Kojičić: Magla u Zeti najbolje uspijeva, a njeni sijači zarađuju

Aleksandar Saša Kojičić

Kada govore o dometima zapošljavanja navode da su na neki misteriozan način, budući da nemaju ni budžet, ni prava da zapošljavaju u drugim državnim, opštinskim institucijama i javnim preduzećima, osim ako tu ne podrazumijevaju davanje pozitivnih ili negativnih karakteristika ljudima koji se javljaju na oglase, zaposlili 159 ljudi, kaže Aleksandar Saša Kojičić.

Grad­ska op­šti­na Go­lu­bov­ci 8. fe­bru­a­ra sla­vi 11 go­di­na od osni­va­nja. Da je ona­ko ka­ko pra­vi­la na­la­žu oni bi to­ga da­na pre­sje­kli vrp­cu na ne­kom za­vr­še­nom ka­pi­tal­nom objek­tu, na­ja­vi­li no­va rad­na mje­sta, no­ve in­ve­sti­ci­je... Te­ško da će­mo to gle­da­ti jer od pro­sla­ve do pro­sla­ve, ni­je za­vr­šen ni­je­dan ka­pi­tal­ni pro­je­kat. 

U su­sret pra­zni­ku mo­že se mno­go to­ga re­ći, a naj­pre­ci­zni­je kroz po­šta­pa­li­cu jed­ne na­še lo­kal­ne le­gen­de ko­jeg ka­da su pi­ta­li od­go­va­rao bi „bi­će go­re”, i bi­će ako na vla­sti osta­ne ova eki­pa si­ja­ča ma­gle, re­kao je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik PzP-a. 

Pri­je par mje­se­ci su obe­ća­li ula­ga­nje od par de­se­ti­na hi­lja­da eura za pr­vo ure­đe­no dječ­je igra­li­šte u okvi­ru ina­če za­pu­šte­nog spo­men kom­plek­sa na Ano­vi­ma. Od ta­da ni ša­ra­fa, a ka­mo­li lju­lja­ške ili klac­ka­li­ce. Obe­ća­še i pra­vlje­nje saj­ta, na­lo­ga na dru­štve­nim mre­ža­ma, a ne na­pra­vi­še ni zid­ne no­vi­ne. Ne sre­di­še, ali bu­kval­no ni svo­je dvo­ri­šte, oko ko­ga zja­pe otvo­re­ne šah­te i ot­ka­če­ni ka­blo­vi. Hi­lja­de eura po­tro­še­ne na re­pre­zen­ta­ci­ju su se prav­da­le su­sre­ti­ma sa in­ve­sti­to­ri­ma.

Ti mi­ste­ri­o­zni in­ve­sti­to­ri sa ko­ji­ma su čel­ni­ci na­vod­no tro­ši­li re­pre­zen­ta­ci­ju, ne otvo­ri­še ni­ti jed­no mje­sto u re­al­noj eko­no­mi­ji. A u ne­dav­nom tek­stu o do­me­ti­ma za­po­šlja­va­nja na­vo­de da su na ne­ki, opet mi­ste­ri­o­zan na­čin, bu­du­ći da ne­ma­ju ni bu­džet, ni pra­va da za­po­šlja­va­ju u dru­gim dr­žav­nim, op­štin­skim in­sti­tu­ci­ja­ma i jav­nim pred­u­ze­ći­ma, osim ako tu ne pod­ra­zu­mi­je­va­ju da­va­nje po­zi­tiv­nih ili ne­ga­tiv­nih ka­rak­te­ri­sti­ka lju­di­ma ko­ji se ja­vlja­ju na ogla­se, za­po­sli­li 159 lju­di – ka­že Ko­ji­čić.

Ko­ji­čić ka­že da je za pla­te, do­pri­no­se, go­ri­vo i re­pre­zen­ta­ci­ju dvo­ji­ce lo­kal­nih čel­ni­ka za 11 go­di­na da­to cir­ka po­la mi­li­o­na eura. 

