utiče na kvalitet praćenja nastave, bezbjednost djece i podstiče osjećaj zajedništva. Imajući u vidu sve navedeno kao i istraživanja UNICEF-a koja pokazuju da je svako deseto dijete u Crnoj Gori gladno, kao društvo treba da pokažemo mnogo veću odgovornost prema ovoj djeci kao socijalno ugroženoj kategoriji.

Uvažavajući pomenute činjenice Sekretarijat za društvene djelatnosti je prihvatio predlog Demokratskog fronta za dopunu Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite u vezi sa pružanjem besplatne užine u osnovnim školama za djecu iz socijalno ugroženih porodica a koju je usvojila Skupština opštine Bar. Time je stvorena i pravna osnova za ovaj vid materijalnog davanja od posebnog značaja za roditelje u stanju socijalne potrebe, one koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim poteškoćama u nastojanju da svojoj djeci obezbijede pristojan život.

 

Aleksandar Lekić

Član GO PzP

Odbornik DF-a u SO Bar