Za kafanske cehove da podnesu račune

Aleksandar Kojičić

Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Alek­san­dar Ko­ji­čić tra­ži da Grad­ska op­šti­na Go­lu­bov­ci do­sta­vi de­talj­ne po­dat­ke ve­za­ne za tro­še­nje re­pre­zen­ta­ci­je pred­sjed­ni­ka GO Du­ša­na Ra­do­nji­ća i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Mi­len­ka Ma­ra­ša. Uoči iz­bo­ra, ka­da su na saj­tu mo­ra­le da se ob­ja­vlju­ju ana­li­tič­ke kar­ti­ce, po­ja­vi­la se stav­ka da su ova dva funk­ci­o­ne­ra na pot­pis ru­ča­li ili pi­li pi­će u jed­nom od zet­skih re­sto­ra­na za 12,90 eura, od­no­sno 29,90 eura. Ko­ji­čić is­ti­če da s ob­zi­rom na to da se bu­džet fi­nan­si­ra iz sred­sta­va svih gra­đa­na va­žno je da oni zna­ju ka­ko se tro­še ta sred­stva. 

-Iako su čel­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve „de­be­lo” obez­bi­je­đe­ni pla­ta­ma, slu­žbe­nim vo­zi­li­ma i te­le­fo­ni­ma, oči­gled­no im je naj­ve­ći uži­tak da tro­še sred­stva gra­đa­na po re­sto­ra­ni­ma. Obra­zlo­že­nje za to je bi­lo ka­ko na­vod­no raz­go­va­ra­ju sa in­ve­sti­to­ri­ma, što na­rav­no ne­ma ve­ze sa isti­nom, a što zna­ju svi gra­đa­ni Ze­te. Za de­set go­di­na je­di­ne in­ve­sti­ci­je ko­je su oni obez­bi­je­di­li su u se­be. Ni­gdje da­lje. Ta­ko da ih tre­ba pot­pu­no iz­ve­sti na či­sti­nu i po­ka­za­ti ni­vo otu­đe­no­sti ko­ji po­sje­du­ju funk­ci­o­ne­ri vla­sti na svim ni­vo­i­ma, da oni bur­di­ku­ju od na­rod­nih pa­ra dok je 30 od­sto lju­di u Cr­noj Go­ri u zo­ni si­ro­ma­štva, dok se dje­ca li­je­če SMS po­ru­ka­ma, dok se sku­plja po­moć za glad­ne fa­mi­li­je – ka­zao je Ko­ji­čić. 
On je is­ta­kao da GO Go­lu­bov­ci ni­je po­mo­gla u otva­ra­nju ni jed­nog rad­nog mje­sta u re­al­nom sek­to­ru. 
-Nu­la rad­nih mje­sta u pro­iz­vod­nji, pre­ra­di, bi­lo če­mu. Čak su u od­re­đe­nim slu­ča­je­vi­ma go­di­na­ma ome­ta­li od­re­đe­ne in­ve­sti­ci­je. Na­da­lje čak su i od­re­đe­ne in­ve­sti­ci­je u ko­je je ula­ga­la dr­ža­va i op­šti­na, za ne­zna­čaj­ne su­me iz­da­te po­dob­nim taj­ku­ni­ma, ne­ki dje­lo­vi dru­štve­ne imo­vi­ne su pro­da­ti u sum­nji­vim tran­sak­ci­ja­ma – ka­že Ko­ji­čić. 
Ko­ji­čić ka­že da je pri­ča o po­tro­šnji re­pre­zen­ta­ci­je na sa­stan­ke sa in­ve­sti­to­ri­ma pri­ča za na­iv­ne. 
-Ta­ko da je pri­ča o po­tro­šnji re­pre­zen­ta­ci­je u bi­lo ka­kve dru­ge svr­he sem za lič­no ga­stro­nom­sko uži­va­nje čel­ni­ka GO Go­lu­bov­ci i nji­ho­vih pra­ti­la­ca, pri­ča za na­iv­ne-vr­lo na­iv­ne ili čla­no­ve par­ti­je na vla­sti, ko­ji iona­ko vje­ru­ju u sve i sva­šta, čak i da je dr­žav­ni udar po­ku­šan prać­ka­ma i štit­ni­ci­ma. I sve to od po­re­za, do­pri­no­sa, pri­re­za, ko­je od svog te­škog ra­da pla­ća­ju gra­đa­ni Ze­te – is­ti­če Ko­ji­čić. 

Izvor: Dan