Kojičić: Opština pomaže da ljudi odlaze iz Zete

Aleksandar Saša Kojičić

Od­lu­ka o ras­po­dje­li sta­no­va za­po­sle­ni­ma u Grad­skoj op­šti­ni Go­lu­bov­ci ko­ja će se na­ći pred od­bor­ni­ci­ma na sjed­ni­ci 12. ok­to­bra za Alek­san­dra Ko­ji­či­ća, od­bor­ni­ka Pokreta za Promjene i DF-a u Skupštini GO Golubovci, je za­ni­mlji­va sa dva aspek­ta. Pr­vi je ka­ko ka­že taj što su slu­žbe­ni­ci GO Glu­bov­ci ko­nač­no pre­po­zna­ti kao rav­no­prav­ni rad­ni­ci sa svim osta­li­ma u Glav­nom gra­du, a dru­gi je po nje­go­vom mi­šlje­nju za­bri­nja­va­ju­ći. On sma­tra da sta­no­ve tre­ba gra­di­ti u Ze­ti, ka­ko sta­nov­ni­ci ne bi od­la­zi­li. 

Ko­nač­no su za­po­sle­ni iz GO Go­lu­bov­ci pre­po­zna­ti kao rav­no­prav­ni rad­ni­ci sa svim osta­lim u Glav­nom gra­du, što za vi­še od de­ce­ni­je ni­je bio slu­čaj. Kon­kur­si ko­je je ras­pi­si­vao Glav­ni grad ni­je­su va­ži­li i za njih. Mo­žda je­su for­mal­no, ali ni­ko ni­ka­da od za­po­sle­nih u GO, ni­je do­bio ili bio vi­so­ko na li­sti za ras­po­dje­lu stam­be­nih je­di­ni­ca-što je oči­gled­na dis­kri­mi­na­ci­ja di­je­la upo­sle­ni­ka pre­ma mje­stu nji­ho­vog ra­da i po­ri­je­kla. Što se sa­da po­la­ko is­pra­vlja, iz­me­đu osta­log i na in­si­sti­ra­nje iz opo­zi­ci­je i mo­je lič­no, iz prin­ci­pi­jel­nih sta­vo­va, svi mo­ra­ju bi­ti jed­na­ki pred za­ko­nom i pra­vi­li­ma i ni­ka­da ne­će­mo do­pu­sti­ti da su ne­ki jed­na­ki­ji od dru­gih. Za nje­ga ova od­lu­ka je i za­bri­nja­va­ju­ća. 

Za­po­sle­ni­ma u GO ko­ji ra­de u Ze­ti i ogrom­na ve­ći­na su ro­đe­ni i ži­ve u ov­dje se stam­be­no pi­ta­nje re­ša­va ta­ko što do­bi­ja­ju sta­no­ve na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da, su­štin­ski, a na­daj­mo se u bu­duć­no­sti i fak­tič­ki dru­ge op­šti­ne. I umje­sto da GO sti­mu­li­še osta­nak, stva­ra­nje ka­ri­je­re i po­ro­di­ce u Ze­ti oni po­ma­žu da lju­di od­la­ze i Ze­te. I to struč­ni, mla­di ili mla­đi ka­dro­vi. Umje­sto da ih sti­mu­li­šu da gra­de i pla­ća­ju po­rez u Ze­ti i ti­me vra­te dio ula­ga­nja u njih lo­kal­noj za­jed­ni­ci.

Ko­ji­čić is­ti­če da bi­lo ko od čel­ni­ka GO ima bi­lo ka­kvu vi­zi­ju raz­vo­ja Ze­te i da raz­mi­šlja­ju o bi­lo če­mu sem o na­mi­ca­nju gla­so­va na iz­bo­ri­ma, tre­ba­lo bi da poč­nu da gra­de u Ze­ti. Sa tim sta­no­vi­ma, sma­tra on, bi pri­je sve­ga za­dr­ža­li ka­dro­ve u Ze­ti.

Do­di­je­li­ti stan i oba­ve­za­ti ko­ri­sni­ka da de­ce­ni­ju ili vi­še mo­ra svo­jom ka­ri­je­rom i ži­vo­tom bi­ti ve­zan za ovu te­ri­to­ri­ju. I to uči­ni­ti za struč­ne, kva­li­tet­ne dok­to­re u do­mu zdra­vlja, dok­to­re u hit­noj po­mo­ći, na­stav­ni­ke, uči­te­lje, vas­pi­ta­če, u bu­duć­no­sti i pro­fe­so­re no­vo­o­sno­va­nog odje­lje­nja mu­zič­ke ško­le, i kom­plet­ne sred­nje ško­le, kao i pri­je sve­ga li­ca teh­nič­ke stru­ke ko­ja ne­do­sta­ju u GO Go­lu­bov­ci ar­hi­tek­ti, gra­đe­vin­ski in­že­nje­ri... I za­dr­ža­va­ti po­sto­je­ći kva­li­te­tan ka­dar. Sve ovo pod uslo­vom da par­tij­ski „uhlje­bi” ne bu­du pr­vi i na rang-li­sta­ma za sta­no­ve i da struč­nost bu­de pri­je „ušno­sti”.