Ili ako vje­ru­je­mo zva­nič­noj sta­ti­sti­ci da je pro­sječ­na pla­ta kod nas 510 eura, da­to je oko 1.000 pla­ta. Za­ni­mlji­vo je bi­lo i na­bra­ja­nje pri­vat­nih po­slov­nih su­bje­ka­ta ko­ji funk­ci­o­ni­šu na na­šoj te­ri­to­ri­ji, ko­ji sa GO Go­lu­bov­ci ne­ma­ju ama baš ni­ka­kvih do­di­ra, a ne­ki od na­ve­de­nih, kao i oni ko­ji na­mjer­no ni­je­su na­ve­de­ni, ima­li su ozbilj­ne i du­go­go­di­šnje sud­ske pro­ce­se sa op­šti­nom. Ma­te­ma­ti­ka i sta­ti­sti­ka kao eg­zakt­ne na­u­ke u ko­ji­ma ne­ma ma­što­vi­tih, po­li­ti­kant­skih tu­ma­če­nja, ne idu baš na ru­ku ak­tu­el­nim vr­ši­o­ci­ma vla­sti u Ze­ti, sa či­jim čel­ni­ci­ma ka­ko ču­je­mo ni­je­su za­do­volj­ni ni u nji­ho­voj par­ti­ji. To je po­se­ban uspjeh ima­ju­ći u vi­du nji­ho­ve stan­dar­de, pa ih sko­ro iz­vje­sno če­ka po­li­tič­ka pen­zi­ja, a ko zna mo­žda i ne­ka ulo­ga u is­pu­nja­va­nju štri­ko­va po­gla­vlja pre­go­vo­ra sa EU - ka­že Ko­ji­čić.

Ko­ji­čić na­vo­di da su sa za­ka­šnje­njem po­če­li ne­ki in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti, ko­ji su neo­p­hod­ni i po­treb­ni, ali ko­ji su od­la­ga­ni i po­mje­ra­ni.

Na­rav­no po­mje­ra­ni su da bi se pot­pu­no slu­čaj­no za sve one ko­ji vje­ru­ju u De­da Mra­za i Vi­lu Zu­bić, po­klo­pi­li sa iz­bo­ri­ma na dr­žav­nom i op­štin­skom ni­vou. Ni­ko ne po­mi­nje pro­jek­te ko­ji su pro­pa­li za­jed­no sa mi­li­o­ni­ma iz bu­dže­ta-sport­sku ha­lu, is­tru­lje­no obe­ća­nje o fa­bri­ci za pre­ra­du vo­ća i po­vr­ća. Ni­šta ni od pi­ja­ce ko­ja je ima­la ma­nje po­sje­ti­la­ca ne­go tek­me FK Brat­stvo ko­me se do sad u ka­si­cu sli­lo za je­dan ma­nji vr­tić ili dis­pan­zer, ne­ma ni iz­grad­nje Ve­ljeg pu­ta, ni­ti tr­ga na Ano­vi­ma. Re­kon­struk­ci­ja pu­ta Go­lu­bov­ci -Ma­ta­gu­ži ide tra­nja­vo, jer se iste stva­ri ko­pa­ju po tri pu­ta. Ali sa­mo te­me­lji­to. Te­me­lji­to kao pre­svla­če­nje as­fal­tom raz­lo­ka­nih pu­te­va na ko­ji­ma se ru­pe otva­ra­ju br­zi­nom sra­zmjer­nom otva­ra­nju kla­di­o­ni­ca, koc­kar­ni­ca i tom­bo­le.  

Alek­san­dar Ko­ji­čić na­vo­di ka­ko je in­te­re­sant­no da is­pred GO Go­lu­bov­ci osim dr­žav­ne i za­sta­ve Glav­nog gra­da, sto­ji i za­sta­va EU, ali ni u po­mi­sli ne­ma za­sta­ve i gr­ba Ze­te.

Ne­ma he­ral­dič­kih sim­bo­la ko­je Ze­ta ima vje­ko­vi­ma. Dav­no sam pred­la­gao da se uve­du, kao što je moj pred­log i uvo­đe­nje da­na op­šti­ne, pri­god­ne na­gra­de, kao i na­gra­da za naj­bo­lje uče­ni­ke i stu­den­te.