Službeni kombi voze i vikendom

Aleksandar Kojičić

Slu­žbe­na vo­zi­la čel­ni­ci Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci vo­ze i mi­mo rad­nog vre­me­na. Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Alek­san­dar Ko­ji­čić pi­ta nad­le­žne iz GO ko ko­ri­sti kom­bi sa slu­žbe­nim ta­bli­ca­ma i za­što ga vo­zi i vi­ken­dom. 
-Bu­du­ći da slu­žbe­na vo­zi­la fi­nan­si­ra­ju gra­đa­ni, sma­tram da je va­žno da se zna ko je i po ko­joj od­lu­ci od­lu­čio da ustu­pi na ko­ri­šte­nje ovo slu­žbe­no vo­zi­lo bu­du­ći da ga od­re­đe­na li­ce ko­ri­ste vi­ken­dom – re­kao je Ko­ji­čić. 
Alek­san­dar Ko­ji­čić tvr­di da slu­žbe­no vo­zi­lo – kom­bi ko­ri­ste li­ca ko­ja ni­je­su slu­žbe­ni­ci Grad­ske op­šti­ne. 

-To vo­zi­lo ko­ri­ste oni ko­ji ni­je­su slu­žbe­ni­ci GO Go­lu­bov­ci, za ne­po­zna­te po­tre­be u ka­snim ve­čer­njim sa­ti­ma, vi­ken­dom Na­vod­no se ko­ri­sti za po­tre­be tre­će­ra­zred­nog ko­šar­ka­škog klu­ba ko­ji je igrač­ka pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća, a či­je bi fi­nan­sij­ske tran­sak­ci­je bi­lo vr­lo za­ni­mlji­vo pro­vje­ri­ti, kao i fi­nan­sij­ske tran­sak­ci­je Sa­ve­za spor­to­va Ze­te, ko­je ta­ko­đe vo­di isto li­ce – ka­zao je Ko­ji­čić.

Izvor: Dan